04 May 2012

Programul de Guvernare


PROGRAMUL DE GUVERNARE 2012

Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de perioada relativ scurtă de timp existentă până la alegerile parlamentare, de situaţia economică şi socială în care se află România şi de contextul internaţional care continuă să fie dominat de incertitudine şi instabilitate economică şi financiară.
Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale a fost cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat în raport cu partenerii săi europeni şi euroatlantici. De asemenea, ceea ce a contat in mod prioritar a fost nevoia resimţită la nivel social a unei guvernări care să fie mai aproape de oameni, mai transparenta, mai eficienta, care să oprească abuzurile de până acum, sa consolideze statul de drept, să corecteze greşelile pe care fosta guvernare le-a făcut, să introducă mai multă justiţie socială şi să ofere o speranţă şi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabila a întregii societăţi.
Evaluarea obiectivă a ultimilor ani relevă că s-a înregistrat un regres economic şi o profundă acutizare a crizei în plan economic şi social. Eşecul politicilor de austeritate a subminat încrederea cetăţenilor în viitorul ţării şi a compromis în conştiinţa opiniei publice reforma, aceasta devenind sinonimă, pentru mulţi dintre romani, cu sărăcia, şomajul şi umilinţa.
În acest context, noul guvern va promova un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilitatii financiare a tarii, care să asigure o creştere economică sustenabilă, refacerea atractivităţii investiţionale a României, precum şi o evoluţie favorabilă a mediului de afaceri, a pieţei muncii şi a nivelului de trai al populatiei.
Propunem o buna guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor. De aceea, programul de guvernare încearcă să schimbe fundamental logica în care s-a realizat exercitarea puterii până acum. Va trebui sa guvernam pentru oameni, nu numai pentru indicatori macroeconomici, in niciun caz pentru clientela politică.
Principiul echilibrului între politicile de consolidare fiscala, susţinerea mediului economic şi imperativul protecţiei şi solidarităţii sociale este unul dintre fundamentele prezentului Program de guvernare.
Un principiu fundamental de conduită a noului Guvern este respectarea rolului firesc de for legislativ al Parlamentului.
Prin modul de concepere a Programului de guvernare şi prin modalităţile de punere în practică a acestuia, Executivul îşi însuşeşte şi se angajează să respecte principiile bunei guvernări: transparenţă, responsabilitate, participare cetăţenească.
Având în vedere perioada scurtă de timp în care va exercita guvernarea, am stabilit următoarele priorităţi esentiale:
1. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;
2. Repararea inechităţilor sociale;
3. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării;
4. Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi sprijiniţi politic;
5. Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooerare şi Verificare.
Pentru a asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor guvernamentale, rămânem consecventi unei maniere de lucru bazate pe dialog politic, social şi economic şi pe consultarea societăţii civile şi a tuturor celor interesaţi şi vizaţi de politicile ce urmează a fi implementate.

CAPITOLUL 1. BUGETUL PUBLIC ŞI POLITICA ECONOMICĂ
Căderea puternică a economiei din anii 2009 și 2010 a fost generată de un model economic vulnerabil, bazat pe îndatorare excesivă, îndeosebi a sectorului neguvernamental și o alocare ineficientă, respectiv către sectoarele neexportatoare de bunuri și servicii dar, în schimb, mari importatoare. Dezechilibrele interne au fost puse în evidență de criza financiară internațională manifestată prin înghețarea finanțării externe private, ceea ce a determinat implozia economiei românești.
Pentru restabilirea echilibrelor economice a fost necesară o corecție fiscală de amploare, ale cărei efecte trebuiau să fie atenuate de o absorbție foarte accelerată a fondurilor europene în scopul înlocuirii fluxurilor de capital străin care s-au redus drastic după 2008. Trebuia astfel compensată căderea cererii de bunuri și servicii generate de fluxurile străine de capital, cu o cerere generată de absorbția substanțială a fondurilor europene. Nerealizarea acestui obiectiv a fost determinată atât de carențele programelor guvernamentale ale PDL, cât și de incapacitatea practică de implementare a Guvernelor Boc și Ungureanu.
Reforma fiscală, în lipsa fondurilor europene, nu s-a făcut prin reducerea risipei și corupției în achizițiile de bunuri și servicii, nici prin eficientizarea proiectelor de investiții (în ultimii 3 ani România a avut 5% cheltuieli de capital în buget, cel mai ridicat nivel din Europa Centrală, cu efecte nesesizabile, însă, asupra creșterii economice). De asemenea, nu s-a îmbunătățit nici structura veniturilor bugetare și nici colectarea acestora.
Este drept că trebuiau eliminate excesele sectorului public privind aparatul administrativ, dar guvernul a recurs la cele mai facile măsuri, prin tăieri masive de cheltuieli bugetare cu afectarea, pe multiple planuri, a celor mai vulnerabile categorii ale populației. S-au redus astfel dramatic cheltuielile cu asistența socială și s-a majorat substanțial (cu 5pp) taxa pe valoarea adăugată, care este un impozit regresiv, ce-i afectează cu precădere pe cetățenii cu venituri reduse și medii.
Corecția fiscală era necesară, dar modul în care s-a realizat atât în plan economic, cât și în domeniul fiscal a fost profund injustă prin modul de împărțire a poverii ajustării.
De aceea, astăzi, în România trăim bine macroeconomic și trăim rău la nivel microeconomic, respectiv la nivel individual și familial. Guvernul are ca obiectiv fundamental crearea premiselor pentru o creștere economică durabilă, însă echitabil repartizată, astfel încât să trăim bine atât la nivel macroeconomic, cât și la nivelul fiecărui cetățean.
În prezent în toată lumea se regândește raportul între eficiență și echitate. Desigur, vom avea preocupări pentru politici economice care să genereze o creștere economică durabilă prin stimularea muncii, economisirii, investițiilor și competitivității. În același timp, vom acționa pentru reconstruirea și consolidarea coeziunii sociale prin politici adecvate. Aceasta echivalează cu asigurarea unei creșteri economice inclusive, concretizate într-o mai echilibrată repartizare a veniturilor in societate. Astfel, se realizează creșterea și consolidarea clasei mijlocii – temelia socială a democrației și reducerea substanțială a polarizării sociale din România. Așa cum disciplina bugetară nu este nici de dreapta nici de stânga, tot astfel grija față de coeziunea socială nu trebuie să aibă culoare ideologică. Spre deosebire de guvernele Boc și Ungureanu, noi ne propunem să fim disciplinați bugetar și să refacem coeziunea socială.
Ca măsuri și acțiuni concrete Guvernul își propune următoarele priorități în domeniul finanțelor publice:
* Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării stabilității economice și financiare a țării;
* În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alții) și vom respecta prevederile acestora. Prin limitarea deficitului bugetar și a datoriei publice vom contribui la asigurarea procesului dezinflaționist și la stabilitatea cursului de schimb al monedei naționale;
* Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, și anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea sumelor reținute fără bază legală pensionarilor;
* Punerea în aplicare a unei strategii eficiente pentru accelerarea absorbției fondurilor europene – sursă de creștere economică durabilă și de modernizare a țării;
* Gestionarea finanțelor publice va fi caracterizată prin predictibilitate, transparență, reguli și proceduri clare în toate segmentele acestora, atât la nivel central, cât și la nivel local;
* Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a corupției, precum și prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora);
* Eliminarea practicilor prin care “băieții deștepți” au devenit rentieri ai statului prin fraudarea banului public;
* Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri și întărirea clasei mijlocii;
* Guvernul susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european și va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu operativitate și alte măsuri de întărire a guvernanței economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

CAPITOLUL 2. AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
Principalele obiective în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile sunt:
• Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.
• Îmbunătăţirea sistemului de management şi control al absorbţiei fondurilor europene şi stabilirea clară a atribuţiilor şi rolului instituţiilor implicate în activitatea de gestionare şi control a fondurilor structurale şi de coeziune, inclusiv din perspectiva sistemului achiziţiilor publice.
• Simplificarea procedurilor de verificare şi de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiari.
• Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
• Monitorizarea listei celor 150 de proiecte strategice şi prioritare şi operaţionalizarea task force-urilor care vor sprijini Autorităţile de Management şi beneficiarii în identificarea blocajelor şi luarea măsurilor de urgenţă pentru accelerarea implementării acestora.
• Îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor implicate în managementul fondurilor europene.
• Implementarea acţiunilor din Planul de Măsuri Prioritare pentru accelerarea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, revizuit la începutul anului 2012.
• Definirea priorităţilor de dezvoltare pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020, pornind de la o consultare largă a factorilor implicaţi, şi demararea procesului de elaborare a Acordului de Parteneriat (documentul strategic solicitat prin regulamentele europene) şi a programelor operaţionale.

PROGRAMELE DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN
• Principalul obiectiv pentru Programele Spaţiului Economic European 2009-2014, pentru care Memorandumurile de Înţelegere au fost semnate la începutul acestui an, este acela de demarare efectivă a implementării acestora ceea ce presupune următoarele acţiuni imediate: elaborarea Fişelor de program şi a ghidurilor solicitanţilor şi adoptarea cadrului de legislativ privind cadrul instituţional şi fluxurile financiare.

COORDONAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE

• Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.
• Promovarea intereselor României în negocierile privind pachetul coeziune şi cel privind reforma politicii agricole comune.
• Urmărirea finalizării procesului de adoptare a legii de cooperare Guvern – Parlament.

CAPITOLUL 3. SĂNĂTATE
Implementarea unor măsuri referitoare la unităţile spitaliceşti, la politica medicamentului şi la informatizarea în domeniul medical au constituit condiţionalităţi în relaţiile cu organismele financiare internaţionale – FMI şi Banca Mondială. Nemulţumirile şi insatisfaţiile exprimate atât în rândul populaţiei cât şi al profesioniştilor din sistem arată că reformarea sistemului de sănătate nu se poate realiza doar prin măsuri punctuale, ci implică elaborarea şi implementarea unei concepţii strategice, care să abordeze global şi integrat necesara remodelare fundamentală a mecanismelor funcţionale din sistemul de sănătate. Tensiunile politico-sociale majore generate de proiectul de lege a sănătăţii propus în decembrie 2011 au demonstrat că o reformă adevărată a sănătăţii nu se poate realiza decât prin consultarea largă a cetăţenilor, a tuturor organizaţiilor profesionale şi a societăţii civile în ansamblu.
Una dintre principalele sarcini pentru Guvern va fi identificarea şi sistematizarea direcţiilor optime de acţiune pentru implementarea măsurilor de reformă în cadrul unui proces amplu de consultare, care să permită clarificarea aşteptărilor populaţiei dar şi nivelul de suport al mediului politic. Aceste direcţii de acţiune vor putea constitui suportul unor măsuri legislative strategice necesare a fi analizate şi adoptate de către puterea politică instalată după alegerile parlamentare.
Direcții de acțiune și obiective
* Definirea și implementarea unor reforme legislative și instituționale în domeniul sănătății.
o Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății;
o Elaborarea actelor normative privind funcționarea sistemului de sănătate pentru anul 2013 în concordanță cu modificările preconizate de noua lege;
o Pregătirea condițiilor tehnice necesare reorganizării sistemului de sănătate (costul pe act medical, clasificarea spitalelor pe nivele de competență, planul național de paturi);
o Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar.
* Crearea cadrului legislativ și administrativ pentru implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate
o Inființarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale și medicinei bazate pe dovezi;
o Înființarea în structura spitalelor a compartimentului de management al calității și accelerarea procesului de acreditare a spitalelor;
o Demararea activităților necesare extinderii sistemului de management al calității la toate nivelurile asistenței medicale.
* Creșterea accesibilității populației vulnerabile la servicii medicale
o Înființarea centrelor multifuncționale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creșterea accesibilității populației la servicii medicale de specialitate;
o Asigurarea condițiilor materiale și financiare, cu sprijinul autorităților locale pentru înființarea centrelor de permanență asigurând astfele continuitatea asistenței medicale;
o Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut;
o Asigurarea accesului la tratamentul cu medicamente esențiale;
o Asigurarea tratamentului în ambulator prin prevenirea situațiilor de criză privind prezența în piață a medicamentelor vitale;
o Reducerea costurilor cu medicamentele inclusiv prin implementarea unui sistem de achiziții centralizate;
o Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente)
* Promovarea integrității în sistemul de sănătate pentru întărirea capacității de control a statului privind utilizarea fondurilor publice
o Modificarea prevederilor legale pivind organizarea și funcționarea consiliilor etice din unitățile sanitare;
o Intărirea structurii de integritate și constituirea rețelei naționale
* Reducerea dezechilibrului financiar
o Demararea elaborării unei strategii de echilibrare financiară a sistemului de sănătate în următorii cinci ani;
o Identificarea modalităților de a reduce arieratele la medicamentele utilizate în tratamentul în ambulator și prevenirea acumulării altora noi.

CAPITOLUL 4. ECONOMIE, COMERŢ ŞI MEDIUL DE AFACERI
Obiectivul fundamental al MECMA este acela de a susţine relansarea economică, atât prin măsuri de stimulare a antreprenoriatului, precum şi prin introducerea de ordine şi coerenţă financiară acolo unde, din dezinteres sau rea intenţie, există dezordine economică şi instituţională;
În acest sens, avem în vedere, pe termen scurt, următoarele obiective concrete şi măsuri:
1. Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. În acest context, avem în vedere efectuarea de plăţi şi alte operaţiuni de ordin financiar menite să restrîngă volumul arieratelor în acţiuni, astfel încât la finele anului curent volumul arieratelor să scadă cu cca. 1% din PIB. În acest sens, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, vom avea în vedere implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi mecanismele de compensare a TVA.
2. Implementarea prevederilor legii guvernanței corporatiste, prin eliminarea politizării managementului si prin profesionalizarea actului de conducere în principalele întreprinderi de stat.
3. Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional.
4. Implementarea corectă a legislaţiei europene în domeniul energiei („Pachetul 3 energie”) şi asigurarea independenţei reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului.
5. Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare. Avem în vedere elaborarea unui pachet de măsuri, inclusiv fiscale –în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, privind redevenţele şi reglementarea pentru sectorul petrol, gaze naturale si energie electrica.
6. Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor, dar după finalizarea auditului asupra activităţii Guvernului precedent şi clarificarea situaţiei reale, tehnice şi economice a societăţilor supuse acestui proces.
De asemenea, vom accelera procesul de finalizare a proiectelor naţionale de interes strategic în domeniul energiei –hidrocentrala Tarniţa –Lăpusesti, Unităţile 3 şi 4 Cernavodă, noile grupuri energetice de la Rovinari, Isalniţa, Iernut, Brăila, Galaţi, Borzesti etc.
7. Modernizarea şi dezvoltarea sectorului energetic, ca principal motor de creştere economică şi competitivitate. În acest sens, avem în vedere implementarea acelor mecanisme instituţionale care să asigure dezvoltarea unei pieţe a energiei în acord cu prerogativele europene în domeniu. Astfel, se impun următoarele: onorarea la timp şi nediscreţionar a obligaţiilor legale ale statului, eliminarea ambiguităţilor legislative, liberalizarea treptată a pieţelor energetice, armonizarea capacităţilor de producţie a energiei cu cele ale reţelelor de transport, înlăturarea
obstacolelor birocratice, stimularea micilor investitori în sectorul energetic, precum şi promovarea unui sistem de stimulente pentru consumatori, în vederea asigurării unei benzi echilibate de consum de energie.
Avem în vedere accelerarea constituirii celor două complexe energetice (Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia) şi îmbunătăţirea eficienţei în exploatarea cărbunelui.
În acest domeniu, propunem o perspectivă clară pentru industria cărbunelui, prin susţinerea de investiţii in tehnologii noi şi modernizarea echipamentelor pentru exploatarea zăcămintelor în subsectorul minier în vederea corelării capacităţii de producţie cu cererea de cărbune.
Politicile în domeniul energiei şi al resurselor vor fi gandite pentru dezvoltarea industrială şi protecţia consumatorilor vulnerabili.
În acelaşi timp, facem o prioritate din domeniul producţiei şi consumului de energie verde, prin accelerarea suportului financiar oferit de Axa prioritară 4 (Creşterea competitivităţii economice –Fonduri europene administrate de MECMA), potenţarea intereselor mediului financiar-bancar, precum şi prin simplificarea procedurilor de avizare şi autorizare ale proiectelor de energie regenerabilă.
8. Exercitarea funcţiei de control asupra calităţii serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gaze.
9. Transparenţa publică cu privire la programe, proiecte, mecanisme economice şi decizionale în ceea ce priveşte politicile şi măsurile ministerului, precum şi în privinţa companiilor cu capital majoritar de stat din portofoliul MECMA.
10. Sporirea competitivității economice și refacerea încrederii investitorilor şi, în general, a clasei antreprenoriale în mediul de afaceri românesc. În acest sens, avem în vedere:
- Îmbunătăţirea legii insolvenţei şi a procedurilor de restructurare/lichidare împreună cu Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pentru dinamizarea mediului de afaceri;
- Acces crescut la achiziţii publice pentru IMM-uri, stimulat direct prin cadrul de reglementare, favorizând si sistemul de calificare al acestora şi simplificarea criteriilor de eligibilitate;
- Redesenarea arhitecturii si ecologiei de business ca principal factor de creştere a eficienţei şi competitivitătii economice;
- Redesenarea reţelei de contacte economice internaţionale şi locale pentru facilitarea extinderii şi diversificarii pieţelor de desfacere, uşurarea transferului de tehnologie si know-how şi deplasarea produselor şi serviciilor într-o bandă superioară de valoare adaugată;
- Efort explicit în potentarea demersului mediului privat de refacere a pontenţialului de crestere neinflaţionisr al economiei României;
- Promovarea de măsuri pentru reducerea costului creditului dintr-o perspectivă sistemică, creşterea intermedierii financiare prin dezvoltarea unei platforme de scontare, înfiinţarea institutiei mediatorului de credite, introducerea unui registru de creanţe;
- Înfiinţarea de fonduri de risc cu concentrare pe economia României;
- Lansarea unui Program de micro-industrializare;
- Control financiar fiscal de fond doar o singură dată la trei ani pentru IMM-uri si aplicarea principiului „o singura data” în vederea eliminarii solicitarilor adresate IMM-urilor de către o institutie publică de a depune documente emise de către alte instituţii;
- Relansarea industriei imobiliare şi conexe inclusiv prin introducerea de noi instrumente ca de exemplu obligaţiunile garantate cu portofolii de active;
- Elaborarea si implementarea „Testului IMM” –Impactul asupra IMM-urilor.
11. Modificarea si operationalizarea Legii Parteneriatului Public Privat. De asemenea, Guvernul îşi propune dezvoltarea de parteneriate strategice cu companiile private în care statul este acţionar minoritar. Aceste companii trebuie să onoreze toate obligaţiile corect faţă de stat si sa ţină cont de obiectivele strategice pe care România le are. In acelaşi timp, statul va respecta principiile unei economii de piaţă si le va garanta companiilor private un tratament corect şi nediscriminatoriu în raport cu companiile de stat.

CAPITOLUL 5. CULTURA
Principii generale
* Sprijinirea colectivităţilor locale în creşterea capacităţii instituţionale, bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, protecţie şi promovare a culturii locale şi a patrimoniului cultural local si national. Aceasta se referă atat la forme de acces la fonduri publice, cat si la programele europene dedicate patrimoniului cultural sau dezvoltării regionale şi turismului.
* Extinderea surselor, eliminarea fraudelor, a pirateriei şi colectarea integrală a timbrului cultural. Legislaţia timbrului cultural va fi reanalizată şi îmbunătăţită, astfel încât colectarea sa să fie efectiva şi conformă cu dimensiunea pieţei culturii. Guvernul, prin instituţiile abilitate, are datoria de a supraveghea colectarea integrală a timbrului cultural şi de a reduce pirateria din domeniul copyright-ului.
* Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de achiziţii de creaţii culturale. Ministerul Culturii si Patrimoniului National trebuie să dezvolte un sistem transparent şi competitiv de achiziţii care să înlesnească intrarea în patrimoniul naţional al creaţiilor contemporane de valoare. Este absolut necesara alocarea unor fonduri de achizitie a obiectelor de arta, prin modificarea legislatiei sponsorizarii.
* Susţinerea tradiţiilor culturale româneşti, a instituţiilor culturale şi a infrastructurilor aferente. În present, finanţarea instituţiilor culturale este insuficientă şi haotică. Instituţiile de cultură, aşezămintele culturale, teatrele, muzeele, filarmonicile, revistele culturale si bibliotecile trebuie să beneficieze de o stabilitate şi predictibilitate a bugetului şi de un management eficient. De asemenea, este absolut necesara reactivarea retelei nationale de camine culturale print-o activitate culturala minimala (cinematograf, biblioteca).
* Cultura nationala inseamna identitate nationala, iar patrimoniul cultural reprezinta spiritul romanesc materializat. Protejarea patrimoniului cultural naţional trebuie să devină o prioritate pentru intreaga societate romaneasca prin introducerea acestei teme în educaţia formală si informala, pana la a deveni un act natural şi firesc al omului educat. Este necesara o noua viziune pentru valorificarea patrimoniului cultural material si imaterial.
* Pentru incurajarea industriilor creative bazate pe copyright trebuie adaugata o componentă esenţială in economie si servicii.
* Promovarea culturii române în străinătate este una dintre prioritatile Ministerului Culturii si Patrimoniului National, pentru ca fiecare roman sa aiba posibilitatea de a se reconecta la spiritul national, oriunde ar fi el pe glob. De asemenea, cultura romaneasca este un domeniu competetitiv pe plan international, prin valoarea sa intrinseca, de aceea trebuie sa fie vizibila pe toate scenele culturale internationale.
* Pentru a atinge toate aceste obiective, se impune o colaborare activa intre institutiile statului.

Măsuri concrete
* Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
* Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
* Revizuirea sistemelor nefuncţionale sau neperformante din domeniul patrimoniului, prin evaluarea activităţii managerilor muzeali, reevaluarea patrimoniului muzeal, asigurarea bunurilor muzeale şi implemetarea sistemului de garanţii guvernamentale.
* Pregătirea documentului de fundamentare pentru demararea negocierilor cu Comisia Europeană pentru Programul Operaţional Sectorial Cultură-Patrimoniu-Educaţie, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Europene.
* Instituirea Sistemului Naţional de Educaţie şi Formare în domeniul patrimoniului construit, cu integrarea mecanismului de atestare a specialiştilor şi experţilor în domeniu.
* Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
* Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.
Măsuri prioritare
* Cetatile dacice din Muntii Orastiei
o Demararea unui proiect complex de rezolvare a situatiei Cetatilor dacice din Muntii Orastiei, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial, din 1999, si de o valoare exceptionala din punct de vedere istoric si cultural pentru Romaniei. Este absolut necesara reglementarea statutului lor la nivel legislativ, oprirea degradarii prin implementarea unor masuri concrete de protectie, conservare si restaurare, precum si eliminarea totala a furturilor de piese dacice prin asigurarea unor perimetre de paza.
* Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu
o Avand in vedere importanta operei lui Constantin Brancusi, atat la nivel national cat si international, este absolut necesara initierea procedurilor de finalizare a dosarului pentru inscrierea Ansamblului monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, contribuind astfel la promovarea si recunoasterea valorilor culturale romane la nivel international.
* Ceramica de Horezu
o Sustinerea inscrierii de elemente de patrimoniu imaterial national, cum este Ceramica de Horezu, pe Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial, promovand astfel valorile culturale nationale. De asemenea, este necesara sprijinirea cercetarilor in domeniul patrimoniului imaterial din Romania, prin inventarierea elementelor de patrimoniu si finalizarea celui de-al II-lea volum din Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriu II, precum si adoptarea unor noi acte normative pentru protejarea patrimoniului imaterial in acord cu Conventia UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din 2003.

CAPITOLUL 6. ADMINISTRAŢIE ŞI INTERNE
Ordine şi siguranţă publică
Într-o perioadă în care lumea se confruntă cu efectele crizei economice, financiare şi sociale, politicile legate de asigurarea ordinii şi siguranţei publice au o importanţă majoră.
Aceste politici sunt în centrul preocupărilor Guvernului României de creare a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în care cetăţenii României să poată să trăiască, să se deplaseze, să locuiască şi să muncească, aducând idei noi, capital, cunoştinţe şi inovare, având totodată convingerea că drepturile lor sunt pe deplin respectate şi că securitatea lor este garantată.
Guvernul României va acţiona cu fermitate ca acţiunile şi priorităţile în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi în domeniul administraţiei publice să se realizeze în baza unui cadru juridic intern bine consolidat, în care respectarea legii, protecţia drepturilor fundamentale, protecţia vieţii şi siguranţei cetăţenilor şi apărarea statului de drept să constituie valori absolute. OBIECTIV 1: Aplicarea legii şi întărirea autorităţii instituţiilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Întărirea gradului de siguranţă publică a cetăţenilor prin eficientizarea activităţii şi a cooperării între structurile de ordine şi siguranţă publică
(http://media.rtv.net/other/201205/programul-de-guvernare-2012_57741500.pdf)

42 comments:

vaisamar said...

cum spuneam prostii fac reforma si hotii aduna rezultatele.

science.hotnews.ro/stiri-tehnologie-11524179-laserul-magurele-proiectul-celui-mai-puternic-laser-din-lume-eli-fost-declarat-admisibil-expertii-europeni-daniel-funeriu-proiectul-intra-ultima-faza-inainte-semnatura-comisiei.htm

taiat panglici la greu =))

Bibliotecaru said...

Deşi m-am entuziasmat şi eu, nu am o senzaţie prea bună cu acest proiect. De când se vorbeşte despre el nu văd ataşate decât simulări de clădiri. Ceva nu e tocmai OK.

Vasile, said...

Iar elucubreaza nedistinsul vaisiamar,si incurca voit si penal notiunile , desteptii s-au facut ca fac reforme si au jefuit Romania , iar prostii vai si amar se dau mari, dar au gasuit doar potcoavele cailor morti si se bucura ca acestea le vor aduce acum noroc!

Ultimul premier plasat pe post de nivelator al gropilor din asfaltul lui Traian Boc, afirma sus si tare ca in 70 de zile el a facut Romania mare enuntind in mod concret "noi am produs bani pentru marirea salariilor"!
Ministrul de finante , un tanar stralucitor de altfel, a corectat cu date concrete afirmatiile acestui detestabil personaj, afirmant ca daca mor pe cai naturale sapte romani angajati in sistemul de stat se creaza fonduri pentru marirea salariilor a sapte alti angajati in viata si un singur loc de munca pentru un posibil somer!

Dl. Georgescu ,specialist asa cum spuneam in ordonante de urgenta de o zi a spus , a promis ca este obligat sa gaseasca fonduri.Probabil va da o ordonanta de urgenta pentru transferul rezerveri BNR , la finante ....!

Sincer programul de guvernare nu poate fi diferit de programul dl. Traian Boc, eu cred ca daca tot face Bibliotecarul o munca a la Sisif, ar fi trebuit sa-l puna in oglinda cu programul lui Ungureanu sa vedem daca programul lui Poanta nu-i o copie impanata.

Nu programul este hiba ci dorinta noasta, implicarea noastra civica ,sociala taxarea cu miscari de protest spontane a derapajelor de orice fel.

Romanii sunt inteligenti dar inteligenta nu ajunge pentru o constructie solida sociala daca lipseste altruismul , iar noi precum se vede am pierdut in negura istoriei aceasta calitate.

Ca o reparatie imediata ar fi ca dl. Traian Basescu sa fie fortat sa-si de-a demisia!

vaisamar said...

vasile dupa tine fmi , banca mondiala si comisia europeana toate au fost de acord sa se jefuie si chiar au incurajat jaful punand banii direct in conturile pdl =))
pai daca e asa de ce nu iesi in strada sa ceri tovarasilor pretini comunisti sa rupa acordurile cu aceste institutii ca sa nu se mai propage furtul in continuare ?

tot pe gandirea ta eu pot sa te fac hot , propagandist comunist , sluga la voiculescu, latrinar ca nu ma doare mana sa scriu.

bibleotecarule probabil tu sperai din 16 februarie cand proiectul a primit aprobare sa il si parasuteze din cer =))

da na poate tu traiesti in padure si nu ai tangenta cu constructiile =)) probabil la tine intai se construieste casa si dupa aceea se face proiectul =))

Bibliotecaru said...

@ Vasile,
De semănat, Programul de Guvernare al domnului Ponta seamănă cu Programul de Guvernare al domnului Ungureanu, cu deosebire că domnul Ungureanu oferă şi ţinte, cifre...

Bibliotecaru said...

Domnul Ungureanu:
Direcții de acțiune pentru gestionarea fondurilor europene:
• Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene cu obiectivul atingerii unui nivel de circa 20% la finele anului 2012, prin atragerea a 6 miliarde euro din fonduri europene:
o 2,5 mld. euro în agricultură, din care 1,2 mld. euro plăţi directe şi 1,3 mld. euro pentru dezvoltare rurală;
o 3,5 mld. euro din fonduri de coeziune.
• Perfecţionarea sistemului de management şi control al absorbţiei fondurilor europene pentru evitarea suspendării plăţilor şi/sau retragerea finanţării europene.
• Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de evaluare, contractare, raportare, verificare şi rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiari, la nivelul tuturor programelor operaţionale.
• Stabilirea clară a atribuţiilor şi rolului instituţiilor implicate în activitatea de gestionare şi control a fondurilor structurale şi de coeziune.
• Crearea unui sistem care să optimizeze procedurile de certificare a eligibilităţii şi calificării operatorilor economici în procesul de achiziţii publice, în conformitate cu aquis-ul european în domeniu.
• Îmbunătăţirea cadrului de acordare a prefinanţării.
• Creșterea capacității administrative a autorităţilor implicate în gestionarea fondurilor structurale prin utilizarea expertizei instituțiilor financiare internaționale.
• Definirea priorităţilor pentru politica de coeziune din viitorul cadru financiar 2014 – 2020, pornind de la o consultare largă a actorilor implicaţi, bazată pe stabilirea unor direcţii de dezvoltare prioritare corelată cu introducerea unui set de indicatori calitativi viabili.
• Întărirea capacității FRGC (Fondului Român de Garantare a Creditelor) pentru facilitarea accesului IMM sau al autorităților locale la sumele necesare cofinanțării proiectelor.
• Eficientizarea cadrului de asistenţă în vederea asigurării cofinanțării pentru proiectele derulate de către autoritățile locale.
• Simplificarea legii achiziţiilor publice şi reducerea birocraţiei în procesul de verificare prealabilă şi postare în SEAP.

Direcții de acțiune în domeniul afaceri europene:
• Accelerarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen, pentru a permite accesul până la finalul anului 2012 şi impulsionarea dialogului politic cu statele membre care blochează încă aderarea României la spaţiul Schengen.
• Promovarea în raport cu partenerii europeni a progreselor înregistrate în cadrul MCV; vom continua să susţinem o abordare obiectivă şi echilibrată din partea partenerilor, care să recunoască rezultatele substanţiale obţinute în domeniul reformei justiţiei şi combaterii corupţiei, până la raportul de evaluare din vară al Comisiei Europene.
• Semnarea şi ratificarea Tratatului pentru stabilitate, coordonare şi guvernanţă în Uniunea economică şi monetară;
• Adoptarea legii de cooperare Guvern – Parlament în domeniul afacerilor europene.
• Coordonarea politică, împreună cu instituţiile interne responsabile, şi dialogul cu partenerii europeni, privind viitorul buget UE pentru 2014-2020.

Bibliotecaru said...

Cel al domnului Ponta:
Principalele obiective în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile sunt:
• Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.
• Îmbunătăţirea sistemului de management şi control al absorbţiei fondurilor europene şi stabilirea clară a atribuţiilor şi rolului instituţiilor implicate în activitatea de gestionare şi control a fondurilor structurale şi de coeziune, inclusiv din perspectiva sistemului achiziţiilor publice.
• Simplificarea procedurilor de verificare şi de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiari.
• Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
• Monitorizarea listei celor 150 de proiecte strategice şi prioritare şi operaţionalizarea task force-urilor care vor sprijini Autorităţile de Management şi beneficiarii în identificarea blocajelor şi luarea măsurilor de urgenţă pentru accelerarea implementării acestora.
• Îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor implicate în managementul fondurilor europene.
• Implementarea acţiunilor din Planul de Măsuri Prioritare pentru accelerarea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, revizuit la începutul anului 2012.
• Definirea priorităţilor de dezvoltare pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020, pornind de la o consultare largă a factorilor implicaţi, şi demararea procesului de elaborare a Acordului de Parteneriat (documentul strategic solicitat prin regulamentele europene) şi a programelor operaţionale.

Bibliotecaru said...

V-am dat acest exemplu nu întâmplător. Problematica fondurilor europene este gestionată de acelaşi ministru, respectiv de către dl. Orban.

Bibliotecaru said...

Eu am propus o dezbatere pe marginea programului de guvernare dar, cum nu m-a susţinut nimeni, evident că nici politicienii nu s-au deranjat. Iată deci că în spatele cuvintelor nu se stabileşte nici un fel de obligaţie a unei acţiuni. Una este să spui "să facem legi", alta este să spui "să facem următoarele legi" şi să le ataşezi şi punctele esenţiale.

Domnul Boc a spus "să reformăm sistemul sanitar" şi prin asta s-a înţeles "să desfiinţăm spitale, să le comasăm, să distrugem totul".

Un Program de Guvernare coerent ar conţine, până la virgulă, tot ce trebuie să facă Guvernul pe perioada de mandat. Timp de patru ani, sau cât mai rămâne din mandat, nu ar trebui să existe nici o surpriză.

Bibliotecaru said...

@ vaisamar
:D
Nici nu ştiţi de când scriu eu despre LASER-ul ăsta. Proiectul este foarte vechi, nu din februarie anul aceasta.

Pomeneam aici despre el...

http://bibliotecarul.blogspot.com/2009/11/incredibil-de-trist-dar-totusi-un.html

... dar scrisesem atunci în prealabil despre el de pe vremea premierului Tăriceanu...

http://giconet.blogspot.com/2008/02/romnia-particip-la-un-nou-proiect.html

Chestiunea este că deşi se vorbeşte despre cel mai mare LASER, nu se vede niciodată în poză proiectul numit LASER ci o clădire ce va fi construită în Măgurele, de parcă clădirea este obiectivul şi nu tehnologia din clădire. Eu despre asta vorbesc.

Chiar nu înţeleg de ce simţiţi nevoia să fiţi aşa de agresiv.

vaisamar said...

poate e secreta tehnologia :P

vazand postarea din 2008 rectific comentariul precedent si inlocuiesc padurile cu pakistan =))

nightmare said...

bre ,tati ...de ce minti in halul asta ,ca Radu Moraru ti-a blocat accesul pe site??

Bibliotecaru said...

@ vaisamar

Da, foarte secretă :D

Dacă vă place subiectul, vă mai pot recomanda:

http://www.eli-np.ro/

http://www.extreme-light-infrastructure.eu/

http://www.eli-hu.hu/

Asta ca să vedeţi şi aici ce clădire frumoasă se va construi la Măgurele :D

Şi ca să nu credeţi că e un secret bine păzit, haideţi să vedem cum tratează străinătatea problema ELI:

http://www.polytechnique.edu/home/about-ecole-polytechnique/major-projects/eli/extreme-light-infrastructure-eli-23834.kjsp

http://www.extreme-light-infrastructure.eu/LULI_zoom_whatis-luli.jpg.php?href=what-is-eli.php

http://nextbigfuture.com/2011/07/laser-particle-acceleration-status-and.html

http://www.extreme-light-infrastructure.eu/High-field_5_2.php

http://rj3sp.blogspot.com/2010/08/eli-extreme-light-infrastructure-ultra.html

Bibliotecaru said...

@ nightmare

"Mint" pentru că nu atunci nu am reuşit să intru pe site, deşi am încercat de trei sau patru ori (la început am crezut că este o defecţiune de moment a site-ului).

După aceea (deci după banarea mea) mi-a venit şi emailul:

Avertisment!

FROM:

contact@nasul.tv

TO:

xxxxxx@yahoo.com

Message flagged
Thursday, February 9, 2012 9:28 PM

Buna seara,

Acesta este un prim avertisment. Daca mai gresiti numele dl. RADU MORARU, veti primi ban pe platforma.

Multumesc,
Admin


Dacă aş fi fost inspirat, aş fi făcut print-screenuri.

Acum m-am învăţat minte şi fac aceste print-screenuri cu moderarea ca să nu mai aibă nimeni să spună ce şi cum. După cum vedeţi se întâmplă să fiu moderat şi pe blogului domnului Ponta. :D Nici cu gândul nu mă gândeam că cei care mă moderează sau mă "banează" au tupeul să nu recunoască că o fac, dar omul cât trăieşte învaţă. Poate că acum s-a "ridicat" acel ban de pe blogul domnului Moraru, dar asta nu înseamnă că nu a existat. Cât despre violenţa de limbaj cu care am fost întâmpinat acolo de oameni ca domnia voastră, nu are rost să mă mai pronunţ... nu-i aşa?

Sunt convins că nu de la dl. Moraru se trage totul, de aceea nici nu m-am supărat neapărat. Dar blogul domniei sale este răspunderea domniei sale.

Bibliotecaru said...

@ nightmare
Dincolo de asta, vă mulţumesc pentru vizită.

nightmare said...

ok...dar nu cred ca te-ai speriat tu de mine ...sa fim seriosi ,nu cred ca e prima data cind esti intampinat asa ,din moment ce esti bannat si pe siteul lui Ponta :lol:


toate cele bune !!

Bibliotecaru said...

@ nightmare

Aaaa, era să uit de moderarea de Paşte:

http://fs69.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/moderat-nasul_5a504fb90aabf2.jpg

Observaţi şi un Bibliotecaru moderat între două mesaje ale doamnei Dana...

Bibliotecaru said...

@ nightmare

Nu am fost "speriat", dar nici plăcere nu mi-a făcut.

nightmare said...

ok...imi cer scuze ,daca te-am ofesat.


numai bine !!

nightmare said...

erata : ofensat...scuze

Vasile, said...

Vai de ....

Da chiar asa FMI nu este la primul jaf , FMI nu pierde nici o data la fel si BM, sau istoria pentru dumneata nu-ti spune nimic?

Da dupa dumneata eu pot avea toate atributele de care spui...doar dupa domnia voastra!

Biblio,

Pai si acest program ofera o tinta , populista este adevarat dar tot tinta e!

Eu insa fata de nedistinsul vaisamar si alaturi de el si noul guvern desemnat dar inca pe din afara nu inteleg o singura chestiune logica.
Cu o solutie data de cea mai inalta instanta s-a declarat ca s-a furat ilegal de la pensionari niste bani , nu intereseaza cit deoarece prejudiciul este peste salariul lui vaisamar, acum de ce nu se autosesizeaza DNA-ul pentru punerea in urmarire a celor vinovati , cum de cealalta parte,astia de vin la putere inca ezita si nu le pune fara nici o hotarire judecatoreasca , ci doar
fiscal poprire,sechestru asiguratoriu, pe bunurile acelora care au furat pur si sinplu acesti bani ?
Si aici problema devine complicata este vorba de uz de fals, complicitate,instigare la fals .... abuz de putere!

Cit despre tintele lui Ungureanu, sunteti naiv, dl. Boc era de mare bun simt in comparatie cu acest tupeist mincinos , imoral si fara nici un scrupul!

Vasile, said...

Night mare,

Codosind pe la pupincuristi, te dai iapa de noapte ,fara sa sti ca acolo si nu numai s-au blocat mesaje doar pentru simplul fapt ca defineau artistic sau realist pe clientelarul Moraru.

Acum ce sa spun cam tot acelasi lucru se intampla si pe la Nastase, Udrea, amicul poporului MBadea sau altii care se dau de ceasul mortii ca nici usturoi nu au mancat si nici gura nu le miroase!

Am incalecat pe-o iapa si v-am spus povestea , pe scurt, toata!

dArtagnan said...

Tot veni vorba de superministrii Guvernului Ponta…

” Concurs de admitere – clasa a V-a 2000
la Colegiul National…

Proba A: Test la Limba si Literatura Română

1.Scrie o compunere…
2. Subliniază forma corectă din următoarele perechi de cuvinte:
a. idee – ideie
b.A ÎNOTA – A ÎNNOTA
C. a tranversa – a traversa
D. poezie – poiezie
3…Găseşte un sinonim pentru…”

Oare Ministrul actual al Educaţiei din Guvernul Ponta, rector la o Universitate, trece concursul de admitere în clasa a V-a?

ZeV said...

Biblio
De mult nu mai citesc maculatură electorală, dar, in altă ordine de idei, salut eforul dvs de ...bibliotecar. Sincer, este nevoie de multă răbdare și sistematizare pentru a ordona un asemenea noian informational.
Pot spune doar un singur lucru si este singurul care mă interesează in acest moment. Functie de decizia noului guvern în ceea ce priveste hotararea de guvern promovată de echipa domnului MRU privind facultatea în limbă minoritară de la Tg.Mureș, voi decide gradul de respect pe care i-l voi acorda domnului Ponta de acum încolo. ;)
Desigur că ar creste enorm în ochii mei, dacă ar spune :
,,Stimați concetățeni, în acest an, nu putem decât să transpunem în practică decizia CC privind CASS-ul pensionarilor.
,,Reîntregirea" salariilor bugetare, a fost o cacialma băsesciană, destinată a fractura și mai mult societatea românească, în condițiile în care cele două guverne precedente, nu au prevăzut surse CONTINUE și SUSTENABILE pentru aceste majorări, pe termen lung. Anul acesta ne vom concentra pe asigurarea MACROSTABILITĂȚII ECONOMICE, pe ORGANIZAREA CORECTĂ A ALEGERILOR, bazată pe o LEGEA ELECTORALĂ A VOTULUI UNINOMINAL PUR si vom promova legea ANTI-TRASEISM POLITIC"
MENȚIONEZ: Desigur că unii vor spune că a promis altceva. Eu aș spune că, uneori, este mai bine să faci ce trebuie, în interes național, chiar dacă te dezici pentru asta. Nu suntem încă maturi și capabili de autoguvernare, domnule Biblio, asta este. DacĂ politicianul ascultă și face tot ce vrea gloata, am rupt-o-n fericire. În compensare, este nevoie de un EXTRAORDINAR EFORT DE COMUNICARE ȘI EXPLICARE, lucru pe care Emil Boc & Co nu au fost capabili să-l facă. S-au speriat, probabil, că pierd voturi. :)
Atât aștept, domnule Bibliotecar, de la domnul Ponta, întrucât, NU SE POATE SĂ GENEREZI UN PROGRAM DE GUVERNARE SOLID ȘI COMPLEX pentru următoarele șase luni. Pentru asta, este nevoie de alegeri și de O NOUĂ ȘI NATURALĂ MAJORITATE ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI.
Și încă ceva, domnule Biblio....greșiți când vorbiți de un program de guvernare de tip Biblie. Ar fi posibil așa ceva, doar dacă economia românească ar fi UN SISTEM TERMODINAMIC ÎNCHIS.
De aceea, înainte de a citi un program de guvernare, ORICARE AR FI EL, aștept rezultatul negocierilor dintre noul guvern INVESTIT și FMI, Comisia europeană și Banca Mondială.
;))

vaisamar said...

trece concursul daca e la scoala speciala =)

Bibliotecaru said...

@ Vasile,

Exact din acest motiv, al ambiguităţii, am sugerat o dezbatere publică a programului înainte să fie aprobat în parlament. Aş vreau să spun că m-a surprins faptul că NICI UN ALT COMENTATOR nu a susţinut această idee, dar recunosc că mă aşteptam. Este incredibil cât de multă rezistenţă întâmpină ideile mele de creştere a calităţii democraţiei, nu atât în rândul politicienilor (unde o asemenea rezistenţă este de înţeles) dar mai ales în rândul simplilor cetăţeni.

Niciodată nu voi putea înţelege de ce nu vor cetăţenii să aibă un cuvânt de spus... Este peste puterea mea de înţelegere.

PS.
Încă o dată vă adresez rugămintea de a nu ataca colegii comentatori şi nici chiar pe domnul Ungureanu. Calea iubirii este mai prolifică decât cea o disensiunii violente. Suntem un popor cu mulţi duşmani ascunşi, dacă ne mai pierdem energia să ne luptăm şi între noi... nu facem altceva decât să le dăm satisfacţie celor ce vor să ne mai pună un laţ de gât.

În timp ce spaţiul românesc era măcinat de războaie cu toţi ce doreau o bucată de ţară, Europa occidentală făcea cultură. Astăzi ne vedem în istorie ca un popor slab, iar ei ne privesc de sus de la înălţimea cărţilor şi operelor de artă.

Bibliotecaru said...

@ dArtagnan

Stimate domn,
Vă rog să mă credeţi că în clasa a V-a ştiam mai multă gramatică decât acum... :D

Din câte ştiu eu...

"A înnota" a fost la un moment dat o formă corectă, pentru că se dorea sublinierea origini latineşti "innotare".

"Ideie" a circulat chiar şi în prima parte a secolului XX.

Sigur, la asemenea nivel academic ar trebui să...

Vasile, said...

Biblio,

DAartagnian un tip de altfel fin ,inteligent presupun si elevat , este cel mai bun exemplu de ce noi nu ne vom face bine ...ever!

Conte ,
eu stiu ca bati saua sa priceapa iapa , dar cu o asa subtilitate te transformi in night mare!

Acum ca s-a sesizat chiar si CSMeul lui Traian , textul,testul dumitale nu se mai regaseste decit intr-o rautate de prost gust.

Dar pina la proba contrarie , orala daca vreti nu contest mistoul de care are parte ministereasa desemnata pe buna dreptate.

Ar fi fost mai corect daca ati fi aratat ca pe linga dansa au mancat piine buna, fara sa fure , si PSDisti dar si faimoasa Udrea, a mica domniei voastre,consiliera pe probleme de politici externe care nu cunostea statutul politic al Norvegiei,adica mai ceva decit tiparirea unui dublu n, care pot fi categorisite ca simp0le clerical mistakes!

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Domnule ZeV,
Un Program de Guvernare poate fi făcut "Biblie", asta pentru că veniturile bugetare nu variază imprevizibil în mod dramatic. Guvernele României au probleme cu bugetele pentru că supradimensionează datele pentru a da bine pe la FMI, pe la Banca Mondială.

Dacă ar exista de la început ţinte economice pesimiste pentru creştere economică, pentru inflaţie... cu siguranţă că s-ar putea ajunge şi la un exerciţiu bugetar pe excedent, adică ne-am putea plăti datoriile înainte de termen şi am scăpa de ratele înrobitoare, dar şi de alte împrumuturi pentru a acoperi deficitele şi a rostogoli datoriile scadente.

Sunt bani şi pentru salarii, şi pentru pensii, şi pentru sănătate... Problema este că bugetele speciale s-au dat peste cap în încercarea disperată de a avea mai mulţi bani la bugetul de stat pentru "investiţii" susceptibile de "parandărăt" şi trebuiesc redimensionate de la zero, trebuiesc deci şi alte legi, nu se mai poate face totul printr-o banală OUG care anunţă creşterea. De atâţia ani se tot cârpeşte pe ici şi pe colo fără să se regândească sistemul de la zero.

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Greşeala politicii româneşti este că nu poate colabora. Singura soluţie de termen lungă implică certitudinea onor soluţii pe termen foarte lung, şi vorbesc chiar de 20 de ani sau 50 de ani... or asta nu se poate face decât prin certitudinea că anumite lucruri sunt asumate de către toate partidele fără posibilitatea de "răzgândire".

ZeV said...

Biblio
Nu poti pacali FMI cu date falsificate. Pana la urma, adevarul iese la suprafata chiar mai repede decat te astepti.
Adevarata problema consta in dorinta de putere, cu orice pret (la propriu si la figurat), a politicienilor de toate culorile. De ce vor puterea ? Pentru interese economice semnificative.
Pentru a aobtine si pastra puterea, se mistifica realitatea in relatia directa cu populatia.
De aceea FMI este incomod. Le cam da planurile peste cap politicienilor populisti. FMI nu este interesat sa amputeze suveranitatea nationala a unui stat, ci sa constranga, prin conditii speciale, statele si guvernele sa caute mereu calea de echilibru. Desigur ca in interesul marii finante.
Buddha a gasit aceasta cale, dar noi, cu totii, inca bajbaim.
;)

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Păi scopul FMI tocmai ăsta este, să se lase păcăliţi.

Ei trebuie să ne împrumute cu mulţi bani, într-o perioadă cât mai scurtă, special pentru a nu-i mai putea rambursa şi a ne fura suveranitatea. Aşa au făcut peste tot. Dacă aţi observat, FMI a făcut chiar şi un lucru neobişnuit, a dat bani direct Guvernului României deşi logica Fondului este să dea împrumuturi numai Băncilor Naţionale.

Vasile, said...

Cita naivitate,

Sa - ti construiesti o imagine in care FMI plin de intentii bune si generoase ramane , este perceput ca o zana buna , ca un prieten
care iti da o franghie sa te spanzuri , doar daca vi cu sapunul de acasa!

Constructiile FMIului ,institutie special inventata pentru a crea l atat de necesarul vid al globalizarii prin distrugerea oricarei urme a economiilor nationale , a fost nuantata clar de gaura la vedere din pantoful domnului Franks.

Intensitatea si violenta prin care aceasta institutie cere participantilor la oala imprumuturilor , sa-si vanda bogatiile naturale si nu incurajeaza exploatarea acestora de catre tarile respective este deja o chestie criminala.

Naivitatea ar avea totusi remedii , prostia NU , dar cine se poate opune prostilor si la pachet ...globalizarii!

ZeV said...

Vasile
Cu un minim efort de voință, cred că ai înțelege un lucru simplu.
FMI este un sinmplu medicament. Ca orice medicament, este amar și uneori, induce efecte secundare. De exemplu, un tratament contra cancerului, afectează și țesutul sănătos.
Desigur că orice pacient este liber, precum Ungaria,să respingă tratamentul și să se ermetizeze în propria-i casă. Din păcate, boala urmează pacientul, nu rămâne afară.
;)
PS
De asemeni, nimeni nu ne impiedica se exploatam cu profit si ecologic resursele naturale, cu forte proprii si sa eficientizam companiile nationale, pastrandu-le totodata in patrimonul national. Guvernul care ar reusi o atare performanta, ar avea sustinerea mea pentru o eternitate.
:)

ZeV said...

Biblio
Selectati corect informatiile. Scadentele apropiate se refera predilect la imprumuturile contractate pe piate privata de capital. Investitorii privati stiu ca pe termen lung valoarea titlurilor de stat scade, in conditiile in care in contracte nu se stipuleaza clauze de inhibare a populismului politicienilor, sau, de stimulare a competentei lor manageriale.
:D

ZeV said...

Spre informarea bibliotecarului:
CITEZ:
,,O linie flexibila de credit in valoare de 30 de miliarde de dolari (19,17 miliarde DST) a fost pusa la dispozitia Poloniei de catre board-ul Fondului Monetar International (FMI).
.................................
Prim-adjunctul directorului general al Fondului, John Lipsky, a subliniat totusi ca ''raman riscuri considerabile pentru economia poloneza, provenind in special din pericolul unor contagiuni financiare din alte parti ale Europei'', desi ''Polonia a fost singura economie a UE care a reusit sa evite recesiunea in anul 2009, iar guvernul a mentinut accesul la pietele internationale de capital in conditii favorabile'', scrie Capital.
..................................
Conform oficialului citat, ''durata mare de valabilitate a noii linii de credit va permite acestui instrument al FMI sa joace un rol si mai mare in asigurarea Poloniei impotriva riscurilor externe si in sprijinirea strategiei macroeconomice elaborata de autoritati'' "
Nota: Scris de A E in 23 ianuarie 2011 la 16:27, in Business international

Bibliotecaru said...

@ Vasile,
Rolul FMI-ul a fost destul de nobil, la început, când nu căzuse pe mâna oligarhiei mondiale (grupul de la Bilderberg, Comisia Trilaterală şi aşa mai departe). Păcat.

Bibliotecaru said...

@ ZeV
Nu am sesizat relevanţa împrumutului polonez. Ce ar trebui să demonstreze?

ZeV said...

Doua chestiuni :
1. Chiar si o economie solida, fiind prin definitie deschisa si afectabila de context , decide, uneori, sa apeleze la FMI pentru a-si crea o ,,centura de siguranta".
2. Pentru politicieni responsabili, care nu trebuie impinsi de la spate, un acord cu FMI este unul pur si simplu firesc si nu un ,,rau necesar".

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Aşa este, dar trebuie să te desprinzi de împrumut foarte rapid, înainte să depinzi de el.

Să nu uităm că şi Adrian Năstase a dus un acord la bun sfârşit, fără însă a rezulta o datorie înrobitoare. Important este să te foloseşti de FMI în momentul în care ai o creştere economică pentru a accelera acea creştere economică (împrumutul FMI stabilizează moneda prin intermediul Băncii Naţionale şi fluidizează fluxul import-export). Rambursarea împrumutului (de fapt a dobânzii, pentru că banii de la FMI nu ar trebui să se cheltuiască efectiv) dacă se face pe baza unei creşteri economice stabile provocată de împrumut, este OK. De ce? Pentru că se achită împrumutul fără pierderi bugetare, dar economia beneficiază de rezultatele împrumutului şi după achitarea lui.

Românii au obţinut ceva bunăstare în urma împrumuturilor (şi aici nu mă refer numai la împrumuturile FMI) dar în loc să-şi plătească împrumuturile din surplus, le-au consumat... urmând ca rambursarea împrumuturilor să fie în grija urmaşilor urmaşilor noştri...

Parcursul Poloniei este foarte diferit de al României:

Real GDP Evolution

Şi cu toate acestea, cu acest împrumut Polonia a fost "prinsă" de FMI. Dacă nu se întâmplă ceva dramatic cu FMI, cum ar fi desfiinţarea lui, prin 2016-2018 Polonia va începe să gâfâie la plata acestui împrumut şi de aici se va ajunge la rostogolirea datoriilor şi căderea economică. Dacă veţi reţine această previziune a mea... veţi spune în 2018 dacă am sau nu dreptate.

ZeV said...

Presedintele (actual al) Romaniei a spus un lucru foarte adevarat.
Guvernul Adrian Nastase a fost cel mai bun, cel putin la capitolul finante-economie.
Sa fie ,,de vina" domnul Tanasescu ? ;)
Eu nu uit ca in 2004 Adrian Nastase a lasat urmasilor un sistem bugetar de cca 900.000 de salariati. Si inca ceva...din cate imi amintesc, nu exista pe atunci o lege a functionarului public menită să bată in cuie (de scaun) salariatul de la stat, fie el si incompetent. ;)
In 2004, in biroul sotiei mele activau cca 4 angajati. Din 2005 incoace, numarul s-a dublat. Cei care au venit, nestiind să facă nimic, sau luând examenul pe ochi frumosi, evident ca au fost numiti pe post de sef si mai ales, șefuleasă. Vreo două sunt foste amante de oameni importanti, unii, inca in viață. ;)

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Să ştiţi că l-am întrebat odată pe domnul Năstase despre legătura domnului Tănăsescu, ca ministru în Guvernul Năstase, dar şi ca membru al Comisiei Trilaterale... Nu mi-ar răspuns, dar nici nu a dat semene că ar fi surprins.

Cât despre fostele amante... ce să zic, se întâmplă. Uneori fostele amante au şi copii cu foştii amanţi, copii care trebuiesc angajaţi, Important este să meargă treaba... nu-i aşa... :D

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.