07 November 2011

Şomajul BIM


Pentru că am tot vorbit săptămâna trecută pe un anumit blog despre şomajul BIM, mă bucură precizările echipei ce realizează site-ul INS de a publica mai multe amănunte despre Metodologia privind Şomajul BIM cu periodicitate lunară

1. Cadrul general

1.1 Obiectivele metodologiei statistice

Dezvoltarea metodologiei de derivare a şomajului lunar direct din rezultatele cercetării statistice trimestriale asupra forţei de muncă (AMIGO) prin modelare econometrică răspunde cerinţei de asigurare a informaţiilor pe termen scurt pentru elaborarea politicilor privind ocuparea, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020. Seriile de date lunare estimate conform acestei metodologii permit evaluarea tendinţelor pe termen scurt a şomajului măsurat conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii (BIM) în condiţii de comparabilitate cu statisticile europene.

1.2 Cadrul legal

Metoda de estimare a şomajului BIM lunar a fost dezvoltată astfel încât să răspundă cerinţelor formulate de Eurostat “de derivare direct din rezultatele cercetării statistice trimestriale asupra forţei de muncă, fără utilizarea niciunei alte variabile auxiliare provenită din altă sursă de date”, precum şi in conformitate cu:
- Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1897/2000 de implementare a Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr.577/1998 cu privire la organizarea unei anchete statistice selective asupra forţei de muncă în Comunitatea Europeană, privind definiţia operatională a şomajului
- Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a regulamentului (CE) nr. 577/98 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, în ceea ce priveşte codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009 şi utilizarea unui subeşantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale şi definirea trimestrelor de referinţă.
Sursa de date pentru seriile estimate ale şomajului lunar o reprezintă ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) care, în România, se realizează în conformitate cu Programul Statistic Naţional Anual, aprobat de Guvernul României prin Hotărâre de Guvern.


1.3 Concepte şi definiţii de bază

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în cursul perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.
Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului faţă de inactivitate.
Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră (Cel puţin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi din agricultură - anterior anului 2011) în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în agricultură sunt consideraţi "persoane ocupate" doar dacă sunt proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi ai pământului) obţinute şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) producţia agricolă este destinată, fie şi măcar în parte, vânzării sau schimbului în natură (troc);
b) producţia agricolă este destinată exclusiv consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte substanţială (Cel puţin 50% din consumul total al gospodăriei) a consumului total al gospodăriei.
Sunt excluse din populaţia ocupată persoanele care:
- desfăşoară activităţi agricole minore (a căror durată în săptămâna de referinţă nu depăşeşte 10 ore), în scop de recreere, hobby sau pentru a obţine, suplimentar, produse alimentare fără ca acestea să constituie o parte importantă a consumului total al gospodăriei;
- desfăşoară activităţi agricole (cu o durată de peste 10 ore/săpămână), producţia agricolă fiind destinată exclusiv consumului propriu dar aceasta nereprezentând o parte substanţială a consumului total al gospodăriei.
În afara persoanelor care au un loc de muncă şi au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, indiferent de statutul profesional, se consideră persoane ocupate şi cele care fac parte din următoarele categorii:
- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), primind sau nu indemnizaţie de şomaj;
- ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu program de lucru complet sau parţial;
- membrii forţelor armate.
Şomerii în sens BIM sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri;
- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni (inclusiv săptămâna de referinţă) diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenţiei (naţionale sau judeţene) pentru ocuparea forţei de muncă sau a unei agenţii particulare de plasare în vederea găsirii unui loc de muncă, contactarea directă a patronilor sau a factorilor responsabili cu angajarea, susţinerea unor teste, interviuri, examinări, demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, studierea anunţurilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate, altă metodă în afara celor menţionate;
- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care s-a desfăşurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
De asemenea, în rândul şomerilor BIM, sunt incluse şi:
- persoanele care în mod obişnuit fac parte din populaţia inactivă (elevi, studenţi, pensionari), dar care au declarat că au căutat un loc de muncă prin metode active şi sunt disponibile să înceapă lucrul.
Rata şomajului în sens BIM reprezintă ponderea şomerilor BIM în populaţia activă.2. Descrierea metodei de estimare

2.1 Sfera de cuprindere (populaţia statistică de referinţă)

Ancheta se desfăşoară pe întreg cuprinsul ţării.
Doar gospodăriile individuale din locuinţele permanente sunt intervievate. Unităţile de locuit în comun (cămine de bătrâni, de handicapaţi, cămine muncitoreşti, sanatorii etc.) şi persoanele care locuiesc permanent în astfel de unităţi nu sunt cuprinse în anchetă. De asemenea nu sunt cuprinse în anchetă locuinţele sezoniere.

Fac obiectul anchetei persoanele rezidente - temporar sau permanent - în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate.


2.2 Principalele variabile studiate
Estimarea seriilor lunare se realizează pornind de la datele primare furnizate de ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO), unde datele sunt colectate prin metoda interviului faţă în faţă, pe suport hârtie (metoda PAPI ).
Informaţiile sunt colectate pe chestionare identice pe întreaga perioadă a anului. Colectarea datelor se face utilizând două chestionare statistice şi anume:
- CL - chestionarul locuinţei;
- CI - chestionarul individual.
Primul chestionar (CL) este completat, de regulă, pe baza răspunsurilor persoanei de referinţă (de obicei capul gospodăriei) şi se compune din:
- o parte referitoare la informaţiile asupra clădirii şi locuinţei: destinaţia, situaţia locuinţei (anchetată anterior, nouă la anchetă, trebuie exclusă din anchetă: distrusă, şi-a schimbat destinaţia, a dispărut prin fuziune etc.), tipul locuinţei (permanentă, sezonieră), numărul gospodăriilor din locuinţă;
- o parte referitoare la fiecare gospodărie care ocupă locuinţa, adresată tuturor membrilor gospodăriei, indiferent de vârstă şi care colectează date demografice şi privind nivelul educaţional, forma şi domeniul de instruire urmată în ultimele patru săptămâni, informaţii privind relaţia cu capul gospodăriei, mobilitatea comparativ cu situaţia la ancheta precedentă şi prezenţa în gospodărie.
Chestionarul individual (CI) se adresează tuturor membrilor gospodăriei în vârstă de 15 ani şi peste şi se compune din:
- întrebări generale adresate tuturor membrilor gospodăriei în vârstă de 15 ani şi peste (15 ani s-a adoptat ca vârstă limită pentru definirea populaţiei active) care permite ghidarea interviului către secţiunile următoare ale chestionarului, în funcţie de activitatea economică a respondentului;
- întrebări adresate persoanelor care au lucrat în cursul perioadei de referinţă cu privire la statutul profesional, locul de muncă, ocupaţia, activitatea principală şi secundară, orele lucrate, dorinţa de a avea un alt loc de muncă, munca la domiciliu, munca atipică (lucrul în schimburi seara, noaptea, sâmbătă, duminică), etc.;
- întrebări adresate persoanelor care nu au lucrat (în şomaj sau inactive) privind statutul profesional, ocupaţia, activitatea economică şi locul de muncă pe care le-au avut înainte de încetarea lucrului, dorinţa de a munci, etc.;
- întrebări adresate persoanelor care caută de lucru (şomere sau ocupate aflate în căutarea unui alt loc de muncă), metodele utilizate pentru a găsi de lucru, disponibilitatea pentru a începe lucrul etc.;
- întrebări referitoare la statutul principal în ultimele 3 luni şi în aceeaşi perioadă din anul precedent;
- întrebări referitoare la forma de instruire urmată.


2.3 Clasificări şi nomenclatoare utilizate

Grupele de vârstă utilizate pe plan european şi pentru producerea seriilor lunare estimate sunt:
- 15 – 24 ani, tineri;
- 25 – 74 ani, adulţi.
Dacă v-a trezit interesul, consultaţi documentul la adresa http://www.insse.ro/cms/files/metodologii/Metodologia_rata%20somaj%20BIM%20lunar_rev.doc

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.