19 August 2009

O lege pe care ar trebui să o citim mai des înainte de a vota


Lege nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata 2008

Statutul deputatilor si al senatorilor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 12/11/2008
Capitolul I - Principii generale


Articolul 1 - Mandatul reprezentativ
(1) Deputatii si senatorii sunt reprezentanti alesi ai poporului roman, prin care acesta isi exercita suveranitatea, in conditiile prevazute de Constitutie si de legile tarii.
(2) In exercitarea mandatului deputatii si senatorii sunt in serviciul poporului.
(3) Orice mandat imperativ este nul.


Capitolul II - Validarea si regimul mandatului


Articolul 2 - Procedura validarii
(1) Deputatii si senatorii intra in exercitiul mandatului la data intrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub conditia validarii alegerii si a depunerii juramantului.
(2) Validarea mandatului de deputat sau de senator se face in conformitate cu prevederile regulamentului fiecarei Camere.

Articolul 3 - Juramantul
(1) Dupa constituirea legala a Camerei Deputatilor si a Senatului, fiecare deputat si fiecare senator depune in fata plenului Camerei din care face parte, intrunita in sedinta solemna, juramantul de credinta fata de tara si popor:
"Jur credinta patriei mele Romania;
Jur sa respect Constitutia si legile tarii;
Jur sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei;
Jur sa-mi indeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul incredintat de popor;
Asa sa ma ajute Dumnezeu".
(2) Juramantul de credinta se poate depune si fara formula religioasa, care se inlocuieste cu formula:
"Jur pe onoare si constiinta"
si aceasta prefateaza juramantul.
(3) Juramantul scris se rosteste solemn, se semneaza de fiecare deputat sau senator si se incredinteaza spre pastrare presedintelui Camerei.
(4) Refuzul de a depune juramantul de credinta atrage de drept invalidarea mandatului, de care plenul Camerei ia act.
(5) Supleantii de pe listele oficiale de alesi si care sunt chemati sa ocupe locurile vacante, in conditiile legii electorale, vor depune juramantul de credinta dupa validarea mandatului, potrivit aceleiasi proceduri si cu aceleasi consecinte juridice.

Articolul 4 - Declaratia de avere
(1) Dupa intrunirea legala a Camerelor si inainte de validarea mandatului, fiecare deputat si fiecare senator este obligat sa depuna declaratia de avere in conditiile prevazute de lege.
(2) Declaratia de avere se completeaza, se dateaza si se semneaza personal si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor sau al Senatului, care elibereaza dovada de primire, pe care titularul o prezinta Comisiei de validare a mandatelor.
(3) Dupa validarea mandatelor, declaratia de avere se publica pe paginile de internet ale Camerei Deputatilor si ale Senatului si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(4) Deputatii si senatorii au obligatia de a declara averea la inceputul si la incheierea mandatului, inclusiv la incetarea acestuia inainte de termen. Deputatii si senatorii care, in urma alegerilor, obtin un nou mandat depun numai declaratia de avere aferenta inceputului de mandat, care va fi considerata si declaratie de avere pentru sfarsitul mandatului anterior.
(5) Deputatii si senatorii au obligatia de a actualiza anual declaratia de avere, in situatia dobandirii unor bunuri de natura celor prevazute in anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5 - Legitimatia si insemnul distinctiv
(1) Dupa constituirea legala a fiecarei Camere, deputatilor si senatorilor li se elibereaza legitimatia de membru al Camerei, semnata de presedintele acesteia.
(2) Deputatii si senatorii primesc un insemn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti ai poporului, cu dreptul de a-l purta pe toata durata mandatului.
(3) Modelul insemnului se stabileste de Biroul permanent al fiecarei Camere, iar cheltuielile pentru confectionarea acestuia se asigura din bugetul fiecarei Camere.

Articolul 6 - Durata mandatului
Durata mandatului de deputat sau de senator este egala cu durata mandatului Camerei din care face parte, in afara de cazurile in care mandatul inceteaza din alte cauze prevazute de Constitutie si de prezenta lege, inainte de termen.

Articolul 7 - Incetarea mandatului
(1) Calitatea de deputat sau de senator inceteaza la data intrunirii legale a Camerelor nou-alese sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.
(2) Incetarea mandatului datorita incompatibilitatii se face prin notificare scrisa, facuta de deputat sau de senator, inaintata Biroului permanent al Camerei din care face parte si prezentata plenului Camerei.
(3) In cazul in care deputatul sau senatorul aflat in stare de incompatibilitate nu notifica in scris acest lucru si starea de incompatibilitate continua sa existe, acesta este considerat demis de drept din functia de deputat sau de senator, cu data constatarii starii de incompatibilitate, situatie care se aduce la cunostinta Camerei din care face parte. Hotararea Camerei prin care se constata starea de incompatibilitate si de vacantare a locului de deputat sau, respectiv, de senator se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Deputatul sau senatorul poate demisiona prin notificare scrisa adresata presedintelui Camerei din care face parte. Presedintele, in sedinta publica a plenului Camerei, il intreaba pe deputat sau pe senator daca staruie in demisie si, daca acesta raspunde afirmativ sau nu se prezinta in sedinta de plen pentru a raspunde, presedintele declara locul vacant. Hotararea Camerei prin care s-a luat act de vacantarea locului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in celelalte cazuri de incetare a mandatului de deputat sau de senator, inainte de termen in cazul incetarii mandatului pentru pierderea drepturilor electorale.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeste de drept in cazul in care mandatul Camerei din care face parte se prelungeste de drept in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) si (4) din Constitutie, republicata.

Articolul 8 - Regimul juridic
(1) Mandatul de deputat sau de senator se supune regimului juridic prevazut de Constitutie si de prezenta lege, completat cu dispozitiile regulamentelor Camerelor Parlamentului.
(2) Mandatul de deputat sau de senator nu poate fi intrerupt, suspendat sau revocat.


Capitolul III - Principii si reguli de conduita parlamentara


Articolul 9 - Principiul interesului national
Deputatii si senatorii au indatorirea de a actiona in interesul intregii natiuni si al locuitorilor din circumscriptiile electorale pe care le reprezinta.

Articolul 10 - Principiul legalitatii si al bunei-credinte
(1) Deputatii si senatorii, in calitatea lor de reprezentanti alesi ai poporului roman, isi indeplinesc indatoririle si isi exercita drepturile in conformitate cu Constitutia, legile tarii si regulamentele Camerei Deputatilor si Senatului, pe toata durata mandatului pe care il detin.
(2) Deputatilor si senatorilor le este interzis sa isi asume fata de persoanele fizice sau juridice obligatii financiare ori de alt tip, menite sa influenteze exercitarea mandatului cu buna-credinta, potrivit propriei constiinte.

Articolul 11 - Principiul transparentei
(1) Deputatii si senatorii trebuie sa dea dovada de transparenta in activitatea parlamentara.
(2) Deputatii si senatorii au obligatia mentinerii unui dialog permanent cu cetatenii pe problemele care ii intereseaza si care rezulta din asumarea si exercitarea mandatului de parlamentar.

Articolul 12 - Principiul fidelitatii
Deputatii si senatorii sunt datori sa manifeste pe durata exercitarii mandatului fidelitate fata de Romania si popor si respect fata de oameni.

Articolul 13 - Respectarea regulamentelor
Deputatii si senatorii sunt obligati sa respecte prevederile regulamentelor, sa se supuna normelor de conduita civilizata, de curtoazie si de disciplina parlamentara si sa nu aiba atitudini sau sa foloseasca expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare sau calomnioase.


Capitolul IV - Incompatibilitati, interdictii si declaratia de interese


Articolul 14 - Incompatibilitati cu caracter general
(1) Nimeni nu poate fi in acelasi timp deputat si senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.

Articolul 15 - Incompatibilitati cu functii din economie
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu urmatoarele functii:
a) presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societati comerciale, inclusiv la banci ori la alte institutii de credit, la societati de asigurare si la cele financiare, precum si in institutii publice;
b) presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. a);
c) reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. a);
d) manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
e) comerciant persoana fizica;
f) membru al unui grup de interes economic, definit conform legii.
(2) Procedura de constatare a incompatibilitatii este cea prevazuta in prezenta lege.

Articolul 16 - Alte incompatibilitati
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu functiile si activitatile persoanelor care conform statutului lor nu pot face parte din partide politice.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu calitatea de membru cu drepturi depline in Parlamentul European.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(4) Alte incompatibilitati cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege organica.

Articolul 17 - Interdictie publicitara
Este interzisa folosirea numelui insotit de calitatea de deputat sau de senator in orice actiune publicitara privitoare la orice societate comerciala, financiara ori industriala sau altele asemenea cu scop lucrativ.

Articolul 18 - Procedura declararii incompatibilitatii
(1) Deputatul sau senatorul care la data intrarii in exercitiul mandatului si dupa validare se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute la art. 15, 16 si 17 sau in alte legi speciale va informa in scris, in termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte despre aceasta situatie.
(2) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), deputatul sau senatorul va opta intre mandatul de deputat sau de senator si functia ori functiile incompatibile, demisionand potrivit optiunii sale.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), daca nu si-a exprimat optiunea, deputatul sau senatorul este considerat demisionat de drept. Situatia se aduce la cunostinta Camerei, care constata demisia de drept. Hotararea Camerei de constatare a demisiei si declararea locului vacant se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Orice stare de incompatibilitate survenita in timpul exercitarii mandatului de parlamentar trebuie adusa la cunostinta Biroului permanent al Camerei, in scris si in termen de 30 de zile de la data intervenirii acesteia.
(5) Procedura de declarare a starii de incompatibilitate se desfasoara conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului fiecarei Camere.

Articolul 19 - Declaratia de interese
Deputatii si senatorii au obligatia ca in termen de 15 zile de la validare sa depuna la secretarul general al Camerei din care fac parte declaratia de interese intocmita pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile legale.


Capitolul V - Imunitatea parlamentara


Articolul 20 - Scopul imunitatii
(1) Imunitatea parlamentara este ansamblul de dispozitii legale care asigura deputatilor si senatorilor un regim juridic derogatoriu de la dreptul comun in raporturile lor cu justitia si in scopul de a le garanta independenta.
(2) Imunitatea parlamentara este direct si indisolubil legata de mandatul de deputat sau de senator.

Articolul 21 - Caracterele imunitatii
(1) Imunitatea parlamentara nu este susceptibila de suspendare sau de intrerupere si nu se poate renunta la aceasta. Imunitatea parlamentara este imperativa si de ordine publica.
(2) Imunitatea parlamentara poate fi ridicata numai de catre Camera din care deputatul sau senatorul face parte, in conformitate cu prevederile art. 72 din Constitutie, republicata, si potrivit procedurii prevazute de regulamentul fiecarei Camere.
(3) Imunitatea parlamentara incepe odata cu validarea mandatului de deputat sau de senator si inceteaza la data incheierii mandatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Constitutie si de prezenta lege.

Articolul 22 - Imunitatea pentru opinii politice
Deputatii si senatorii nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

Articolul 23 - Regimul in procesul penal
(1) Deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti ori arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte si numai dupa ascultarea lor.
(2) Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) In caz de infractiune flagranta, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei. Ministrul justitiei il va informa neintarziat pe presedintele Camerei asupra retinerii si perchezitiei. In cazul in care Camera constata ca nu exista temei pentru retinere va dispune imediat revocarea acestei masuri, cu votul secret al majoritatii membrilor Camerei. Dispozitia de revocare a retinerii se executa de indata de catre ministrul justitiei.
(4) Daca Parlamentul nu este in sesiune, Camera careia ii apartine deputatul sau senatorul in cauza va fi convocata de urgenta de catre presedintele acesteia. Biroul permanent al Camerei este competent a lua de urgenta masura provizorie a revocarii retinerii, pe care o va supune plenului de indata la intrunirea Camerei.
(5) Deputatii si senatorii pot fi chemati in fata parchetului si a instantei de judecata in calitate de martor. In cazul in care se solicita sa depuna marturie asupra unor fapte sau informatii de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului parlamentar, care au caracter clasificat, marturia se va depune in conditiile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prealabila aprobare a Biroului permanent al Camerei respective.

Articolul 24 - Procedura in caz de retinere, arestare sau perchezitie
(1) Cererea de retinere, arestare sau perchezitie a deputatului ori a senatorului se adreseaza presedintelui Camerei din care face parte de catre ministrul justitiei.
(2) Presedintele Camerei din care face parte deputatul sau senatorul aduce de indata cererea la cunostinta Biroului permanent, dupa care o trimite Comisiei juridice respective, care va intocmi un raport in termen de 3 zile. Hotararea Comisiei juridice se adopta prin votul secret al majoritatii membrilor sai.
(3) Cererea ministrului justitiei, insotita de raportul Comisiei juridice, se supune spre dezbatere si adoptare plenului Camerei din care face parte deputatul sau senatorul, in termen de 5 zile de la depunerea raportului.
(4) Camera hotaraste asupra cererii cu votul secret al majoritatii membrilor sai. Hotararea Camerei se comunica de indata ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile. Data comunicarii catre ministrul justitiei este data intrarii in vigoare a hotararii.
(5) In conditiile in care Parlamentul se gaseste in vacanta, presedintele Camerei ia masurile necesare respectarii termenelor prevazute in prezentul articol.

Articolul 25 - Caracterul hotararilor Camerelor
Hotararile Camerei Deputatilor si ale Senatului, ca si cele ale birourilor permanente respective, adoptate in materie de imunitate parlamentara, sunt definitive si executorii, obligatorii fata de orice autoritate publica, si se executa intocmai si de indata. Ministrul justitiei raspunde de executarea acestor hotarari.

Articolul 26 - Protectia autoritatii
(1) Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar deputatii si senatorii sunt purtatori ai autoritatii publice de stat.
(2) Orice fapta prin care se aduce atingere onoarei ori reputatiei unui deputat sau senator, ca si amenintarea ori actele de violenta savarsite impotriva acestuia, in legatura cu exercitarea mandatului, se pedepsesc conform dispozitiilor Codului penal privind infractiunile contra autoritatii.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazurile in care faptele sunt savarsite impotriva sotiei sau copiilor deputatului ori senatorului in scopul de a exercita presiuni sau de a influenta deciziile acestuia in exercitarea mandatului.
(4) Protectia juridica penala prevazuta la alin. (2) si (3) se aplica si dupa incetarea mandatului daca faptele sunt comise in legatura cu exercitarea acestuia.

Articolul 27 - Regimul mobilizarii sau concentrarii
Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar deputatii si senatorii nu pot fi concentrati sau mobilizati.


Capitolul VI - Obligatiile deputatilor si senatorilor


Articolul 28 - Izvorul obligatiilor
Indatoririle fundamentale si obligatiile principale ale deputatilor si senatorilor sunt cele care decurg din Constitutie, lege, din prezentul statut si din regulamente.

Articolul 29 - Participarea la sedinta
(1) Participarea la lucrarile Camerei din care fac parte reprezinta pentru deputati si senatori o obligatie legala, morala si regulamentara.
(2) Se considera absent motivat deputatul sau senatorul care:
a) este membru al Guvernului;
b) a primit de la Camera din care face parte sau de la Parlament o insarcinare care il retine in afara lucrarilor Parlamentului;
c) este in concediu medical;
d) are aprobata motivarea absentei conform regulamentelor Camerelor, pentru rezolvarea unor probleme personale sau a celor ce rezulta din exercitarea mandatului.
(3) Numele deputatilor si senatorilor absenti nemotivat de la lucrarile fiecarei Camere, precum si din comisiile permanente vor fi publicate pe paginile de Internet ale acestora, lunar, potrivit procedurii stabilite de regulamentul fiecarei Camere.

Articolul 30 - Sanctionarea pentru absentele nemotivate
(1) Deputatul sau senatorul care lipseste de la 5 sedinte ale Camerei sau de la 3 sedinte ale comisiei permanente din care face parte, in aceeasi sesiune, fara a avea concediu sau peste concediul aprobat, este obligat sa justifice in scris absentele.
(2) Deputatul sau senatorul care nu se conformeaza prevederilor alin. (1) pierde drepturile la indemnizatie, la diurna si la celelalte drepturi banesti, corespunzator perioadei in care a lipsit.
(3) Regulamentele Camerelor stabilesc procedurile de urmat pentru executarea prevederilor alin. (1) si (2), inclusiv acordarea concediilor cu plata drepturilor banesti, care nu pot fi mai mari de 8 zile pe durata unei sesiuni si care se aproba de presedintele Camerei pentru cele de pana la 4 zile si de Biroul permanent al Camerei pentru cele de peste 4 zile.


Capitolul VII - Drepturile deputatilor si senatorilor in exercitarea mandatului


Articolul 31 - Sfera si semnificatia
(1) Drepturile si libertatile ce decurg din mandatul de deputat sau de senator sunt specifice acestei demnitati publice si se fundamenteaza pe drepturile si libertatile generale ale cetateanului, completate cu ceea ce implica in mod special exercitarea mandatului.
(2) Drepturile, libertatile, ca si obligatiile deputatului sau senatorului sunt politice si patrimoniale; prin exercitarea acestora se realizeaza continutul politic al mandatului, precum si strategia masurilor de protectie a mandatului si a titularului acestuia.

Articolul 32 - Dreptul de a fi ales in structuri parlamentare
Un deputat sau un senator are dreptul sa fie ales, in conditiile regulamentului, ca membru al Biroului permanent al Camerei respective, ca membru sau in conducerea unei comisii permanente, al unei comisii speciale ori al unei comisii de ancheta.

Articolul 33 - Dreptul de a alege organele de conducere
(1) Organizarea si functionarea fiecarei Camere se stabilesc prin regulamentul propriu. Resursele financiare ale fiecarei Camere sunt prevazute in bugetul propriu pe care si-l adopta fiecare Camera.
(2) Fiecare Camera isi alege un birou permanent, in conditiile prevazute de Constitutie si de regulamente. Pierderea sprijinului politic atrage incetarea de drept a statutului de membru al Biroului permanent sau de titular al oricarei functii obtinute prin sustinere politica.
(3) Fiecare Camera isi constituie comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale, in conditiile prevazute de regulamente. Camerele isi pot constitui comisii comune. Conditiile de constituire, obiectivele activitatii si procedurile de lucru ale comisiilor de orice fel se stabilesc in regulamentul fiecarei Camere si in regulamentul sedintelor comune ale Camerelor sau ad-hoc pentru comisiile speciale ori de ancheta.

Articolul 34 - Dreptul de asociere in grup parlamentar
Deputatii si senatorii se pot organiza in grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecarei Camere.

Articolul 35 - Drepturile politice specifice
Principalele drepturi politice ale deputatilor si senatorilor, precum si obligatiile corelative acestora sunt urmatoarele:
a) dreptul la initiativa legislativa;
b) dreptul de a initia si de a sustine motiuni simple sau de cenzura;
c) dreptul de a initia si de a sustine hotarari ale Camerei, in orice problema de competenta acesteia;
d) dreptul de a face declaratii politice, de a pune intrebari, de a face interpelari si alte asemenea interventii;
e) dreptul de a cere intrunirea in sesiune extraordinara a Camerei sau a structurilor de lucru ale acesteia;
f) dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. a)-c) din Constitutie, republicata;
g) dreptul de a cere suspendarea din functie sau punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei, in conditiile art. 95 si 96 din Constitutie, republicata;
h) dreptul de a cere punerea sub urmarire penala a membrilor Guvernului, in conditiile art. 109 din Constitutie, republicata;
i) dreptul de control parlamentar sub toate formele de exercitare a acestuia, in reglementarea prevazuta de lege si de regulamentele parlamentare;
j) dreptul la cuvant, libertatea de exprimare si dreptul de vot.

Articolul 36 - Modalitati de exercitare
(1) Drepturile pot fi exercitate individual, prin grupurile parlamentare sau prin numarul de parlamentari stabilit de Constitutie, potrivit naturii lor juridice.
(2) Drepturile si libertatile se exercita in limitele continutului legal al mandatului de parlamentar si numai in formele si cu procedura prevazute in regulamentul fiecarei Camere si in Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
(3) Deputatii si senatorii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice ori al creatiei intelectuale, precum si in alte domenii stabilite de lege.


Capitolul VIII - Exercitarea mandatului in circumscriptia electorala


Articolul 37
In activitatea din circumscriptiile electorale deputatii si senatorii au drepturile si indeplinesc obligatiile pe care le implica exercitarea legala a mandatului de parlamentar, adaptate in mod corespunzator naturii si formelor specifice ale acestei activitati din teritoriu.

Articolul 38 - Birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor
(1) In scopul exercitarii mandatului in circumscriptiile electorale, deputatii si senatorii primesc lunar o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, echivalenta cu o indemnizatie si jumatate bruta a deputatului, respectiv a senatorului.
(2) In limitele sumei prevazute la alin. (1), deputatii si senatorii pot organiza, separat sau prin asociere, birouri parlamentare, ca regula, in circumscriptiile electorale in care au fost alesi.
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot organiza birouri parlamentare si in alte circumscriptii electorale decat cele in care au fost alesi. Ceilalti parlamentari pot organiza, in limita sumei prevazute la alin. (1), astfel de birouri parlamentare, la solicitarea partidelor politice pe lista carora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau, dupa caz, al Senatului.
(4) In cazul in care spatiile necesare birourilor parlamentare nu pot fi asigurate de catre autoritatile administratiei locale, acestea se pot inchiria de la alte persoane juridice sau fizice.
(5) Chiria aferenta spatiilor, cheltuielile de intretinere, drepturile banesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor si alte cheltuieli aferente exercitarii mandatului se asigura din sumele forfetare alocate deputatilor si senatorilor.
(6) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor se face prin incheierea unui contract de munca pe durata determinata sau a unui contract civil. In cazul angajarii pe baza unui contract de munca pe durata determinata, incadrarea salariatilor se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz, la propunerea deputatilor sau a senatorilor in cauza, iar in cazul contractului civil, acesta se incheie intre deputatii sau senatorii in cauza si persoana fizica.
(7) Modul de utilizare si justificare a sumei forfetare se stabileste prin hotarare a birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) Deputatii si senatorii pot primi cetateni in audienta si in alte circumscriptii electorale decat cele in care au fost alesi, in birourile parlamentare existente, la solicitarea titularilor acestora, sau in alte spatii publice corespunzatoare.

Articolul 39 - Obligatiile autoritatilor locale
(1) Autoritatile publice locale si prefecturile sunt obligate sa sprijine organizarea si functionarea birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, prin asigurarea de spatii pentru sedii, procurarea mobilierului necesar, inclusiv prin imprumut de folosinta sau inchiriere.
(2) Serviciile descentralizate si deconcentrate ale ministerelor si ale autoritatilor centrale de reglementare sunt obligate sa sprijine prin mijloacele specifice ale activitatii lor organizarea si functionarea legala a birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, precum si activitatea acestora.

Articolul 40 - Diurna de deplasare si cheltuielile de cazare
(1) Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizatia lunara prevazuta pentru deputat sau senator.
(2) Deputatilor si senatorilor, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, li se asigura pe durata mandatului cazare gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda, pe noapte, pe baza de declaratie pe propria raspundere data in conditiile legii, 70% din tariful minim practicat de unitatile hoteliere si care este achitat unui deputat sau senator.
(3) De aceleasi diurna si drepturi de decontare a cazarii la unitati hoteliere, in alte spatii de cazare autorizate, sau pe baza de declaratie conform alin. (2), a 70% din tariful minim aplicat de unitatile hoteliere si care este achitat unui deputat sau senator in municipiul Bucuresti beneficiaza deputatii si senatorii care:
a) efectueaza deplasari in tara din insarcinarea presedintelui Camerei Deputatilor sau al Senatului, a birourilor permanente ale celor doua Camere, a birourilor comisiilor permanente sau a liderilor grupurilor parlamentare;
b) nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii, in vederea indeplinirii activitatilor legate de desfasurarea mandatului;
c) se deplaseaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, in alta localitate decat cea de domiciliu, in vederea indeplinirii activitatilor legate de desfasurarea mandatului;
d) deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care se deplaseaza in alte localitati din tara, in afara celei de domiciliu, pentru activitatile legate de exercitarea mandatului.
(4) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi, in alta circumscriptie sau la Bucuresti pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului beneficiaza de diurna de deplasare si cazare conform alin. (1) si (2), in limita numarului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.


Capitolul IX - Alte drepturi patrimoniale ale parlamentarilor


Articolul 41 - Dreptul la indemnizatie
(1) Deputatii si senatorii primesc, pe durata exercitarii mandatului de parlamentar, o indemnizatie lunara, stabilita prin lege.
(2) Indemnizatia se primeste de fiecare parlamentar de la data intrarii in exercitiul mandatului, sub conditia validarii, si pana la data incetarii mandatului.
(3) Indemnizatia lunara are regimul juridic prevazut de lege pentru salariu, cu reducerile si majorarile prevazute de lege si de regulamentele celor doua Camere.
(4) Indemnizatiile lunare sunt impozabile in conditiile legii. Acestea vor fi actualizate, in aceleasi procente, odata cu indexarile salariale acordate personalului din sistemul bugetar, sau prin alte prevederi legale.
(5) Indemnizatia lunara a deputatilor si senatorilor se cumuleaza cu pensia sau cu alte venituri si se supune impozitului pe venit, conform legii.
(6) Dupa expirarea mandatului, deputatii si senatorii care nu au mai fost alesi si nici nu beneficiaza de pensie sau de alta sursa de venit beneficiaza in continuare, pe o perioada de cel mult 3 luni, de o indemnizatie tranzitorie din partea Camerei respective.

Articolul 42 - Deputatii si senatorii membri ai Guvernului
(1) Deputatii si senatorii pot fi numiti membri ai Guvernului si pot fi revocati din aceste functii in conformitate cu prevederile Constitutiei si ale legilor in vigoare.
(2) Deputatilor si senatorilor care detin functia de membru al Guvernului, in perioada exercitarii acesteia, li se aplica, in privinta salarizarii, dispozitiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Deputatii si senatorii, membri ai Guvernului, beneficiaza de drepturile cuvenite exercitarii mandatului de parlamentar, cu exceptia drepturilor pentru decontul de teritoriu si a diurnei de sedinta.

Articolul 43 - Dreptul la cheltuieli de protocol
(1) Fondul Presedintelui Camerei Deputatilor si Fondul Presedintelui Senatului se aproba anual, prin bugetul fiecarei Camere.
(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare si burse.
(3) Pentru primirea delegatiilor straine si a invitatilor din tara sau din strainatate se constituie Fondul de protocol, aprobat anual prin bugetul fiecarei Camere. Baremele de cheltuieli pentru actiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Articolul 44 - Dreptul la transport gratuit
(1) Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de transport intern gratuit pe liniile aeriene interne, auto, fluviale si pe calea ferata, cu orice categorie de trenuri de calatori, la clasa I. Biletele de calatorie se vor elibera pe baza legitimatiei de deputat sau de senator.
(2) Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de autoturism pentru deplasari in circumscriptia electorala, necesar activitatilor legate de exercitarea mandatului.
(3) Deputatii si senatorii care folosesc autoturismul proprietate personala pentru a se deplasa saptamanal din localitatea unde domiciliaza la Bucuresti si inapoi, cei care au domiciliul in Bucuresti si se deplaseaza, cel mult o data pe saptamana, in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, precum si cei care efectueaza deplasari in tara, ca urmare a sarcinilor trasate de catre presedintele Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, de birourile permanente ale celor doua Camere, de comisiile permanente sau de catre liderii grupurilor parlamentare, pentru activitati legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea a 9,5 litri de combustibil la 100 km parcursi.
(4) De drepturile prevazute la alin. (3) beneficiaza si deputatii si senatorii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in localitatea cea mai apropiata de unde se asigura transportul la Bucuresti si inapoi.
(5) La sfarsitul mandatului, deputatii si senatorii care nu au mai fost alesi mai au dreptul de decontare a 6 calatorii, cu mijloacele prevazute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personala in conditiile prevazute la alin. (3), pentru efectuarea formalitatilor de lichidare, intr-o perioada de maximum 30 de zile.

Articolul 45 - Dreptul la rambursarea cheltuielilor
Cheltuielile efectuate de deputati si de senatori pentru taxe de posta si telecomunicatii interne, efectuate in exercitarea mandatului, se deconteaza pana la limita valorica stabilita de Biroul permanent al Camerei, in functie de prevederea bugetara.

Articolul 46 - Dreptul la vechime in munca
(1) Perioada de exercitare a mandatului de parlamentar constituie vechime in munca si in specialitate, cu toate drepturile prevazute de lege.
(2) Pe durata exercitarii mandatului de deputat sau de senator, contractul de munca sau raportul de serviciu al titularului se suspenda si este supus regulilor prevazute de Codul muncii si de Statutul functionarilor publici, dupa caz.

Articolul 47 - Dreptul la asistenta medicala
Deputatii si senatorii beneficiaza de medicamente, asistenta medicala si de concedii de boala potrivit reglementarii din sistemul public si reglementarilor speciale in domeniu.

Articolul 48 - Dreptul la pasaport diplomatic
Deputatii si senatorii au dreptul la pasaport diplomatic.


Capitolul X - Regimul pensionarii parlamentarilor


Articolul 49 - Categorii de pensii
(1) Deputatii si senatorii, la implinirea conditiilor de pensionare prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv stagiul de cotizare si varsta de pensionare, beneficiaza de pensie in cuantum prevazut de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, republicata, cu modificarile ulterioare, daca au detinut cel putin trei mandate de parlamentar.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la varsta de pensionare, la implinirea varstei de 63 de ani si a unui stagiu de cotizare de 30 de ani, deputatii si senatorii beneficiaza de pensie in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) De pensie beneficiaza si deputatii si senatorii care au detinut doua sau un mandat de parlamentar, caz in care cuantumul pensiei, calculata conform alin. (1), se diminueaza cu 20% si, respectiv, 40%.
(4) Pentru mandate incomplete, pensiile prevazute la alin. (3) se diminueaza sau se majoreaza in mod proportional.
(5) La indeplinirea conditiilor de pensionare, deputatii si senatorii vor opta pentru pensia calculata conform alin. (1)-(4) sau pentru pensia calculata in conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ori ale altor legi speciale din cadrul sistemului public.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica in mod corespunzator deputatilor si senatorilor al caror mandat s-a derulat si a expirat in perioada 1990-2004.
(7) Deputatii si senatorii nu pot beneficia din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale decat de o singura pensie.
(8) Pensiile stabilite conform prevederilor de mai sus se impoziteaza in conditiile legii.

Articolul 50
(1) Partea din pensie stabilita potrivit art. 49, care depaseste nivelul pensiei rezultate conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul de stat.
(2) In conditiile in care indemnizatiile deputatilor si senatorilor aflati in indeplinirea mandatului se modifica, pensiile deputatilor si senatorilor se actualizeaza corespunzator in termen de maximum 6 luni.

Articolul 51
Regimul juridic prevazut la art. 49 si 50 se aplica de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.


Capitolul XI - Regimul disciplinei parlamentare


Articolul 52 - Sfera abaterilor disciplinare
Constituie abateri disciplinare parlamentare urmatoarele fapte savarsite de deputati sau de senatori si daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:
a) incalcarea dispozitiilor privind indatoririle deputatilor si ale senatorilor prevazute de Constitutie si de prezenta lege;
b) nerespectarea prevederilor regulamentului Camerei din care fac parte si a Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
c) exercitarea abuziva a mandatului de senator sau de deputat;
d) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar in sedintele de plen, de comisii sau de birou ori in afara acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de parlamentar.

Articolul 53 - Sfera sanctiunilor disciplinare
(1) Sanctiunile disciplinare parlamentare pentru abaterile disciplinare prevazute la art. 52 sunt urmatoarele:
a) atentionarea;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) indepartarea din sala pe durata sedintei;
e) avertismentul;
f) interzicerea de a participa la lucrarile Camerei din care face parte, pe o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice.
(2) In cazul aplicarii sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. f), deputatul sau senatorul in cauza nu beneficiaza de drepturile banesti si materiale ce s-ar cuveni pe durata interzicerii participarii la lucrarile Camerei respective.

Articolul 54 - Aplicarea sanctiunilor
(1) Sanctiunile prevazute la art. 53 alin. (1) lit. a), b) si c) se aplica de catre presedintele de sedinta.
(2) Sanctiunile prevazute la art. 53 alin. (1) lit. d) se aplica la solicitarea presedintelui de sedinta sau a unui grup parlamentar de catre plenul Camerei prin votul majoritatii celor prezenti.
(3) Abaterile care implica aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 53 alin. (1) lit. e) si f) se constata de catre Comisia juridica a Camerei Deputatilor sau a Senatului, la sesizarea unui grup parlamentar ori la sesizarea personala a unui deputat sau senator. Sesizarea se adreseaza presedintelui Camerei respective in termen de cel mult o luna de la data savarsirii faptei.
(4) Comisia juridica solutioneaza sesizarea in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea ei. Hotararea Comisiei se adopta cu votul majoritatii membrilor sai, in sedinta secreta.
(5) Raportul Comisiei se inainteaza de indata, impreuna cu dosarul cauzei, Biroului permanent al Camerei respective.
(6) Biroul permanent al Camerei respective solutioneaza cauza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului. Hotararea Biroului permanent al Camerei se prezinta in sedinta publica a Camerei respective.

Articolul 55 - Contestatia
(1) Impotriva hotararii Biroului permanent al Camerei, care vizeaza aplicarea sanctiunilor prevazute de art. 54 alin. (6), se poate face contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.
(2) Contestatia se solutioneaza de catre plenul Camerei in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia, cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Camerei, in sedinta secreta.
(3) Hotararea plenului Camerei este definitiva si executorie si se aduce la cunostinta publica in sedinta de plen.


Capitolul XII - Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 56 - Modificarea regulamentelor
(1) Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator cu dispozitiile prezentei legi si in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale pronuntate asupra prevederilor din aceste regulamente si se vor adapta in mod corespunzator.
(2) Camerele vor urmari ca reglementarile instituite prin regulamentele proprii sa fie concordate si corelate pe structuri, competente, proceduri si activitati.

Articolul 57 - Activitatea Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare
(1) Toti deputatii si senatorii, in calitate de membri ai Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare (GRUI), platesc o cotizatie individuala lunara la bugetul Grupului. Cuantumul acestei cotizatii se stabileste, se aproba si se modifica, dupa caz, prin hotarare a birourilor permanente ale celor doua Camere, la propunerea Comitetului director al GRUI.
(2) Modul de utilizare a fondului GRUI, rezultat din cotizatiile individuale ale membrilor sai, se aproba de birourile permanente ale celor doua Camere, la propunerea Comitetului director si in conformitate cu normele metodologice de utilizare a fondului, prevazute in Statutul GRUI.

Articolul 58 - Modificarea bugetelor
Camera Deputatilor si Senatul vor introduce in structura bugetara modificarile ce decurg prin aplicarea prevederilor prezentei legi.

Articolul 59 - Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare in conformitate cu art. 78 din Constitutie, republicata, la 3 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 60 - Aplicarea legii
(1) Comisia comuna speciala a Camerei Deputatilor si Senatului pentru Statutul deputatilor si senatorilor devine comisie permanenta insarcinata cu interpretarea unitara si aplicarea corecta a prevederilor legii, cu precadere a principiilor si regulilor de conduita parlamentara si cu rezolvarea oricaror probleme legate de aplicarea ei.
(2) Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru Statutul deputatilor si senatorilor prezinta anual, in sedinta comuna a celor doua Camere, un raport privind aplicarea prezentului statut.

Articolul 61
Incepand cu 1 ianuarie 2007 pana la alegerile pentru Parlamentul European si validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, deputatii si senatorii romani numiti prin hotarare a Parlamentului Romaniei ca membri ai Parlamentului European se considera in exercitarea unui mandat de membru al Parlamentului European.

Articolul 62
Dispozitiile art. 16 alin. (2) nu se aplica deputatilor si senatorilor mentionati la art. 61.

Articolul 63
Pe perioada 1 ianuarie 2007 pana la alegerile pentru Parlamentul European si validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, deputatii si senatorii membri ai Parlamentului European se considera absenti motivat in conditiile art. 29 alin. (2) lit. b).

Articolul 64
Deputatii si senatorii membri ai Parlamentului European, pe perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2007 si pana la alegerile pentru Parlamentul European si validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, beneficiaza de drepturile cuvenite exercitarii mandatului de parlamentar national, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 40 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. a).

Articolul 65
La data validarii mandatelor de membri ai Parlamentului European, prevederile art. 61-64 isi inceteaza de drept efectele.

Articolul 66 - Modificari si abrogari
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica in mod corespunzator art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu privire la senatori si deputati, se abroga art. 1 alin. (1) si (2), art. 16, 17, 18, art. 21 alin. (31)-(8), art. 22, 23, art. 24 alin. (1), art. 25, 26, 27, 28 si art. 37 alin. (1) si (3) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale deputatilor si senatorilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 82 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

5 comments:

ion adrian said...

Bibhlio,
Dl Valeriu Mangu cred ca a citit-o si spunea multe asemenea la anca pe blog sau la AN dar cine il baga in seama?
Acum ca ai descoperit si tu America :), poate ca mai evoluam putin.
Iti propun sa ne intoarcem la invatamant si sa analizam putin acele legi . Ce zici?

articlier said...

@...

Aflu nu fără oarecare jenă că citatul ăla cu dezinformarea ar fi de fapt din Sun Tzu.
Mă gândesc serios ca pe viitor să nu mai ciulesc urechile la ce spun blondele. Şi aşa, de-aseară, a început să-mi placă taaare mult Stacy Dash...
Pe de altă parte observ cu bucurie că noaptea rămâne un sfetnic bun (în sensul că îţi oferă timp să mai răsfoieşti nişte legi) fiindcă astăzi nu se mai vorbeşte cu vehemenţă despre comisie ci doar despre membrii ei...

Bibliotecaru said...

Mă gândesc că ar trebui să vorbesc despre Sancţiunea Constituţională, dar oare se va înţelege exact despre ce este vorba?

articlier said...

După cum au decurs ostilităţile în această dimineaţă, îndrăznesc a crede că nu se va înţelege...

Bibliotecaru said...

Mă gândesc că toţi cetăţenii României ar trebui "să tragă de urechi" clasa politică pentru ca aceasta să înţeleagă ce sunt acelea Sancţiuni Morale şi să înveţe că dispreţul unui popor este mai greu de suportat decât o pedeapsă privativă de libertate.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.