02 March 2012

AVIZUL Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului...


... privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)


La început am crezut că este un document din cele multe pe care UE le produce cu nemiluita. Apoi mi-a atras atenţie forma "coeziunea socială". Păi da, România are nevoie astăzi să primească ceva de la Europa, plăteşte mult şi consumă puţin, asta deşi este cea mai săracă ţară din UE şi cea mai aspru încercată de "reforme" şi "austeritate".

Acordul: http://www.stiriong.ro/library/files/aviz_fse_ro.pdf

Să spicuim un pic din document... să vedem cam ce ar trebui să facă România, că românii ştim ce fac.

1.3 CESE susține că, în temeiul articolului 10 din tratat, punerea în aplicare a priorităților finanțate din FSE ar trebui să contribuie la combaterea oricărei forme de discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și să încurajeze respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în special în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă și accesibilitatea.

1.4 Fondul social european trebuie să fie instrumentul de predilecție pentru punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 2020,
în special a celor referitoare la ocuparea forței de muncă, educație, incluziune socială și combaterea sărăciei. El trebuie să sprijine politicile aplicate de statele membre în cadrul orientărilor integrate și al programelor naționale de reformă (PNR). CESE este de părere că programele naționale de reformă ar trebui să cuprindă, printre altele, obiective legate de incluziunea socială a grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi tinerii, femeile, migranții, șomerii pe termen lung, vârstnicii, persoanele cu handicap – în vederea orientării acestor programe către îndeplinirea obligațiilor asumate prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap – și minoritățile etnice, împreună cu obiective legate de realizarea obiectivului principal stabilit în Strategia Europa 2020, de reducere cu 20 de milioane a numărului de persoane care trăiesc în sărăcie până în 2020.

1.5 Promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale, în special prin ocuparea forței de muncă și în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi tinerii, femeile, migranții, șomerii pe termen lung, vârstnicii, persoanele cu handicap și minoritățile etnice trebuie să rămână prioritățile FSE în toate regiunile Europei. În fiecare stat membru, cel puțin 40% din totalul resurselor FSE trebuie să fie alocate obiectivului tematic „promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor”.


1.6 CESE susține punerea accentului pe
inovarea socială și posibilitățile de sprijinire a proiectelor în domeniul economiei sociale, al antreprenoriatului social și al întreprinderilor sociale.

1.7
Sporirea investițiilor în infrastructură, competitivitatea regională și dezvoltarea întreprinderilor trebuie însoțite de măsuri care să urmărească crearea unor locuri de muncă durabile în domeniile reglementate de politicile privind piața forței de muncă, educația și formarea, incluziunea socială și adaptabilitatea lucrătorilor, a întreprinderilor și a directorilor de întreprinderi, precum și a capacității administrative.

1.8 Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă, precum și politicile europene privind incluziunea socială, trebuie să revină în centrul priorităților Uniunii Europene și
trebuie deblocate mai multe fonduri pentru crearea unor locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate.

1.9 În opinia CESE, Cadrul strategic comun reflectă prioritățile în materie de investiții care rezultă din obiectivele Strategiei Europa 2020, descriind în detaliu oportunitățile oferite de o piață a forței de muncă mai deschisă și mai accesibilă, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de această piață (cum ar fi
tinerii, femeile, migranții, șomerii pe termen lung, vârstnicii, persoanele cu handicap, minoritățile etnice etc.).

1.10 CESE sprijină contribuția FSE la celelalte priorități ale Strategiei Europa 2020 –
cercetarea și inovarea, accesibilitatea și utilizarea TIC, creșterea competitivității IMM-urilor, protecția mediului, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și către o utilizare durabilă a resurselor.

1.12 CESE susține propunerea potrivit căreia cel puțin 20% din totalul resurselor FSE să fie alocate realizării obiectivului tematic „promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei”, conceput astfel încât să includă
cetățenii cei mai îndepărtați de piața forței de muncă.

1.13 Principiul parteneriatului, care i
nclude partenerii economici și sociali și organismele care reprezintă societatea civilă, dintre care fac parte și partenerii din domeniul protecției mediului, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile pentru promovarea egalității de șanse și a nediscriminării, reprezintă garanția de bază a bunei funcționări a măsurilor legate de fondurile structurale, și, mai ales, de Fondul social european.

2.11
Fondul social european ar trebui să susțină participarea cetățenilor, societatea civilă și sensibilizarea față de valorile comune ale Europei.

3.3 Așa cum se întâmplă deja în perioada de programare actuală, regiunile ar beneficia de
un sprijin diferențiat, în funcție de nivelul lor de dezvoltare economică. Cu toate acestea, acest nivel nu ar trebui măsurat numai pe baza PIB-ului pe cap de locuitor. Trebuie luate în considerare și alte criterii, inclusiv rata șomajului, rata ocupării forței de muncă și rata de activitate, nivelurile competențelor, ratele sărăciei și nivelurile de bunăstare și de integrare socială, precum și rata abandonului școlar.

3.5
Fondurile structurale sunt instrumente-cheie pentru reducerea decalajului între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a întârzierilor din regiunile cele mai defavorizate, precum și între diferitele grupuri sociale, totul în cadrul unei strategii care urmărește realizarea priorităților așa-numitei „creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii” în statele membre și în regiuni.

3.10 În actualul context excepțional, FSE trebuie să se axeze, de asemenea în mod excepțional, pe combaterea crizei economice și pe
apărarea lucrătorilor și a cetățenilor împotriva efectelor acesteia, precum și pe măsuri de prevenire, odată depășită criza, în special pe măsuri de sprijinire a securității persoanelor și a capacităților de apărare. În mod concret, el trebuie să aducă un sprijin, pe care îl sperăm temporar, șomerilor pe termen lung, persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă, tinerilor, femeilor, migranților, vârstnicilor, persoanelor cu handicap și minorităților etnice etc..

4.1.1 CESE susține abordarea tematică care se concentrează asupra a patru obiective tematice transpuse în categorii de intervenție sau priorități de investiții:

- promovarea ocupării forței de muncă și susținerea mobilității lucrătorilor;
- efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții;
- promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
- consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

4.1.2 În fiecare stat membru, cel puțin 40% din totalul resurselor FSE trebuie să fie alocate obiectivului tematic „promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor”. CESE susține propunerea potrivit căreia cel puțin 20% din totalul resurselor FSE să fie alocate îndeplinirii obiectivului tematic „promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei”, cu scopul de a promova incluziunea socială prin ocuparea forței de muncă și prin formare, în special în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi tinerii, femeile, migranții, șomerii pe termen lung, vârstnicii, persoanele cu handicap, minoritățile etnice etc., în vederea realizării obiectivului de reducere cu cel puțin 20 de milioane, până în 2020, a numărului de persoane care trăiesc în sărăcie.


4.1.3 Promovarea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și a educației sunt și trebuie să rămână prioritățile FSE în cadrul Strategiei Europa 2020.


4.1.4 FSE trebuie să sprijine pactele teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și inițiativele locale pentru ocuparea forței de muncă, incluziune socială și educație, precum și stimularea pieței prin crearea de noi întreprinderi, mai ales IMM-uri și întreprinderi din sectorul economiei sociale, precum și în special prin
promovarea incluziunii digitale, a culturii și a creativității, ca elemente care pot îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a cetățenilor, și prin participarea societății civile la luarea deciziilor, sprijinirea societății civile și sensibilizarea publicului față de valorile comune ale Europei.

4.3.8 În plus, solidaritatea europeană, care nu este încă suficient de dezvoltată, ar fi amenințată, din motive ce țin de nerespectarea angajamentelor macroeconomice. Acest lucru ar cauza o sărăcire a populațiilor și a grupurilor sociale celor mai vulnerabile din UE, ceea ce contravine principiilor de bază ale politicii economice, sociale și de coeziune teritorială, astfel cum este reafirmată în Tratatul de la Lisabona.


Nu ştiu ce să zic în mod exact, dat aşa, ca o părere... parcă ne merge prost pentru că în România lucrurile parcă sunt întocmai invers. Păi ce nu mirăm că nu vârâm în traistă banii ăştia europeni?

21 comments:

Vasile, said...

Eu am expus mai demult acest proiect , in felul meu, mai simplu dar mai direct!

Spuneam atunci ...daca toti am fost tarati in Europa , daca suntem "contribuabili buni" de ce ni se reproseaza absortia slaba a fondurilor europene si de ce nu aceasta entitate europeana nu plaseaza de la nivel european in mod direct in fonduri de investitie controlate european aceste fonduri in Romania?
Sau e mai simplu ca tampitilor sa le ridici stacheta si pur si simplu sa le refuzi dretul la aceste fonduri pentru a fi rostogolite in alte tari?

Bibliotecaru said...

@ Vasile,
Stimate domn,
Scopul acestor fonduri este exact pentru ţări ca România. Ele ar trebui să facă din România o ţară la fel de bogată şi tehnologizată ca Germania sau Franţa, astfel încât românii să nu de năvală în Europa şi România să rămână depopulată şi săracă. Pentru ca Europa să fie puternică în unirea sa ea trebuie să fie uniform răspândită cu bunăstare.

Acest acord dovedeşte că bani există dar sunt folosiţi la nivel de cretin.

De exemplu, reconversia profesională. Statul organizează nişte cursuri ca să te înveţe pe tine, şomer, o meserie nouă. Să zicem că statul constată un deficit de secretare. Te ia pe tine absolvent de facultate tehnică şi te pune să faci un curs de secretare. Ce a rezolvat cu asta? Nimic, oricum nu te angajează nimeni. Bani aruncaţi, pentru că problema şomajului nu se rezolvă deloc, dar un trainer ia câteva mii de euro într-o lună şi trainer poate fi oricine, că nu sunt reguli prea stricte, trebuie să aibă un pic de calificare. Asta este problema în România, cei puşi să rezolve problemele românilor nici nu ştiu şi nici nu le pasă de aceste probleme.

ZeV said...

..Poate ca noua formatiune politica a domnului Neamtu, ar putea reprezenta un indiciu ca societatea reationeaza la impostura multicolora generalizata ?
Sa vedem...

ZeV said...

Adevarul eveniment al ultimelor zile, nu este parafarea unui pact de stabilitate fiscala, oricum, negociat si finalizat, in detaliile lui, cu mult timp inainte, ale carui efecte benefice se vor vedea doar in timp, ci, reuniunea de la Iasi a celor doua guverne, intr-un moment temporal reprezentativ si neintamplator.
Despre semnificatia acestuia, vom dezvolta cu alt prilej.
Astept, in prealabil, ca si domnul Bibliotecar sa-si focalizeze atentia (si) catre lucrurile potential esentiale pentru tara si mai putin catre...legea eutanasierii.
;)

ZeV said...

Oricum, ieseanul meu, recte, domnul MRU, a crescut in ochii mei.
Iritat ca pedelistii vorbesc despre inlocuirea tuturor sefiilor de agentii si deconcentrate, in scopul imbunatatirii imaginii partidului, domnul MRU a declarat ferm, la Iasi:
,,Ultimul cuvant il are primul minstru !".
Felicitari, domnule Ungureanu. Detasati-va, tot mai convingator, de proastele metehne ale partidelor de a-si promova preferential imaginea , pentru a da bine la presa si alegatori, in detrimentul calitatii si competentei.
PDL a dat un guvern domnului premier desemnat, de acum, trebuie sa-si vada de problemele RESTANTE de partid.

nimrod said...

Constat că se cam înmulţesc teologii şi, culmea, sunt şi băgaţi în seamă...

ZeV said...

nimrod
Poate ca teologii, care au sanse minime de a se impune ei insisi in spatiul politic romanesc, vor contribui, fie si indirect, la cresterea calitatii prestatiei actualelor formatiuni politice consolidate.

nimrod said...

@ZeV,

Eu sper să nu. Din câtă istorie cunosc, mai toate mişcările politico-mistice, incapabile să se autofinanţeze, au sfârşit prin a impune, evident, altora, munca forţată şi sărăcia credincioasă.

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Domnul Neamţu este din ciclul Mihai ca Zăpada.

Domnul Neamţu face o greşeală clasică. Pentru că se vede în poziţia în care ceea ce face nu contează pentru că nu are infrastructură şi "adepţi" îndeajuns de mulţi. Domnia sa este nevoit să evolueze în spaţiul politic.

Mihail Neamţu:"Estimările mele spun că suntem undeva între 4.000- 5.000 pe internet, un grup de fideli care au semnat şi au aderat. Avem până în 15 filiale şi cred că vorbim de 1.000 de activişti."

Aceşti oameni însă nu sunt selectaţi în nici un fel, la această mişcare (că partid nu este încă) a aderat oricine a dorit. Aceşti oameni caută o alternativă la politica actuală, dar nu sunt practic politicieni, sunt entuziaşti şi se visează viitori milionari din politică dar sunt la fel de "pregătiţi" ca şi cei în funcţie.

Nici nu contează cât de bine intenţionat este domnul Neamţu, important este că domnia sa nu are puterea de a face un partid de profesionişti.

Este nevoie de o maturitate socială pentru a schimba raţiunea politicii româneşti.

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Despre "Întâlnirea de la Iaşi" am scris de ceva timp.

http://bibliotecarul.blogspot.com/2012/02/sedinta-comuna-guvernelor-celor-doua.html

Poate mâine voi afla rezultatele întâlnirii, astăzi nu prea am ce să scriu în plus.

ZeV said...

Domnule Biblio, maturizarea socială nu se confunda cu evolutia socială, ci, de multe ori, cu incremenirea in caste și convenționalism ostil schimbării.
Chiar si domnia voastra vorbiti deseori despre blocarea in propriul proiect asociat senectuții conservative si cliseiste, proces inerent ce poate fi contracarat doar de entuziasmul aparent juvenil al unor vizionari, ale caror idei novatoare pot impinge societatea inainte.

@nimrod
Adevaratii teologi crestini nu impun nimic. Cel mult, fac apologia culturii în general și a crezului în sisteme de valori apropiate spiritualității umane, recte, ADEVĂRATEI naturi umane, în special. Personal, nu văd nimic rău în asta, dimpotrivă.

nimrod said...

@ZeV,

Dacă "adevărata natură umană" implică şi maşinile de fiţe şi comportamentul aşişderea, să fie cum ziceţi, da' eu am nimerit la o cină cu nişte tineri teologi şi, credeţi-mă, adevărul lor pare să nu se lege cu ce spuneţi dumneavoastră... Altfel, cultură mai mult sau mai puţină şi principii sănătoase, vorba lui Harry Truman, avem cu toţii, chiar dacă nu toţi le putem asocia cu vreo maşină tunată.

vib said...

Imi place discursul celor de la Noua Republica. Cel putin pe partea economica si politici sociale. Din tot ce e la ora actuala pe "piata" politica astia mi se par cei mai aproape de ideile corecte pentru Romania (din punctul meu de vedere). Oricum, nu cred ca la alegerile de anul asta vor scoate un rezultat vizibil, dar pana acum au semnatura mea si poate... un vot, daca va fi cazul. Sa vedem cum evolueaza. Ne trebuie cetateni implicati, chiar daca mai naivi si mai nepregatiti politic. Defetismul si inactivitatea ne-au adus unde suntem.

Vasile, said...

Biblio, Dumneata imi explici cea ce cunosc.

Eu intrebam , daca tot suntem cretini si daca Europa ne vrea emancipati, de ce atunci nu intervine direct Europa si in loc sa ne taie aceste fonduri in numele bunor intentii sa plaseze ei sub supraveghere europeana aceste fonduri in mod direct?

Si as mai adauga ceva ...toate tarile europene sunt beneficiare ale acestor fonduri nu numai tarile "subdezvoltate"!

Diferenta consta in contributia unora mai mica fata de a altora!

Vasile, said...

Nimrod,

Crescutul in ochii dumitale este ca un aluat dospit, artificial umflat .........................
Chiar ma asteptam de la dumneata la o asemenea reactie.
PM are ultimul cuvind este exact povestea sotiei care s-a pus in genunchi in fata sotului!
Sau dumneavoastra nu stiti povestea?

nimrod said...

@Vasile,

?! Nu ţin minte să fi spus ceva de vreo creştere sau de ultimul cuvânt al primului ministru. Vă rog să reţineţi că eu am o părere cât se poate de proastă despre actualul MRU dar şi despre bancurile rudimentare...
Vă doresc o duminică plăcută.

Bibliotecaru said...

@ ZeV.

Maturizarea nu poate fi decât un proces (procesul spre maturizare), în concluzie şi o evoluţie. Sunt deci două lucruri distincte, pe de o parte starea şi tendinţa, pe de altă parte evoluţia (pozitivă sau negativă). Blocajul este o stare a constantei, deci o involuţie. Este deja altceva.

Vizionarii juvenili, aşa cum îi definiţi, sunt parte a rolului asumat de către politică. Partidele Politice au acest rol, de a fixa ţinta şi a construi coerenţa.

Cei care definesc o ţintă pe care partidele o preiau, aceia sunt adevăraţii filozofi ce construiesc însă în abstract, chiar dacă aparent ei sunt oameni de ştiinţă, calculatori în materie.

Epoca modernă este dominată de Darwin, cea contemporană de Einstein. Ei nu au condus revoluţii în fruntea maselor largi populare, şi-au mărginit inteligenţa să facă observaţi simple, banale chiar, care au revoluţionat modul de a vedea lumea. Darwin a propus lumii un model al omului inconstant, variabil şi atunci accentul politicii s-a mutat de pe evoluţia materială pe evoluţia umană. Fără darwinism nu era posibil materialismul dialectic şi omul nou... fără de care nu ar fi putut fi ţinut discursul împotriva regimului comunist al domnului Băsescu în Parlamentul României. Lucrurile se leagă, se înlănţuiesc.

Bibliotecaru said...

@ vib
Discursul poate fi bun, ca partid însă trebuie să ai mult mai multe decât un discurs bun.
Ar mai fi nevoie de o structură în teritoriu, ar mai fi nevoie de o structură de departamente populate cu specialişti, ar mai fi nevoie de o popularizare şi a oamenilor nu numai a ideilor.

Ochilă said...

De ce tace presa?

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Lista dosarelor aflate pe rol la data de 26 Martie 2012, ora 9:00,
Sectia : Secţia Penală
Complet de judecata : Complet Special
DOSAR PĂRŢI STADIU PROCESUAL
1. 7546/1/2009
- VOICULESCU DAN
- POPA CORNELIU
- SANDU JEAN CĂTĂLIN
- MENCINICOPSCHI GHEORGHE
- PANTIŞ SORIN
- SĂVULESCU VLAD NICOLAE
- DOMNIŞORU GHEORGHE MARIAN
- BACIU CONSTANTIN
- PETRE ALEXANDRU
- MARINESCU GRIGORE
- POP FLAVIUS ADRIAN
- ENE(FOSTĂ UDREA) VICA
- STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
- SIN GHEORGHE
- MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
- AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI
Fond
http://www.scj.ro/listasedinte.asp?date=26%2F3%2F2012&day=26&month=3&year=2012

Ochilă said...

De ce tace presa?

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Lista dosarelor aflate pe rol la data de 26 Martie 2012, ora 9:00,
Sectia : Secţia Penală
Complet de judecata : Complet Special
DOSAR PĂRŢI STADIU PROCESUAL
1. 7546/1/2009
- VOICULESCU DAN
- POPA CORNELIU
- SANDU JEAN CĂTĂLIN
- MENCINICOPSCHI GHEORGHE
- PANTIŞ SORIN
- SĂVULESCU VLAD NICOLAE
- DOMNIŞORU GHEORGHE MARIAN
- BACIU CONSTANTIN
- PETRE ALEXANDRU
- MARINESCU GRIGORE
- POP FLAVIUS ADRIAN
- ENE(FOSTĂ UDREA) VICA
- STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
- SIN GHEORGHE
- MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
- AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI
Fond
http://www.scj.ro/listasedinte.asp?date=26%2F3%2F2012&day=26&month=3&year=2012

Bibliotecaru said...

@ Ochilă

Link-ul corect este

http://www.scj.ro/dosare.asp?view=detalii&id=100000000212993

După cum vedeţi, până acum cauza a fost amânată, nu e nimic special de spus.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.