03 May 2012

Program de Guvernare pe scurt


PROGRAMUL DE GUVERNARE 2012

Rezumat

Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de perioada relativ scurtă de timp existentă până la alegerile parlamentare, de situaţia economică şi socială în care se află România şi de contextul internaţional care continuă să fie dominat de incertitudine şi instabilitate economică şi financiară.
Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale a fost cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat în raport cu partenerii săi europeni şi euroatlantici. De asemenea, ceea ce a contat in mod prioritar a fost nevoia resimţită la nivel social a unei guvernări care să fie mai aproape de oameni, mai transparenta, mai eficienta, care să oprească abuzurile de până acum, sa consolideze statul de drept, să corecteze greşelile pe care fosta guvernare le-a făcut, să introducă mai multă justiţie socială şi să ofere o speranţă şi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabila a întregii societăţi.
(…)
Propunem o buna guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor. De aceea, programul de guvernare încearcă să schimbe fundamental logica în care s-a realizat exercitarea puterii până acum. Va trebui sa guvernam pentru oameni, nu numai pentru indicatori macroeconomici, in niciun caz pentru clientela politică.
(…)
Având în vedere perioada scurtă de timp în care va exercita guvernarea, am stabilit următoarele priorităţi esentiale:
1. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;
2. Repararea inechităţilor sociale;
3. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării;
4. Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi sprijiniţi politic;
5. Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooerare şi Verificare.

Pentru a asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor guvernamentale, rămânem consecventi unei maniere de lucru bazate pe dialog politic, social şi economic şi pe consultarea societăţii civile şi a tuturor celor interesaţi şi vizaţi de politicile ce urmează a fi implementate.
Printre cele mai importante masuri propuse pentru fiecare domeniu se numara:

BUGETUL PUBLIC ŞI POLITICA ECONOMICĂ
Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creşterii economice şi obiectivul asigurării stabilităţii economice şi financiare a ţării;
În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi alţii) şi vom respecta prevederile acestora.
Execuţia bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligaţiilor asumate către diferite categorii de cetăţeni, şi anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 şi restituirea sumelor reţinute fără bază legală pensionarilor;
Creşterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale şi a corupţiei, precum şi prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituţiilor bugetare şi ierarhizarea investiţiilor publice în funcţie de influenţele economico-sociale favorabile ale acestora);
Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri şi întărirea clasei mijlocii;
Guvernul susţine semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european şi va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu operativitate şi alte măsuri de întărire a guvernanţei economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

AFACERI EUROPENE:
GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.
Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
COORDONAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE
Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

SĂNĂTATE
Finalizarea, promovarea şi aprobarea noului proiect de lege a sănătăţii
Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din sistemul sanitar
Creşterea accesibilităţii populaţiei vulnerabile la servicii medicale
Înfiinţarea centrelor multifuncţionale în zonele în care şi-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale de specialitate
Înfiinţarea de noi centre de primire urgenţe în zonele cu risc crescut
Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente).

ECONOMIE, COMERŢ ŞI MEDIUL DE AFACERI
Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi mecanismele de compensare a TVA
Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional
Implementarea corectă a legislaţiei europene în domeniul energiei („Pachetul 3 energie”) şi asigurarea independenţei reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului
Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare.
Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor, dar după finalizarea auditului asupra activităţii Guvernului precedent şi clarificarea situaţiei reale, tehnice şi economice a societăţilor supuse acestui proces.CULTURA
Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.
Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum:
Cetatile dacice din Muntii Orastiei
Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu
Ceramica de Horezu

ADMINISTRAŢIE ŞI INTERNE
Îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)
Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI
Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor la frontierele terestre
Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei
Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii de deplină legalitate
Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de competenţă profesională
Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale
Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul României
Adoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului electoral

APĂRARE
Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA
Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocraţiei, a stării de sănătate şi capacităţilor fizice ale personalului;
Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucţia sistemului de pensii ocupaţionale.

JUSTIŢIE
Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv fundamental
Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării
Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene

DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI TURISM
Accelerarea procesului de absorbţie a fondurilor europene în cadrul Programului Operaţional Regional prin transferul responsabilităţilor de control şi monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri, stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum şi reglementarea situaţiei proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an
Revizuirea proiectelor incluse în Programul Naţional de Realizare a locuinţelor sociale destinate tinerilor precum şi persoanelor evacuate din locuinţe de către foştii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele

TRANSPORTURI
Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor în derulare
Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură
Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)

DIPLOMAŢIE ŞI AFACERI EXTERNE
Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri
Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central

EDUCAŢIE
Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
Deblocarea posturilor din învăţământul superior
Susţinerea doctoranzilor şi post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie
Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor


MUNCĂ, FAMILIE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
Reîntregirea salariilor personalului bugetar
Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016
Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori
Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

MEDIU
Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii verzi si crearea de locuri de munca verzi
Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor
Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea studiilor ce se afla in derulare la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fractionare hidraulica.

(http://www.psd.ro/noulpsd/uncategorized/comunicate-de-presa/1106)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.