06 February 2013

... privilegiile si imunitatile Comunitatii Economice Europene


Poate ar fi utilă comparaţia privilegiilor şi imunităţii parlamentarilor români faţă de cei europeni.

Să începem cu...

Protocol privind privilegiile si imunitatile Comunitatii Economice Europene


ÎNALTELE PARTI CONTRACTANTE ALE TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITATII ECONOMICE EUROPENE

CONSIDERÂND ca, în temeiul articolului 218 din prezentul tratat, Comunitatea beneficiaza pe teritoriile statelor membre de imunitatile si privilegiile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale, în conditiile stabilite printr-un Protocol separat,

CONSIDERÂND ca, în temeiul articolului 28 din Protocolul privind Statutul Bancii Europene de Investitii, pe de alta parte, aceasta beneficiaza de privilegiile si imunitatile stabilite prin Protocolul prevazut în paragraful anterior,

AU DESEMNAT, în vederea încheierii acestui protocol, în calitate de plenipotentiari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe

Baronul J. Ch. SNOY et d’ OPPUERS, secretar general al Ministerului afacerilor economice, presedinte al delegatiei belgiene la Conferinta Interguvernamentala;

PRESEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe

dl Prof. Dr. Carl Friedrich OPHÜLS, ambasador al Republicii Federale Germania, presedinte al delegatiei germane la Conferinta Interguvernamentala;

PRESEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe

dl Robert MARJOLIN, profesor titular al facultatilor de drept, vicepresedinte al delegatiei franceze la Conferinta Interguvernamentala;

PRESEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe

dl V. BADINI CONFALONIERI, subsecretar de stat pentru afaceri externe, presedinte al delegatiei italiene la Conferinta Interguvernamentala;

ALTETA SA REGALA MAREA DUCESA DE LUXEMBURG, pe

dl Lambert SCHAUS, ambasador al Marelui Ducat al Luxemburgului, presedinte al delegatiei luxemburgheze la Conferinta Interguvernamentala;

MAIESTATEA SA REGINA TARILOR DE JOS, pe

dl J. LINTHORST HOMAN, presedinte al delegatiei olandeze la Conferinta Interguvernamentala;

CARE, dupa ce au facut schimb de depline puteri, gasite în buna si cuvenita forma,

AU CONVENIT asupra urmatoarelor dispozitii anexate tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene.

CAPITOLUL 1

BUNURILE, FONDURILE, ACTIVELE SI OPERATIUNILE COMUNITATII

Articolul 1

Spatiile si cladirile Comunitatii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la perchezitie, rechizitie, confiscare sau expropriere. Bunurile si activele Comunitatii nu pot face obiectul nici unei masuri administrative sau judiciare de constrângere fara autorizatie din partea Curtii de Justitie.

Articolul 2

Arhivele Comunitatii sunt inviolabile.

Articolul 3

Comunitatea, activele sale, veniturile si alte bunuri sunt scutite de orice impozit direct.

Guvernele statelor membre adopta, ori de câte ori este posibil, dispozitiile adecvate în vederea remiterii sau rambursarii sumei reprezentând impozitele indirecte si taxele pe vânzari care intra în pretul bunurilor imobile sau mobile în cazul în care Comunitatea, pentru uzul sau oficial, face achizitii importante al caror pret include drepturi si taxe de aceasta natura. Totusi, aplicarea acestor dispozitii nu trebuie sa aiba drept efect denaturarea concurentei în cadrul Comunitatii.

Nu se acorda nici o scutire cu privire la impozitele, taxele si drepturile care nu constituie decât simpla remunerare a serviciilor de utilitate generala.

Articolul 4

Comunitatea este scutita de orice taxe vamale, interdictii si restrictii la importul si exportul articolelor destinate uzului sau oficial; articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe teritoriul statului în care sunt introduse chiar daca conditiile sunt acceptate de guvernul acelui stat.

Comunitatea este în egala masura scutita de orice taxe vamale, interdictii si restrictii la importul si exportul publicatiilor sale.

CAPITOLUL 2

COMUNICARILE SI PERMISELE DE LIBERA TRECERE

Articolul 5

Pentru comunicarile oficiale si transmiterea tuturor documentelor aferente, institutiile Comunitatii beneficiaza, pe teritoriul fiecarui stat membru, de regimul acordat de catre statul respectiv misiunilor diplomatice.

Corespondenta, precum si celelalte comunicari oficiale ale institutiilor Comunitatii nu pot fi cenzurate.

Articolul 6

Permisele de libera trecere, a caror forma este stabilita de Consiliu si care sunt recunoscute de catre autoritatile statelor membre ca documente valabile de calatorie, sunt eliberate pentru membrii si agentii institutiilor Comunitatii de catre presedintii acestora. Aceste permise sunt eliberate functionarilor si agentilor în conditiile stabilite prin statutul prevazut de articolul 212 din tratat.

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoasterii acestor permise de libera trecere ca documente valabile de calatorie pe teritoriile unor state terte.


CAPITOLUL 3

MEMBRII ADUNARII

Articolul 7

Nu se impun nici un fel de restrictii administrative sau de alta natura în privinta liberei circulatii a membrilor Adunarii spre locul de desfasurare a reuniunii Adunarii sau la întoarcere.

Membrii Adunarii beneficiaza în privinta formalitatilor vamale si a controlului valutar:

a) din partea propriului guvern, de aceleasi facilitati precum cele recunoscute înaltilor functionari aflati în strainatate în misiune oficiala temporara;

b) din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleasi facilitati precum cele recunoscute reprezentantilor guvernelor straine în misiune oficiala temporara.

Articolul 8

Membrii Adunarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti în justitie datorita opiniilor sau voturilor exprimate în contextul exercitarii functiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Adunarii, membrii acesteia beneficiaza:

a) pe teritoriul national, de imunitatile recunoscute membrilor parlamentului propriei
tari;

b) pe teritoriul oricarui alt stat membru, de exceptare de la orice masura de retinere
sau de urmarire penala.

Imunitatea este valabila inclusiv pe perioada deplasarii spre locul de desfasurare a reuniunii Adunarii, cât si la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocata în caz de flagrant delict si nici nu poate constitui o piedica în calea dreptului Adunarii de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

CAPITOLUL 4

REPREZENTANTII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPA LA LUCRARILE INSTITUTIILOR COMUNITATII

Articolul 10

Reprezentantii statelor membre care participa la lucrarile institutiilor Comunitatii, consilierii acestora si expertii tehnici se bucura, pe perioada exercitarii functiilor lor, a calatoriei spre locul de desfasurare a reuniunii si la întoarcere, de privilegiile, imunitatile sau facilitatile obisnuite.

Prezentul articol se aplica în egala masura membrilor organelor consultative ale Comunitatii.


CAPITOLUL 5

FUNCTIONARII SI AGENTII COMUNITATII

Articolul 11

Pe teritoriul oricaruia din statele membre si indiferent de cetatenia acestora, functionarii si agentii Comunitatii prevazuti de articolul 212 din tratat:

a) beneficiaza, sub rezerva dispozitiilor articolelor 179 si 215 din tratat, de imunitate de jurisdictie pentru actele îndeplinite de acestia în calitatea oficiala, inclusiv pentru afirmatiile scrise sau verbale; acestia continua sa beneficieze de imunitate si dupa încetarea functiilor lor;

b) nu sunt supusi, nici ei si nici sotii sau membrii de familie aflati în întretinerea lor, dispozitiilor privind limitarea imigratiei si formalitatilor de înregistrare a strainilor;

c) beneficiaza, în ceea ce priveste reglementarile monetare sau de schimb, de facilitatile
recunoscute în mod obisnuit functionarilor organizatiilor internationale;

d) beneficiaza de dreptul de a importa, fara taxe vamale, din tara în care au avut ultima resedinta sau din tara ai carei resortisanti sunt, mobilierul si bunurile personale cu ocazia numirii în functie în tara respectiva si de dreptul de a-si reexporta, fara taxe vamale, mobilierul si bunurile personale la încheierea functiei în tara respectiva, sub rezerva ca guvernul tarii în care dreptul este exercitat sa considere aceste conditii, fie într-un caz, fie în celalalt, ca fiind necesare;

e) beneficiaza de dreptul de a importa, fara taxe vamale, automobilele personale, achizitionate fie din tara în care au avut ultima resedinta, fie din tara ai carei resortisanti sunt în conditiile pietei interne din tara de destinatie si de a le reexporta, fara taxe vamale sub rezerva ca guvernul tarii de destinatie sa considere aceste conditii, fie într-un caz, fie în celalalt, ca fiind necesare.

Articolul 12

În conditiile si respectând procedura stabilite de catre Consiliu cu privire la propunerile formulate de Comisie în termen de un an de la intrarea în vigoare a tratatului, functionarii si agentii Comunitatii sunt supusi, în beneficiul acesteia, unui impozit asupra indemnizatiilor, salariilor si retributiilor platite de Comunitate.

Indemnizatiile, salariile si retributiile platite de Comunitate sunt scutite de impozitarea nationala.

Articolul 13

Pentru aplicarea impozitului pe venit si pe avere, drepturilor de succesiune, precum si a conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Comunitatii, functionarii si agentii Comunitatii care, din ratiuni legate exclusiv de exercitarea functiilor în serviciul Comunitatii, îsi stabilesc resedinta pe teritoriul unei tari membre, alta decât tara de domiciliu fiscal, la data intrarii în serviciul Comunitatii, sunt considerati atât în tara de resedinta, cât si în cea de domiciliu fiscal ca si cum si-ar fi pastrat resedinta în aceasta din urma tara, daca aceasta este membra a Comunitatii. Aceasta dispozitie se aplica în egala masura sotului, în cazul în care acesta nu desfasoara o activitate profesionala proprie, precum si copiilor în grija si întretinerea persoanelor prevazute în prezentul articol.

Bunurile mobile apartinând persoanelor prevazute în paragraful precedent si care se afla pe teritoriul statului de sedere sunt scutite de impozit pe succesiune în acest stat; pentru stabilirea impozitului, acestea se considera ca aflându-se în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor statelor terte si a aplicarii eventuale a dispozitiilor conventiilor internationale privind dubla impunere.

Domiciliile stabilite exclusiv ca urmare a exercitarii functiilor în serviciul altor organizatii internationale nu sunt luate în considerare în aplicarea dispozitiilor prezentului articol.

Articolul 14

Consiliul, hotarând în unanimitate la propunerea pe care Comisia o formuleaza în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentului tratat, stabileste regimul prestatiilor sociale aplicabile functionarilor si agentilor Comunitatii.

Articolul 15

Consiliul, hotarând la propunerea Comisiei si în urma consultarii celorlalte institutii interesate, stabileste categoriile de functionari si agenti ai Comunitatii carora li se aplica, total sau în parte, dispozitiile articolelor 11, 12 alineatul (2) si articolului 13.

Numele, calitatea si adresele functionarilor si agentilor cuprinsi în aceste categorii sunt comunicate periodic guvernelor statelor membre.

CAPITOLUL 6

PRIVILEGIILE SI IMUNITATILE MISIUNILOR DE PE LÂNGA COMUNITATE

Articolul 16

Statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul Comunitatii acorda misiunilor statelor terte acreditate pe lânga Comunitate imunitatile diplomatice obisnuite.

CAPITOLUL 7

DISPOZITII GENERALE

Articolul 17

Privilegiile, imunitatile si facilitatile sunt acordate functionarilor si agentilor Comunitatii exclusiv în interesul acesteia din urma.

Fiecare institutie a Comunitatii este obligata sa ridice imunitatea acordata unui functionar sau agent în toate cazurile în care apreciaza ca ridicarea acestei imunitatii nu este contrara intereselor Comunitatii.

Articolul 18

Institutiile Comunitatii si autoritatile responsabile ale statelor membre implicate actioneaza de comun acord pentru aplicarea prezentului Protocol.

Articolul 19

Articolele 11-14 si articolul 17 se aplica membrilor Comisiei.

Articolul 20

Articolele 11-14 si 17 se aplica judecatorilor, avocatilor generali, grefierului si raportorilor adjuncti ai Curtii de Justitie; fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 3 din Protocolul privind Statutul Curtii de Justitie cu privire la imunitatea de jurisdictie a judecatorilor si avocatilor generali.

Articolul 21

Prezentul Protocol se aplica în egala masura Bancii Europene de Investitii, membrilor organelor sale, personalului si reprezentantilor statelor membre care participa la lucrarile acesteia, fara a aduce atingere dispozitiilor Protocolului privind statutul acesteia.

Banca Europeana de Investitii este scutita de orice impozit fiscal sau parafiscal în momentul constituirii sale si cu ocazia majorarilor de capital, precum si în momentul diferitelor formalitati implicate de aceste operatiuni în statul în care se afla sediul. De asemenea, dizolvarea sau lichidarea acesteia nu dau nastere nici unei impuneri. În concluzie, activitatea Bancii Europene de Investitii si a organelor acesteia, exercitata în conditiile statutare, nu face obiectul impozitului pe cifra de afaceri

(http://www.europeana.ro/comunitar/tratate/protocol%20privilegii%20si%20imunitati.htm)

România a ratificat acest protocol prin Legea 70/2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile si imunitatile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.

Şi acum...

Regulamentul Parlamentului European
TITLUL I : DEPUTAŢI, ORGANE ALE PARLAMENTULUI ŞI GRUPURI POLITICE
CAPITOLUL 1 : DEPUTAŢI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 5 : Privilegii şi imunităţi

(1) Deputaţii se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene.

(2) Legitimaţiile care asigură deputaţilor libera circulaţie în statele membre sunt eliberate de Preşedintele Parlamentului, după ce a fost primită notificarea privind alegerea acestora.

(3) Deputaţii au dreptul de a consulta orice dosar aflat în posesia Parlamentului sau a unei comisii, cu excepţia dosarelor şi conturilor personale pe care sunt autorizaţi să le consulte numai deputaţii în cauză. Excepţiile de la acest principiu în vederea tratării documentelor la care accesul publicului poate fi interzis în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei sunt prevăzute în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 6 : Ridicarea imunităţii

(1) În exercitarea competenţelor sale în ceea ce priveşte privilegiile şi imunităţile, Parlamentul urmăreşte în special conservarea integrităţii sale ca adunare legislativă democratică şi asigurarea independenţei deputaţilor în îndeplinirea atribuţiilor care le revin.

(2) Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

(3) Orice cerere adresată Preşedintelui de un deputat sau un fost deputat în vederea apărării imunităţii şi privilegiilor este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

Deputatul sau fostul deputat poate fi reprezentat de un alt deputat. Cererea nu poate fi adresată de către un alt deputat fără acordul deputatului în cauză.

(4) În cazul în care un deputat este arestat sau privat de libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a privilegiilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului poate lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând confirmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în cauză. Preşedintele Parlamentului comunică această iniţiativă comisiei şi informează Parlamentul cu privire la aceasta.

Articolul 7 : Proceduri privind imunitatea

(1) Comisia competentă examinează fără întârziere şi în ordinea în care i-au fost prezentate cererile de ridicare a imunităţii sau de apărare a imunităţii şi privilegiilor.

(2) Comisia prezintă o propunere de decizie motivată prin care se recomandă adoptarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor.

(3) Comisia poate solicita autorităţii interesate furnizarea tuturor informaţiilor şi precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicaţii, poate prezenta toate documentele şi mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente şi poate fi reprezentat de un alt deputat.

(4) În cazul în care cererea de ridicare a imunităţii conţine mai multe capete de acuzare, fiecare dintre acestea poate face obiectul unei decizii distincte. În mod excepţional, raportul comisiei poate propune ca ridicarea imunităţii să vizeze exclusiv desfăşurarea unei acţiuni penale, fără ca vreo măsură de arestare, o altă măsură privativă de libertate sau orice altă măsură care să împiedice deputatul în exercitarea funcţiilor inerente mandatului său să poată fi adoptată împotriva sa, până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

(5) În cazul în care un deputat este obligat să compară în calitate de martor sau de expert, nu este necesar să se solicite ridicarea imunităţii sale, dacă deputatul:

- nu este obligat să compară la o dată sau într-un moment care împiedică sau afectează exercitarea activităţii sale parlamentare sau poate să prezinte o declaraţie scrisă sau de orice altă natură care nu afectează îndeplinirea funcţiilor sale parlamentare,

- nu este obligat să depună mărturie în legătură cu informaţii obţinute în mod confidenţial în timpul exercitării mandatului său pe care nu consideră oportun să le divulge.

(6) În cazurile de apărare a unui privilegiu sau a unei imunităţi, comisia precizează dacă circumstanţele constituie un obstacol de ordin administrativ sau de altă natură în ceea ce priveşte, pe de o parte, libertatea de circulaţie a deputaţilor care se deplasează către sau dinspre locul de reuniune a Parlamentului sau, pe de altă parte, exprimarea unei opinii sau a unui vot în exercitarea mandatului, sau dacă se încadrează în aspectele prevăzute la articolul 9 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile care nu se află sub incidenţa dreptului intern şi prezintă o propunere prin care invită autoritatea în cauză să tragă concluziile care se impun.

(7) Comisia poate emite un aviz motivat privind competenţa autorităţii în cauză şi admisibilitatea cererii, dar nu se pronunţă în niciun caz asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei deputatului sau asupra oportunităţii sau inoportunităţii urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaştere aprofundată a cauzei.

(8) Raportul comisiei este înscris din oficiu la primul punct de pe ordinea de zi a primei şedinţe care urmează depunerii acestuia. Nu se admit amendamente la propunerea sau propunerile de decizie.

Dezbaterea are ca subiect doar motivele pro şi contra fiecărei propuneri de ridicare, menţinere sau apărare a unui privilegiu sau a imunităţii.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 151, deputatul ale cărui privilegii sau imunităţi fac obiectul unei examinări nu poate interveni în dezbatere.

Propunerea sau propunerile de decizie conţinute în raport sunt supuse la vot în cursul votării care urmează dezbaterii.

După examinarea de către Parlament, se procedează la vot separat pentru fiecare propunere conţinută în raport. În cazul respingerii unei propuneri, decizia contrară se consideră adoptată.

(9) Preşedintele comunică imediat decizia Parlamentului deputatului în cauză şi autorităţii competente a statului membru interesat şi solicită să fie informat în legătură cu derularea procedurii şi cu hotărârile judecătoreşti care se pronunţă. Imediat după ce a primit aceste informaţii, Preşedintele le comunică Parlamentului în forma pe care o consideră cea mai adecvată, dacă este necesar, după consultarea comisiei competente.

(10) În cazul în care Preşedintele face uz de competenţele care îi sunt conferite prin articolul 6 alineatul (4), comisia competentă ia act de iniţiativa Preşedintelui în cursul reuniunii următoare. Dacă este necesar, comisia poate întocmi un raport care să fie prezentat Parlamentului.

(11) Comisia tratează aceste chestiuni şi examinează toate documentele primite cu cea mai mare confidenţialitate.

(12) După consultarea statelor membre, comisia poate întocmi o listă orientativă a autorităţilor statelor membre abilitate să prezinte o solicitare de ridicare a imunităţii unui deputat.

(13) Orice cerere privind domeniul de aplicare a privilegiilor sau imunităţilor unui deputat, adresată de o autoritate competentă, este examinată în conformitate cu dispoziţiile de mai sus.

Articolul 8 : Punerea în aplicare a Statutului deputaţilor

Parlamentul adoptă Statutul deputaților în Parlamentul European și orice modificare a acestuia pe baza unei propuneri a comisiei competente. Articolul 138 alineatul (1) se aplică mutatis mutandis . Biroul răspunde de aplicarea acestor prevederi și decide cu privire la pachetele financiare pe baza bugetului anual.

Articolul 9 : Interesele financiare ale deputaților, regulile de conduită, registrul de transparență obligatoriu și accesul în Parlament

(1) Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, sub forma unui cod de conduită adoptat cu majoritatea membrilor care îl compun, în conformitate cu articolul 232 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și anexat la prezentul regulament(1) .

Aceste norme nu pot să împiedice sau să limiteze în niciun fel exercitarea mandatului şi a activităţilor politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.

(2) Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc, se bazează pe valorile și principiile definite în textele fundamentale ale Uniunii Europene, păstrează demnitatea Parlamentului și nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, nici liniștea în oricare dintre incintele Parlamentului. Deputații respectă normele Parlamentului privind regimul aplicabil informațiilor confidențiale.

Nerespectarea acestor principii și norme poate conduce la aplicarea unor măsuri în conformitate cu articolele 152, 153 și 154.

(3) Aplicarea prezentului articol nu aduce atingere în niciun fel ritmului dezbaterilor parlamentare sau libertăţii de exprimare a deputaţilor.

Aceasta se întemeiază pe respectul deplin al prerogativelor deputaţilor, astfel cum sunt definite în dreptul primar şi în Statutul deputaţilor.

Aceasta are drept bază principiul transparenţei şi garantează că orice dispoziţie în materie este adusă la cunoştinţa deputaţilor, care sunt informaţi în mod individual cu privire la drepturile şi obligaţiile lor.

(4) Chestorii stabilesc la începutul fiecărei legislaturi numărul maxim de asistenți pe care îi poate acredita fiecare deputat (asistenți acreditați).

(5) Ecusoanele de acces pe termen lung se eliberează pentru persoanele din afara instituțiilor Uniunii sub răspunderea chestorilor. Aceste ecusoane au o durată maximă de valabilitate de un an, cu posibilitatea de reînnoire. Modalitățile de utilizare a acestor ecusoane sunt stabilite de Birou.

Ecusoanele de acces se pot elibera:

– persoanelor care sunt înscrise în registrul de transparență(2) sau care reprezintă sau lucrează în cadrul organizațiilor înscrise în registru; cu toate acestea, înregistrarea nu acordă un drept automat la acest tip de ecusoane de acces;

– persoanelor care doresc să intre frecvent în incintele Parlamentului, dar care nu se încadrează în domeniul de aplicare a Acordului privind înființarea registrului de transparență(3) ;

– asistenților locali ai deputaților, precum și persoanelor care îi asistă pe membrii Comitetului Economic și Social European și ai Comitetului Regiunilor.

(6) În cadrul relațiilor cu Parlamentul, persoanele înscrise în registrul de transparență trebuie să respecte:

– codul de conduită anexat la acord(4) ;

– procedurile și alte obligații stabilite de acord, și

– dispozițiile prezentului articol împreună cu normele de aplicare a acestuia.

(7) Chestorii stabilesc în ce măsură codul de conduită se poate aplica persoanelor care, deși sunt în posesia unui ecuson de acces pe termen lung, nu sunt vizate de respectivul acord.

(8) Chestorii emit o decizie motivată de retragere a ecusonului de acces în următoarele cazuri:

– radierea din registrul de transparență, cu excepția cazului în care există motive importante pentru care ecusonul nu trebuie retras;

– încălcări grave ale obligațiilor prevăzute la alineatul (6).

(9) Biroul, la propunerea Secretarului General, adoptă măsurile necesare pentru a pune în aplicare registrul de transparență, în conformitate cu dispozițiile acordului privind înființarea respectivului registru.

Normele de aplicare a alineatelor (5)-(8) sunt stabilite în anexă(5) .

(10) Regulile de conduită, drepturile şi privilegiile foştilor deputaţi sunt stabilite printr-o decizie a Biroului. Între foştii deputaţi nu se stabileşte nicio diferenţă de tratament.

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130114+TOC+DOC+XML+V0//RO&language=RO)

Desigur, mai avem şi Statutul deputaților în Parlamentul European

6 comments:

ZeV said...

MOAAMĂ, dom Biblio, asa da frate...FOARTE LĂMURITOR.
Iată ce mi se pare semnificativ şi sper ca Parlamentul României să ia aminte LA ELABORAREA NOII CONSTITUŢII
1. ,,Imunitatea nu poate fi invocata în caz de flagrant delict si nici nu poate constitui o piedica în calea dreptului Adunarii de a ridica imunitatea unuia dintre membri."

SI

,,Fiecare institutie a Comunitatii este obligata sa ridice imunitatea acordata unui functionar sau agent în toate cazurile în care apreciaza ca ridicarea acestei imunitatii nu este contrara intereselor Comunitatii."
COMENTEZ:
FOARTE ELEGANT !
Deci, ridicarea imunitatii este un DREPT al Adunarii si o OBLIGATIE, DOAR IN MASURA IN CARE CONSIDERA CA ,,ridicarea acestei imunitatii nu este contrara intereselor Comunitatii."

Foarte interesant... ;)

Acum, din REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN:

,,2) Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

(3) Orice cerere adresată Preşedintelui de un deputat sau un fost deputat în vederea apărării imunităţii şi privilegiilor este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

(4) În cazul în care un deputat este arestat sau privat de libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a privilegiilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului poate lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând confirmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în cauză"

COMENTEZ:
De retinut ca încălcarea imunităţii şi privilegiului parlamentarului, PRIN ARESTAREA SA, poate fi doar presupusă, CONDIŢIE SUFICIENTĂ pentru ca Adunarea să revoce măsura arestării !

..SI CEL MAI TARE, DOM BIBLIO, URMEAZĂ ACUM..sper ca tolomacii din Parlamentul României să ştie despre ce-i vorba şi să-i tragă un cap în gură virtual domnului Băsescu dacă mai bate câmpii cu SUPERIMUNITATEA şi OBSTRUCŢIONAREA organelor.
IATĂ:
,,3) Comisia poate solicita autorităţii interesate furnizarea tuturor informaţiilor şi precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicaţii, poate prezenta toate documentele şi mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente şi poate fi reprezentat de un alt deputat."

AŢI CITIT ?
Prin urmare,Comisia poate cere ORICE INFORMATIE CONSIDERĂ NECESARĂ, PENTRU A DECIDE ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ, NU ÎN ORB, ASUPRA LIBERTĂŢII CUM ÎNCEARCĂ SĂ IMPUNĂ PROCUROAREA COMUNISTĂ !

MAI E DE REMARCAT:

,,(7) Comisia poate emite un aviz motivat privind competenţa autorităţii în cauză şi admisibilitatea cererii, dar nu se pronunţă în niciun caz asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei deputatului sau asupra oportunităţii sau inoportunităţii urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaştere aprofundată a cauzei."

FOARTE MESTESUGIT !
Comisia nu comenteaza temeiul juridic al gradului de vinovatie si nici nu emite judecati de valoare aspura competenţei şi oportunităţii demersului parchetului, dar, ISI REZERVA DREPTUL SA ADOPTE DECIZIA PE CARE O CREDE DE CUVIINŢĂ, DESIGUR, MOTIVAND ACEASTA.

..Stati, ca n-am terminat !
Imunitatea europarlamentarului il fereste pe acesta, NU NUMAI DE ARESTAREA PREVENTIVĂ, DAR CHIAR ŞI DE INSTRUMENTAREA UNUI DOSAR DE URMĂRIRE PENALĂ.

..Ţi-ar ai dracu de băsişti idioţi..dar, oare, useliştii sunt mai deştepţi ?
Mă ofer consilier în Comisia de redactare a Noii Constituţii.
;))ZeV said...

..Pentru a face una Constituţie CU ADEVĂRAT europeană.
:D

Anonymous said...

Atenţie la declaraţiile lui Andreea Pora pe margina scandalului cu ungurii!
Pentru asemenea declaraţii Andreea pora ar trebui arestată imediat pentru trădare de ţară!


ZeV said...

Nu stiu ce spune Andreea Pora, pare-mi-se că de din noiembrie 2012,nu i-am mai vizualizat mutricica veşnic strâmbă şi crispată.
Ştiu, în schimb, două lucruri:
1. Traian Băsescu este prieten la cataramă cu Victor Orban;
2. Traian Băsescu are o casă de protocol în Covasna;
;)

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Chestiunea este că într-o constituţie nu se scriu toate prostiile, pentru asta e legea. Constituţia trebuie să conţină numai principiile inalienabile ale funcţionării societăţii. Acest document s-a umplut de prostii pentru că "nişte unii" tot se dau ei mai jurişti decât academicienii în drept şi interpretează ei constituţia cum vor.

Bibliotecaru said...

Emisiunile astea despre steaguri "m-au luat cu nervii". Nişte "inteligenţi" l-au invitat în emisiune pe ambasadorul Ungariei ca să-l facă Vadim ţăndări şi să-l trimită toţi din studio acasă... în Ungaria.

Eu înţeleg că sunt nişte oameni care ne calcă pe nervi, dar asta deja era o instigare la linşaj.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.