31 December 2012

Programul de Guvernare 2013-2016 a şaptea parte


Episodul trecut:
Programul de Guvernare 2013-2016 a şasea parte

COMUNICAŢII

Deoarece scopul principal al integrarii tehnologiilor digitale în economia si societatea româneasca este de a stimula inovaţia și creșterea economică, îmbunatăţind în același timp calitatea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor și a întreprinderilor, principale obiectivele ale programului de guvernare a USL pentru perioada 2013 – 2016 vizeaza implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitala, alinierea la cadrul legislativ cu privire la comunicatii in banda larga, accesul la informatii publice, identitate electronica, protectia datelor cu caracter personal, precum si implemantarea solutiilor de interoperabilitate in conformitate cu cadrul european.

Adoptarea si implementarea rapidă a măsurilor aferente domeniului tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor din Agenda 2020 a Uniunii Europene se va realiza prin elaborarea si punerea în practică a „Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România”.

Această viziune strategică naţională unică va fi anvelopa tuturor strategiilor sectoriale şi a planurilor naţionale specifice priorităţilor de dezvoltare în domeniu. O astfel de abordare asigură o coordonare unitară a celor şapte piloni cuprinşi în Strategia europeană Agenda Digitală pentru Europa. In acest scop se va institui un mecanism de coordonare și monitorizare internă, la nivelul Guvernului României, pentru armonizarea între diferitele politici si strategii sectoriale propuse în cadrul Agendei Digitale.

Pentru monitorizarea si evaluarea efectelor masurilor prevazute în strategie și pentru îmbunătăţirea sau corectarea acesteia se va institui unui dialog periodic cu reprezentanţii societăţii civile si mediului de afaceri.

In vederea asigurarii dreptului la informare nediscriminatorie a cetatenilor se va asigura cadrul legal pentru trecerea la televiziunea digitala terestra, precum si implementarea unui proiect pilot pentru trasmiterea programelor nationale de televiziune in format digital.

Pentru liberalizarea serviciilor postale, a serviciului universal postal, si a modernizarii serviciilor CN Posta Romana se va asigura cadrului legal adecvat.

DIRECTII DE ACTIUNE

e-Guvernare, Interoperabilitate, Cloud Computing, Media Sociale

E-Guvernarea implică mai mult decât sisteme informatice, aceasta implică regândirea organizaţiilor şi proceselor astfel încât serviciile publice să fie livrate mai eficient. e-Guvernarea permite cetăţenilor, mediului de afaceri şi organizaţiilor publice să-şi atingă obiectivele mai uşor, mai rapid şi la un cost mai mic.

Asigurarea interoperabilităţii sistemelor va încuraja semnificativ furnizarea de servicii publice electronice prin guvernanţă şi procese adecvate, în conformitate cu politicile şi obiectivele Uniunii Europene și prin schimb securizat de informaţii.

· Realizarea interoperabilitatii la nivel national, coordonata cu UE, pentru eficientizarea activitatilor publice in sensul orientarii pe servicii electronice si centrate pe evenimentele din viata unui cetatean.
· Susţinerea unei sistem de coordonare instituţional care sa asigure aplicarea cadrului de interoperabilitate, asa cum este agreat la nivel european din punct de vedere strategic si organizational.
· Sustinerea cooperarii dintre institutiile publice pentru aliniere si interconectare în vederea realizării si implementării serviciilor publice trans-europene
· Implementarea unui sistem centralizat de autentificare şi identificare unică a utilizatorilor (certificat digital, one time password, amprenta digital, etc)
· Implementarea tehnologiilor de tip Cloud la nivelul institutiilor publice prin crearea unei platforme centralizate, scalabile și dinamice care să ofere servicii IT de calitate cu costuri reduse, la un nivel de securitate la standarde europene. Cloud Guvernamental va imbina un concept particular al unui Cloud Hibrid - o zona de Cloud Public destinata relatiei cu cetatenii in contextul e-Guvernarii (eficientizeaza costurile de dezvoltare e-Gov) si o zona sensitiva de Could Privat destinata interoperabilitatii organizatiilor guvernamentale
· Implementarea monitorizarii serviciilor de cloud, definirea unui cadru legislativ si a normelor metodologice pentru furnizarea de servicii de tip cloud si implementarea masurilor de evaluare a vulnerabilitatilor si a testelor de penetrare pentru arhitecturile de cloud computing.
· Aplicarea initiativei europene Open Data - punerea la dispozitia publicului de date accesibile, reutilizabile si redistribuibile in mod liber, fara a tine cont de restrictii de tipul drepturi de autor (copyright), patente sau alte mecanisme de control (open data) printr-un portal de tip open-data guvernamental
· Promovarea si aplicarea tehnologiilor de procesare inovativa a sistemelor de tip big data pentru a asigura optimizarea procesele de luare a deciziilor si pentru a facilita analiza informatiilor din administratia publica
· Simplificarea procedurilor administrative prin promovarea de platforme electronice pentru facilitarea schimburilor de documente la nivelul administratiei publice centrale, regionale si locale
· Implementarea controalelor de securitate în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu şi a reglementarilor naţionale şi Europene privind protectia datelor cu caracter personal, precum şi auditarea periodica (anuala) a acestora, reprezintă un prim pas în sporirea increderii cetatenilor în sistemele de guvernare electronic
· Revizuirea legislatiei in domeniu privind identificarea electronica, semnatura electronica, marca temporala si utilizarea documentelor in forma electronica.
· Dezvoltarea unui cadru strategic privind combaterea criminalitatii informatice si de crestere a increderii cetatenilor in utilizarea tehnologiei informatiei.
· Promovarea și implementarea sistemelor colaborative online, instrumentelor si serviciilor electronice participative la initiative publice sau guvernamentale pentru persoane si mediul de afaceri
· Stimularea cetăţenilor în sensul generării de conţinut digital relevant pentru România si contributiei in medii digitale colaborative (Romania on-line)
· Eficientizarea activitatii centrelor de date si dezastru, servicii informatice si suport pentru realizarea mediului comun informational al institutiilor administratiei publice care sa permita accelerarea semnificativa a proceselor de luare a deciziilor la nivel central, sectorial si teritorial prin utilizarea mai eficienta a sistemelor TIC de planificare si suport de decizie.

TIC în slujba Educatiei, Sănătătii și Culturii


· Formarea de competenţe digitale de bază pentru cetăţenii României cu accent pe categoriile dezavantajate (persoanelor de vârsta a 3-a, persoane cu dizabilităţi etc.)
· Susţinerea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, a metodelor inovative de integrare a resurselor educaţionale de tip web 2.0 și a resurselor educaţionale deschise în procesul de învăţare
· Publicarea şi diseminarea patrimoniului cultural digital al României: biblioteci publice, muzee, obiective culturale. Asigurarea accesului facil la informaţii culturale on-line
· Asigurarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, de programe de formare continuă a profesorilor pentru convergenţa cu ritmul tehnologic
· Susţinerea organizarii concursurilor naţionale de conţinut digital educaţional pentru invatamantul preuniversitar
· Susţinerea informatizării complete a unităţilor educaţionale și serviciilor administrative din învăţământ la toate nivelurile
· Susţinerea de initiative de promovare a aplicării si interoperabilitătii solutiilor de esănătate la nivel national si european (sisteme informatice din spitale, sisteme informatice laboratoare, aplicaţii pentru medicii de familie, etc), sisteme informatice administrative (contabilitate,resurse umane, etc) şi sisteme naţionale e-sănătate (statistică, CNAS, DSP)
· Asigurarea conditiilor de mobilitate a informatiei medicale în format electronic în cadrul organizaţiilor din sistemul de ocrotire a sănătăţiiE-commerce, TIC și cercetare –dezvoltare –inovare
· Promovarea mecanismelor moderne de e-commerce, m-commerce, m-wallet si NFC prin alinierea la reglementarile europene
· Încurajarea comercianţilor în folosirea canalelor de vânzare electronice: ecommerce, m-commerce, atât pe piaţa internă, cât și în afara ţării
· Initierea de programe de cercetare-inovare in domeniul IT&C cu un caracter predominant aplicativ, bazate pe nevoile industriei
· Introducerea specializarii inteligente (smart specialisation) ca o conditie prealabila de finantare a activitatilor de cercetare din sectoarele selectate ca fiind prioritare pentru Romania. Asigurarea de mecanisme de tip clustere de inovare și poli de competitivitate pentru creșterea regională
· Stimularea investitiilor private in domeniul cercetarii-inovarii in scopul cresterii ponderii produselor si serviciilor inovative in economia Romaniei, pentru asigurarea competitivitatii si stimularii productivitati
· Implementarea de proiecte in cadrul programului Conecting Europe, atat in domeniul infrastructurii de comunicatii electronice, cat si in ceea ce priveste dezvoltarea de servicii electronice.

Bandă largă şi infrastructura de servicii digitale

Obiectivul general este acela de a îmbunătăţi disponibilitatea serviciilor în bandă largă pentru cetăţenii români şi întreprinderile din zonele rurale, prin realizarea unei infrastructuri de bandă largă (reţele de distribuţie), urmărind totodată încadrarea în gradul de acoperire și standardele de calitate adoptate la nivelul UE. Această măsură va avea un impact direct asupra reducerii decalajului digital, promovarea mediului concurenţial în piaţa serviciilor IT&C, accelerarea proceselor de trecere la societatea informaţională în România, creşterea coeziunii și incluziunii sociale.
· Elaborarea unui pachet de acte normative și legislative, care să încurajeze dezvoltarea infrastructurii în bandă largă și să asigure un cadru concurenţial;
· Asigurarea unui cadru instituţional unitar, care să permită o coordonare eficientă a investiţiilor din domeniul infrastructurilor de comunicaţii, în care să fie implicaţi toţi actorii importanţi;
· Modernizarea reţelelor de broadband (NGA-FTTH) – prin care se urmărește îmbunatăţirea tuturor reţelelor de comunicaţii de bandă largă, astfel încât să asigure cerinţele tehnice impuse de noul set de aplicaţii generate în conformitate cu Agenda Digitală 2020.

Înfiinţarea în directa coordonare a Primului-ministru a Departamentului pentru Servicii

Online și Design, având ca principale responsabilităţi:
a) Să conducă procesul de transformare și inovare al serviciilor online furnizate de către Guvernul României;
b) Să planifice, să dezvolte și să implementeze iniţiative având drept scop informarea corectă și transparentă a publicului asupra modului de lucru al administraţiei publice;
c) Să îmbunătăţească gradul de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în vederea livrării unor servicii publice de calitate;
d) Să coordoneze eforturile pentru realizarea unui portal unic de recrutare pentru posturile vacante finanţate de la bugetul de stat și bugetele locale, precum și alte iniţiative privind transparenţa și integritatea administraţiei publice;
e) Să realizeze centralizarea datelor primare privind personalul angajat în administraţia publică, a celor privind cheltuielile publice, precum și alte iniţiative de agregare a datelor produse de entităţile publice;
f) Să conducă eforturile privind datele deschise (open data), împuternicind cetăţenii să identifice, să descarce și să utilizeze seturi de date publice generate sau deţinute de către administraţia publică;
g) Să monitorizeze implementarea proiectelor de e-Guvernare, Partneneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), strategia privind Agenda Digitală a Uniunii Europene, precum și să sprijine instituţiile publice implicate;
h) Să urmărească procesul de definire și implementare a unei identităţi vizuale unitare la nivelul administraţiei publice centrale și, totodată, a unei prezenţe unitare în mediul online a entităţilor de stat, inclusiv implementarea domeniului gov.ro la nivelul întregului sistem public.

((http://www.gov.ro/upload/articles/117322/program-de-guvernare-2013-2016.pdf))

Episodul viitor:
Programul de Guvernare 2013-2016 a opta parte

2 comments:

vaisamar said...

astea erau bune prin 2000 =)))) acuma ne rupem in figuri cu node & nosql =)))

Robert Horvath said...


LA MULTI ANI .....DE PUSCARIE LUI VOICULESCU
SI INTREGII CLASE POLITICE!
CITITI NOUL BLOG
INTALNIRE CU DAN VOICULESCIU.......LA PUSCARIE
DESCHIDETI ROBERT HORVATH DEVA BLOG

GRATIEREA BIBLIOTECARULUI .......

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.