01 July 2011

De ce nu?


HOTĂRÂRE nr. 575 din 1 iunie 2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010.
-****-

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul educaţiei, cercetării,

tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu
ANEXA:
ACORD între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 28 iunie 2011
(http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=141095)

ACORD din 18 noiembrie 2010 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului
Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, denumite în continuare părţi, dorind să consolideze prietenia şi înţelegerea între popoarele statelor lor, au convenit să încheie următorul acord privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului:
Art. 1
Părţile vor dezvolta colaborarea în domeniul culturii între cele două state, pe baza principiilor respectării suveranităţii, neamestecului în treburile interne, egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc.
Art. 2
Părţile vor încuraja colaborarea dintre instituţiile din domeniul ştiinţei, tehnologiei şi cercetării ştiinţifice prin:
a)elaborarea şi realizarea de programe de cercetare în comun;
b)contacte şi vizite reciproce de specialişti, cadre didactice universitare şi tehnicieni;
c)schimb de publicaţii şi de documentaţie ştiinţifică, inclusiv filme şi casete video cu caracter ştiinţific, precum şi de rezultate ale cercetării ştiinţifice;
d)convenirea unor documente de colaborare directă între instituţiile din domeniu.
Art. 3
Părţile vor încuraja schimburile şi colaborarea în domeniul educaţiei prin:
a)schimb de profesori şi specialişti pentru a ţine cursuri sau pentru a realiza cercetări în domenii de specialitate;
b)schimburi directe între instituţiile de învăţământ de toate gradele;
c)acordarea, în măsura posibilităţilor, de locuri şi burse de studii, specializare şi cercetare;
d)studierea limbii şi literaturii celuilalt stat în instituţii de învăţământ de stat prin înfiinţarea de catedre de profil, invitarea reciprocă de lectori, oferirea de cărţi şi publicaţii de specialitate, participarea şi colaborarea la cursurile de vară organizate pe bază de reciprocitate;
e)schimb de elevi şi studenţi.
Art. 4
Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul literaturii şi artei prin:
a)schimb de scriitori, compozitori, artişti plastici, oameni de artă, solişti vocali şi instrumentişti, precum şi de specialişti şi personalităţi din domeniul literaturii şi artei;
b)organizarea de manifestări literare şi artistice (expoziţii de artă plastică, prezentări de film, programe de radio şi televiziune, piese de teatru, festivaluri de muzică şi dans etc.) pe teritoriul statului celeilalte părţi, inclusiv pe baze comerciale;
c)schimburi şi donaţii de publicaţii de artă, filme, cărţi, publicaţii periodice, casete muzicale şi discuri între biblioteci, muzee şi alte instituţii de cultură;
d)traducerea şi publicarea, pe bază de reciprocitate, de lucrări şi opere reprezentative din literatura beletristică şi ştiinţifică;
e)organizarea în comun de manifestări culturale (expoziţii, simpozioane etc.).
Art. 5
Fiecare parte va sprijini invitarea şi participarea unor personalităţi din domeniile ştiinţei, învăţământului, literaturii şi artei din celălalt stat la congrese, conferinţe, festivaluri artistice şi alte manifestări cu caracter naţional şi internaţional organizate pe teritoriul statului său.
Art. 6
Părţile vor colabora activ prin reprezentanţii şi delegaţiile statelor lor în cadrul UNESCO şi al altor organisme şi reuniuni internaţionale în domeniul culturii.
Art. 7
Părţile vor încuraja încheierea de programe, protocoale şi alte documente de lucru între uniunile de creaţie (scriitori, arhitecţi, artişti plastici, compozitori, muzicieni, oameni de teatru, cineaşti, fotografi etc), precum şi colaborarea pentru realizarea prevederilor acestora.
Art. 8
Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul audiovizualului prin schimburi de emisiuni şi programe de radio şi televiziune privind dezvoltarea economică, socială şi culturală din statele lor, precum şi prin schimburi de specialişti şi jurnalişti, în scopul unei mai bune cunoaşteri reciproce a celor două state şi popoare.
Art. 9
Părţile vor sprijini colaborarea dintre instituţiile cinematografice din cele două state prin schimb de filme şi cineaşti, reviste, afişe şi publicaţii de specialitate, precum şi prin participarea la festivaluri internaţionale de film organizate în celălalt stat.
Art. 10
Părţile vor sprijini organizarea în comun de diverse acţiuni pentru promovarea prieteniei şi înţelegerii între tinerii din cele două state.
Art. 11
Părţile vor sprijini dezvoltarea colaborării dintre instituţiile din domeniul educaţiei fizice şi sportului pe baza înţelegerilor directe între acestea.
Art. 12
Părţile vor încuraja colaborarea şi schimbul de vizite între agenţiile de presă şi uniunile de ziarişti, între specialiştii din domeniul presei din cele două state.
Art. 13
Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord, părţile vor putea încheia programe periodice interguvernamentale sau interdepartamentale de schimburi şi colaborare.
Părţile vor putea, de asemenea, să desemneze reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor implicate în aplicarea prezentului acord, care să se reunească în sesiuni ale Comisiei mixte.
Comisia mixtă se va întruni alternativ la Bucureşti şi Phenian pentru a încheia programe de schimburi pe perioade convenite de cele două părţi şi pentru a analiza modul de îndeplinire a acestora.
Art. 14
Cheltuielile ocazionate de aplicarea dispoziţiilor prezentului acord şi a programelor ce vor fi încheiate pentru aplicarea acestora vor fi efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare în fiecare stat.
Art. 15
Problemele legate de interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi reglementate pe căi diplomatice.
Art. 16
Prezentul acord poate fi modificat şi completat de comun acord al ambelor părţi.
Art. 17
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
Art. 18
Prezentul acord este valabil pentru o perioadă de 5 ani, după care va fi prelungit, în mod automat, pe noi perioade succesive de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţi nu îl va denunţa în scris pe căi diplomatice cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.
În cazul denunţării prezentului acord, orice program, înţelegere sau alte documente întocmite şi încheiate pe baza acordului, care nu au fost aplicate în întregime, îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada convenită.
Art. 19
La data intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea Acordul de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Democrată Coreeană, semnat la Phenian la 12 mai 1956.
-****-
Semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi coreeană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ovidiu Liviu Iancu,

Însărcinat cu afaceri ad-interim al României
în Republica Populară Democrată Coreeană
Pentru Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene,
Jon Yong Jin,
Vicepreşedinte al Comitetului Cultural
pentru Relaţii cu Străinătatea
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 28 iunie 2011
(http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=141096)

Am sesizat foarte multe comentarii răutăcioase şi mă întreb de ce?

Nu este normal să avem o relaţie normală cu toţi? După ce am fost atâţia ani dominaţi de comunişti acum am ajuns, brusc, atât de porniţi împotriva comunismului încât ne stau ca sarea în ochi?

În Republica Populară Democrată Coreeană avem ambasadă, deci relaţiile sunt încă destul de strânse din punct de vedere diplomatic, chiar dacă nu mai sunt atât de strânse din punct de vedere politic.

România şi RPD Coreeană au stabilit relaţii diplomatice la 26 octombrie 1948.

Până la Revoluţia din decembrie 1989, relaţiile politice au evoluat în condiţiile specifice regimului comunist. .

La 27 decembrie 1989, R.P.D. Coreeană a recunoscut noile autorităţi de la Bucureşti, iar Crucea Roşie nord-coreeană a trimis României un ajutor umanitar în valoare de 150.000 dolari USD.

După 1990, relaţiile politice româno-nord-coreene s-au situat la un nivel redus. Nu s-au realizat vizite sau contacte politice de nivel.

Schimburile comerciale dintre cele două ţări sunt extrem de reduse (cca. 50 mii USD în 2009) din cauza dificultăţilor cu care se confruntă economia nord-coreeană şi a regimului de sancţiuni impus de ONU. .

Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

În 2007, 2008 şi 2010, România a acordat burse de studii în ţara noastră pentru studenţi nord-coreeni.

Comunitatea română

Nu sunt cetăţeni români stabiliţi în RPDC sau cetăţeni nord-coreeni rezidenţi în România.

Potrivit înţelegerilor bilaterale, cetăţenii celor două ţări au nevoie de viză de intrare, indiferent de tipul de paşaport pe care îl deţin.

(http://www.mae.ro/bilateral-relations/2023#769)


Relaţiile României cu Coreea de Nord au fost atinse în ultimul timp de două rezoluţii.

REZOLUŢIE nr. 1718 din 14 octombrie 2006 privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană


şi

REZOLUŢIE nr. 1874(2009) din 12 iunie 2009 privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.141 - a întruniri

Poate că acest acord pare derizoriu, dar este un pas înainte pentru a dezgheţa această relaţie. Ar fi foarte bine pentru noi dacă am reuşi, prin căi diplomatice, să fim intermediarii economici între occident şi Coreea de Nord. Aveam şansa de a face asta şi cu spaţiul ex-sovietic... şi am ratat-o. Astăzi occidentul negociază direct cu ei în timp ce noi avem cu Rusia o stare diplomatică mai rea decât fostul bloc de vest. A ne ascunde după o pudoare nefirească în astfel de relaţii cred că este în total dezacord cu interesul nostru naţional. De ce ne este teamă? Oare vor veni Nord-Coreeni şi ne vor umple de comunism? Este unul dintre lucrurile bune făcute de domnul Boc.

11 comments:

ADRIAN said...

Mi-e dor de un film din ala in care femeile se puneau pe bocit pentru ca langa ele, pe cand erau la munca-campului, a oprit o limuzina iar cand usa s-a deschis era insusi marele conducator ... etc etc
Articolul 1 din acord mi-a placut in mod deosebit, probabil ca e preluat din vreun acord din 1971. In rest e de bine. Poate mai aflam si noi despre oarece tehnologii nucleare nu?

Bibliotecaru said...

http://www.youtube.com/watch?v=qDMr-y1w7sQ

Acesta a avut mare succes.

Sau... pentru copii

http://www.youtube.com/watch?v=gOWstvoHuR4

Vasile, said...

Oare,

Oare avem un acord similar si cu cealalta jumatate?Adica in ideea
investitiilor sud coreene pe teritoriul Romaniei si neinvestitiilor nord coreene, haha!

Bibliotecaru said...

Păi eu urmăresc serialele sud-coreene de pe TVR. :D

1. H.G. nr.221/19-05-1993
HOTĂRÂRE privind participarea Romaniei la Expozitia Internationala Taejon - Republica Coreea 1993 T
2. H.G. nr.435/03-09-1993
HOTĂRÂRE cu privire la alocarea sumei de 53 milioane lei pentru organizarea şi realizarea manifestarilor culturale şi a "Zilei Romaniei" in cadrul Expozitiei Internationale Taejon - Republica Coreea - 1993 -
3. H.G. nr.1.112/25-09-2003
HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21 iulie 2003

Bibliotecaru said...

4. Memorandum/19-10-2005
MEMORANDUM de înţelegere între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Corporaţia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea -
5. H.G. nr.1.354/27-09-2006
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Corporaţia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea, semnat la Seul la 19 octombrie 2005 -
6. O. nr.A/12.702/24-10-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.718/2006 privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006

Bibliotecaru said...

7. H.G. nr.215/28-02-2007
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii adiţionale la Protocolul de înţelegere privind cooperarea în domeniul securităţii nucleare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Institutul de Securitate Nucleară din Republica Coreea, semnată la Daejeon la 1 decembrie 2006 -
8. H.G. nr.1.400/04-11-2008
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Coreea, semnată la Seul la 11 septembrie 2008 -
9. H.G. nr.661/03-06-2009
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Administraţiei Publice şi Securităţii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2008 -
10. D. nr.1105/22-06-2009
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

Bibliotecaru said...

11. O. nr.6.431/16-07-2009 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană -
12. D. nr.1.586/26-10-2009
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 -
13. L. nr.327/27-10-2009
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

Bibliotecaru said...

14. H.G. nr.405/28-04-2010
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 -
15. H.G. nr.347/06-04-2011
HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea -
16. Decizie nr.55/03-05-2011
DECIZIE privind numirea domnului Ferdinand Nagy în funcţia de comisar al Secţiunii Române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea

Vasile, said...

Biblio,

Constat ca si la dumneata multe mesaje se duc in spam !

Bibliotecaru said...

Se poate... Nu e spamul meu decât pentru postările foarte vechi, e spamul blogspot. Voi verifica.

Bibliotecaru said...

Îmi pare rău, nu am absolut nimic în spam. Poate că era vorba de un comentariu lung, care nu este acceptat. Acelea nu intră nici măcar în spam.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.