17 November 2011

Cum stau lucrurile cu bugetul Camerei Deputaţilor


Sesizat bugetul camerei deputaţilor prevede, pentru 2012, o importantă creştere acordată combustibililor, m-am văzut în situaţia de a nu găsi în nici un fel de document care să spună care este bugetul aprobat al Camerei Deputaţilor pe anul 2012. M-am încăpăţânat... Care să fie motivul pentru care acest buget lipseşte de peste tot? Evident, nu avea cum să lipsească din Monitorul Oficial... unde l-am şi găsit, de altfel, imediat ce am aflat ce hotărâre este şi în ce Monitor a fost tipărit. M-am gândit să reiau datele acestei hotărâri pentru ca alţii să nu-l mai caute aşa de greu.


Hotarirea 27/2011 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2012


În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 224 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1


(1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2012, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 216.496 mii lei, din care 215.396 mii lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 1.100 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială".

(2) La capitolul 51.01, suma de 215.396 mii lei a fost repartizată astfel:


a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumă de 213.942 mii lei, din care:


- cheltuieli curente, în sumă de 192.810 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 21.132 mii lei;


b)cheltuieli curente pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.454 mii lei.

(3)La capitolul 68.01, suma de 1.100 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finanţării cheltuielilor prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Detalierea bugetului pe anul 2012 este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2


(1)Structura cheltuielilor curente, în sumă de 192.810 mii lei, necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a)cheltuieli de personal, în sumă de 138.960 mii lei;

b)cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumă de 53.800 mii lei;

c)cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne şi contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumă de 50 mii lei.

(2)La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru întreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3)Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse la titlul "Bunuri şi servicii".

Art. 3(1)Cheltuielile de capital sunt în sumă de 21.132 mii lei, din care 12.316 mii lei pentru obiectivele de investiţii, 2.416 mii lei pentru alte cheltuieli de investiţii şi 6.400 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe.

(2)Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2012 este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4


(1)Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2012 cuprinde, la resurse, suma de 15.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 11.500 mii lei.

(2)Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.

(3)Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.


(4)Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(5)Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(6)Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2012 este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 5


Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6


Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR


ROBERTA ALMA ANASTASE


ANEXA Nr. 1:

CAMERA DEPUTAŢILOR
BUGETUL PE ANUL 2012

Detalierea pe alineate de cheltuieli - mii lei -Denumirea indicatoruluiCod


Program 2012


din care pentru:


Camera Deputaţilor


Institutul Român pentru Drepturile OmuluiCHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01)


50.01


216.496


215.042


1.454


AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE


51.01


215.396


213.942


1.454


CHELTUIELI CURENTE01


194.264


192.810


1.454


TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL


10


140.094


138.960


1.134


Cheltuieli salariale în bani


10.01118.507


117.614


893


Salarii de bază


10.01.01


70.742


69.864


878


Sporuri pentru condiţii de muncă


10.01.05


3.8573.857Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii


10.01.12


900


900Indemnizaţii de delegare


10.01.13


43.008


42.993


15


Contribuţii


10.03


21.587


21.346


241Contribuţii de asigurări sociale de stat


10.03.01


16.328


16.145


183


Contribuţii de asigurări de şomaj


10.03.02


392


388


4


Contribuţii de asigurări sociale de sănătate10.03.03


4.082


4.036


46


Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale


10.03.04


118


117


1


Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii


10.03.06667


660


7


TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII


20


54.120


53.800


320


Bunuri şi servicii


20.01


22.87222.691


181


Furnituri de birou


20.01.01


99


97


2


Materiale pentru curăţenie


20.01.02


300


2982


Încălzit, iluminat şi forţă motrică


20.01.03


9.311


9.301


10


Apă, canal şi salubritate


20.01.04


1.600


1.598


2


Carburanţi şi lubrifianţi


20.01.05


2.669


2.659


10Piese de schimb


20.01.06


1.202


1.192


10


Transport


20.01.07


1.200


1.200Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet


20.01.08


1.048


1.018


30


Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional


20.01.092.936


2.836


100


Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare


20.01.30


2.507


2.492


15


Reparaţii curente


20.02


4.0003.970


30


Bunuri de natura obiectelor de inventar


20.05


300


295


5


Alte obiecte de inventar


20.05.30


300


2955


Deplasări, detaşări, transferări


20.06


23.753


23.667


86


Deplasări interne, detaşări, transferări


20.06.01


21.194


21.167


27


Deplasări în străinătate


20.06.02


2.559


2.500


59Cărţi, publicaţii şi materiale documentare


20.11


64


58


6


Pregătire profesională


20.13


35


29


6


Protecţia muncii20.14


207


207Alte cheltuieli


20.302.889


2.883


6


Protocol şi reprezentare


20.30.02


2.002


2.000


2


Prime de asigurare non-viaţă


20.30.03


572568


4


Fondul Preşedintelui


20.30.07


115


115Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii


20.30.30


200


200
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI


55


50


50Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)55.02


50


50Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale


55.02.0150


50CHELTUIELI DE CAPITAL


70


21.13221.132TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


71


21.132


21.132Active fixe


71.01


14.732


14.732Construcţii


71.01.01


12.316


12.316Maşini, echipamente şi mijloace de transport


71.01.02


979


979Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale


71.01.03


831


831Alte active fixe


71.01.30


606


606Reparaţii capitale aferente activelor fixe


71.03


6.400


6.400
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


68.01


1.100


1.100CHELTUIELI CURENTE01


1.100


1.100TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ


571.100


1.100Ajutoare sociale


57.02


1.1001.100Ajutoare sociale în numerar


57.02.01


1.100


1.100
ANEXA Nr. 2:

CAMERA DEPUTAŢILOR
CHELTUIELI DE CAPITAL pe anul 2012 - mii lei -


Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investiţi, alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale (numărul şi data aprobării documentaţiei de investiţii)


Program*)TOTAL (I+II), din care:


21.132


I.


Active fixe (A+B+C)


14.732Obiective de investiţii (A+B), din care:


12.316


A.


Lucrări în continuare (1+2), din care:


12.3161. Obiectivul "Palatul Parlamentului"


5.885
- numărul şi data aprobării documentaţiei:


Hotărârea Guvernului nr. 718/1991
2. Obiectivul "Definitivarea şi amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"


6.431
- numărul şi data aprobării documentaţiei:


Hotărârea Guvernului nr. 672/1994B.


Lucrări noi:C.


Alte cheltuieli de investiţii (1+2+3), din care:


2.4161. Maşini, echipamente şi mijloace de transport


979
2. Mobilier, aparatură birotică fi alte active corporale


8313. Alte active fixe


606


II.


Reparaţii capitale aferente activelor fixe


6.400


(*) În funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.ANEXA Nr. 3:

CAMERA DEPUTAŢILOR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012 - mii lei -


Indicatori


Cod


Prevederi 20121. Disponibil la finele anului precedent8.000


2. Venituri în anul bugetar *)7.000


3. TOTAL RESURSE (1+2)15.000


4. Cheltuieli în anul bugetar11.500


5. Excedent la finele anului bugetar3.500


- Detalierea cheltuielilor -


VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10)


50.10


11.500


AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE


51.10


11.420


CHELTUIELI CURENTE


01


11.300


TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL


10


4.466


Cheltuieli salariale în bani


10.01


3.513


Salarii de bază


10.01.01


2.680


Spor pentru condiţii de muncă


10.01.05


188


Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii


10.01.12600


Indemnizaţii de delegare


10.01.13


45


Contribuţii10.03


953


Contribuţii de asigurări sociale de stat


10.03.01


721Contribuţii de asigurări de şomaj


10.03.02


17


Contribuţii de asigurări sociale de sănătate


10.03.03


180


Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale


10.03.04


5


Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii


10.03.06


30


TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII


20


6.834


Bunuri şi servicii


20.01


4.683


Furnituri de birou


20.01.01


45


Materiale pentru curăţenie


20.01.02


130


Încălzit, iluminat şi forţă motrică


20.01.031.865


Apă, canal şi salubritate


20.01.04


60


Carburanţi şi lubrifianţi20.01.05


28


Piese de schimb


20.01.06


13Transport


20.01.07


19


Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet


20.01.08


66


Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional


20.01.09


2.250


Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare


20.01.30


207


Reparaţii curente


20.02


200


Bunuri de natura obiectelor de inventar


20.05


113


Uniforme şi echipament


20.05.01


32


Alte obiecte de inventar


20.05.30


81


Deplasări, detaşări, transferări


20.0677


Deplasări interne, detaşări, transferări


20.06.01


17


Deplasări în străinătate20.06.02


60


Pregătire profesională


20.13


16Proiecţia muncii


20.14


25


Alte cheltuieli


20.30


1.720


Protocol şi reprezentare


20.30.02


100


Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii


20.30.30


1.620


CHELTUIELI DE CAPITAL


70


120


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


71


120


Active fixe


71.01


120


Maşini, echipamente şi mijloace de transport


71.01.02


105


Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale


71.01.0315


ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


68.01


80


CHELTUIELI CURENTE01


80


TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ


57


80Ajutoare sociale


57.02


80


Ajutoare sociale în numerar


57.02.01


80


(*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii şi alimentaţie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalităţi etc.).


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 10 noiembrie 2011

Să verificăm deci: Mircea Draghici a mai aratat ca Bugetul Camerei pentru 2012, care a fost impus PSD de catre actuala Coalitie, prevede si alte cheltuieli majore, precum cele pentru combustibil care cresc anul viitor de la 2.077.000 la 2.669.000 lei. (http://www.ziare.com/psd/deputati/psd-bugetul-camerei-pe-2012-a-crescut-nejustificat-sunt-cheltuieli-aberante-1129754)

Pe 2012 este clar, Carburanţi şi lubrifianţi, cod: 20.01.05, Program 2012: 2.669 mii lei, din care Camera Deputaţilor: 2.659 mii lei, Institutul Român pentru Drepturile Omului: 10 mii lei.

Pe 2011 datele le-am obţinut din ... http://www.legestart.ro/Hotararea-38-2010-bugetul-Camerei-Deputatilor-pe-anul-2011-%28MzY1Mjk5%29.htm

Carburanţi şi lubrifianţi, cod: 20.01.05, Program 2011: 1.810 mii lei, din care Camera Deputaţilor: 1.800 mii lei, Institutul Român pentru Drepturile Omului: 10 mii lei.

Cum sumele pe 2011 diferă, mă gândesc că domnul Mircea Drăghici a luat cifrele din execuţia bugetară şi nu din Hotărârea iniţială. Din păcate anexele la HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 noiembrie 2011 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2010... *) Raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi. Or eu, cum nu eram interesat şi le căutam neinteresat... nu am aflat nimic.

În rest... cum spunea Bahus... Chestii, socoteli...

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.