21 July 2009

Arta de a lovi pe la spate


HotNews.ro:
Radu Ioanid, director la Muzeul Holocaustului din Washington despre Mazare: Uniforma in sine este un simbol nazist. Ea a fost abolita dupa razboi de statele succesoare ale celui de al III-lea Reich

Realitatea.net:
Gestul lui Mazăre de a purta uniforma unui ofiţer german a şocat presa din întreaga lume

Gândul:
Mazăre are acoperire legală pentru portul uniformei naziste

Obiectiv:
Reactiile liderilor PSD la uniforma lui Mazare: Nu stim, n-am vazut . Ponta: Domnul Mazare este major si vaccinat si e dreptul dansului cum se imbraca in timpul liber

Adevărul:
Mazăre spune că s-a îmbrăcat în uniformă de nazist inspirat de filmul "Operaţiunea Walkirie"

Vladimir Tismaneanu:
O actiune indecenta si sfidatoare

Pro TV:
Radu Mazare, criticat pentru ca s-a afisat in uniforma de ofiter germanEste incredibil cum se construieşte o ştire despre un matur care trăieşte, cu suflet de adolescent, criza vârstei a doua, şi care are destui bani pentru a-şi cumpăra jucăriile în mărime naturală. Penibil.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.31 din 13 martie 2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit a);

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de o instanţă judecătorească română sau străină pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii.

CAPITOLUL II
Infracţiuni şi contravenţii

Art. 3. - (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 4. - (1) Răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 5. - Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 6. - Contestarea sau negarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 7. - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei:
a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică;
b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoană juridică;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, de către o persoană juridică.

(2) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul culturii şi cultelor, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.

(4) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt aplicabile, cu excepţia art. 28 şi 29.

CAPITOLUL III
Dizolvarea persoanei juridice

Art. 9. - (1) Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
a) activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);
b) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public.

(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Competenţa de a judeca în primă instanţă cererea de dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul persoanei juridice.

(4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în condiţiile Codului de procedură civilă.

Art. 10. - Dispoziţiile referitoare la dizolvare nu se aplică persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 11. - Dispoziţiile art. 9 se completează, după caz, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Art. 12. - Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 13. - (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministru de interne,
Ioan Rus

Bucureşti, 13 martie 2002.
Nr. 31.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E (nr.107/2006)

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
(modifică art.2 lit.b) şi c), art.3 alin.(1), art.4 alin.(1), art.5, art.6, art.8 partea introductivă a alin.(1) şi alin.(4); introduce lit.d) la art.2)
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau
xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28
martie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
1. Literele b) şi c) ale articolului 2 vor avea următorul
cuprins:
„b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se
înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele,
sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte
2
asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau
doctrinele prevăzute la lit. a);
c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană
condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească
română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit
legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi
omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o
instanţă penală internaţională pentru crime de război sau
crime contra umanităţii;”
2. La articolul 2, după litera c) se introduce o literă
nouă, lit. d), cu următorul cuprins:
„d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică
sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către
Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din
perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al
doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost
supusă deportării şi anihilării.”
3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul
cuprins:
„Art. 3. - (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter
fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de 3 la
15 ani şi interzicerea unor drepturi.”
4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul
cuprins:
„Art. 4. - (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea,
precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri
fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la
3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”
5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. - Promovarea cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau
promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin
3
propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea
unor drepturi.”
6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. - Negarea în public a holocaustului ori a
efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.”
7. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1)
şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):
……………………………………………………………………
(4) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile.”
4
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în
condiţiile articolului 77 alineatul (2), cu respectarea prevederilor
articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Bogdan Olteanu
Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 27 aprilie 2006
Nr. 107


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E ( nr.278/2006 )
pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor legi
(modifică art. 4 alin. (1), art. 6; introduce alin. (2) la art. 5; abrogă art. 8-11)
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 19 se introduce articolul 191, cu următorul
cuprins:
„Condiţiile
răspunderii penale a
persoanelor juridice
Art. 191. - Persoanele juridice, cu excepţia
statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor
publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face
obiectul domeniului privat, răspund penal pentru
infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de
activitate sau în interesul ori în numele persoanei
juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de
vinovăţie prevăzută de legea penală.
Răspunderea penală a persoanei juridice nu
exclude răspunderea penală a persoanei fizice care
a contribuit, în orice mod, la săvârşirea aceleiaşi
infracţiuni.”
2
2. La articolul 21, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu
următorul cuprins:
„În cazul persoanei juridice, tentativa se sancţionează cu amendă
cuprinsă între minimul special şi maximul special al amenzii prevăzute de
lege pentru infracţiunea consumată, reduse la jumătate. La această
pedeapsă se pot adăuga una sau mai multe pedepse complementare.”
3. La articolul 34, denumirea marginală va avea următorul
cuprins:
„Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de
persoana fizică”
4. La articolul 35, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
„Măsurile de siguranţă de natură diferită sau de aceeaşi natură, dar cu
un conţinut diferit, luate în cazul infracţiunilor concurente, se cumulează.”
5. La articolul 35, după alineatul 4 se introduce alineatul 5, cu
următorul cuprins:
„Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranţă de aceeaşi natură şi cu
acelaşi conţinut, dar pe durate diferite, se aplică o singură dată măsura de
siguranţă cu durata cea mai lungă. În cazul măsurilor de siguranţă de
aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, luate conform art. 118 alin. 1 lit.
a) - e), acestea se cumulează.”
6. La articolul 36, denumirea marginală va avea următorul
cuprins:
„Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente săvârşite de
persoana fizică”
7. La articolul 37, denumirea marginală va avea următorul
cuprins:
„Recidiva în cazul persoanei fizice”
8. La articolul 37, partea introductivă a alineatului 1 va avea
următorul cuprins:
„Art. 37. - Există recidivă pentru persoana fizică în următoarele
cazuri:”
3
9. La articolul 39, denumirea marginală va avea următorul
cuprins:
„Pedeapsa în caz de recidivă pentru persoana fizică”
10. La articolul 40, după alineatul 1 se introduce alineatul 2, cu
următorul cuprins:
„În cazul persoanei juridice, dacă nu sunt întrunite condiţiile
prevăzute în art. 402 alin. 1 lit. a), pedeapsa se aplică potrivit regulilor
pentru concursul de infracţiuni.”
11. După articolul 40 se introduc articolele 401 şi 402, cu
următorul cuprins:
”Pedeapsa în caz de
concurs de infracţiuni
săvârşite de persoana
juridică
Art.401.- În caz de concurs de infracţiuni
săvârşite de persoana juridică, se stabileşte
pedeapsa amenzii pentru fiecare infracţiune în
parte şi se aplică amenda cea mai mare, care
poate fi sporită până la maximul special prevăzut
în art. 711 alin. 2 sau 3, iar dacă acest maxim nu
este îndestulător, se poate adăuga un spor de
până la o treime din acel maxim.
Dispoziţiile alin. 1 se aplică şi în cazul în
care persoana juridică condamnată definitiv este
judecată ulterior pentru o infracţiune concurentă,
precum şi atunci când după ce o hotărâre de
condamnare a rămas definitivă, se constată că
persoana juridică suferise şi o altă condamnare
definitivă pentru o infracţiune concurentă. În
aceste cazuri, partea din amenda executată se
scade din amenda aplicată pentru infracţiunile
concurente.
Dispoziţiile art.35 se aplică în mod
corespunzător.
Recidiva în cazul
persoanei juridice
Art.402.- Există recidivă pentru persoana
juridică în următoarele cazuri:
a) când după rămânerea definitivă a unei
hotărâri de condamnare, persoana juridică
săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, iar
4
amenda pentru infracţiunea anterioară nu a fost
executată;
b) când după rămânerea definitivă a unei
hotărâri de condamnare, persoana juridică
săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, iar
amenda pentru infracţiunea anterioară a fost
executată sau considerată ca executată.
În cazul recidivei prevăzute în alin.1 lit. a),
amenda stabilită pentru infracţiunea săvârşită
ulterior şi amenda aplicată pentru infracţiunea
anterioară se contopesc, potrivit art. 401 alin. 1 şi
3. Sporul prevăzut în art. 401 alin.1 se poate mări
până la jumătate.
Dacă amenda anterioară a fost executată în
parte, contopirea se face între amenda ce a mai
rămas de executat şi amenda aplicată pentru
infracţiunea săvârşită ulterior.
În cazul recidivei prevăzute în alin.1 lit.b),
se aplică pedeapsa amenzii până la maximul
special prevăzut în art.711 alin. 2 sau 3, iar dacă
acest maxim nu este îndestulător, se poate
adăuga un spor de până la două treimi din acel
maxim.
Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii
de condamnare şi mai înainte ca amenda să fi
fost executată sau considerată ca executată, se
descoperă că persoana juridică condamnată se
află în stare de recidivă, instanţa aplică
dispoziţiile din alin. 2, în cazul recidivei
prevăzute în alin.1 lit. a), şi dispoziţiile din alin.
4, în cazul recidivei prevăzute în alin.1 lit. b). ”
12. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
„Pedeapsa pentru
infracţiunea continuată
Art. 42. - Infracţiunea continuată se
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege
pentru infracţiunea săvârşită, la care se poate
adăuga un spor, potrivit dispoziţiilor art. 34 sau,
după caz, art. 401 alin.1.”
5
13. La articolul 53, denumirea marginală va avea următorul
cuprins:
„Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice”
14. La articolul 53 punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) amenda de la 100 lei (RON) la 50.000 lei (RON).”
15. La articolul 53, punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în
art. 64, în condiţiile prevăzute în art. 71.”
16. După articolul 53 se introduc articolele 531 şi 532, cu
următorul cuprins:
„Felurile
pedepselor
aplicabile
persoanei
juridice
Art. 531. - Pedepsele sunt principale şi
complementare.
Pedeapsa principală este amenda de la 2.500
lei (RON) la 2.000.000 lei (RON).
Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activităţii persoanei juridice pe
o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia
dintre activităţile persoanei juridice în legătură cu
care s-a săvârşit infracţiunea pe o durată de la 3
luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale
persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile
de achiziţii publice pe o durată de la unu la trei
ani;
e) afişarea sau difuzarea hotărârii de
condamnare.
Aplicarea şi
executarea
pedepselor
complementare în
cazul persoanei
juridice
Art.532.- Aplicarea uneia sau mai multor
pedepse complementare se dispune atunci când
instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea
infracţiunii, precum şi faţă de împrejurările în care a
fost săvârşită, aceste pedepse sunt necesare.
Aplicarea uneia sau mai multor pedepse
complementare este obligatorie când legea prevede
6
această pedeapsă.
Pedepsele complementare prevăzute în art. 531
alin. 3 lit. b) - e) se pot aplica în mod cumulativ.
Executarea pedepselor complementare începe
după rămânerea definitivă a hotărârii de
condamnare.”
17. La Titlul III, Capitolul III va avea următoarea denumire:
„Capitolul III
Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice”
18. La Titlul III, Capitolul III, înaintea Secţiunii I se introduce o
secţiune nouă, Secţiunea „Regimul de executare a pedepselor
principale privative de libertate”, respectiv articolele 533 şi 534 cu
următorul cuprins:
Reguli generale ale
executării
pedepselor
principale privative
de libertate
Art.533.- Executarea pedepselor principale
privative de libertate se bazează pe sistemul
progresiv. Condamnaţii au posibilitatea să treacă
dintr-un regim de executare în altul în condiţiile
prevăzute de legea privind executarea pedepselor.
Pedepsele privative de libertate se execută în
unul din următoarele regimuri:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
Regimul executării pedepselor privative de
libertate se bazează pe posibilitatea condamnaţilor
de a presta, cu acordul lor, o muncă utilă, dacă sunt
apţi pentru muncă, pe educarea condamnaţilor, pe
respectarea de către aceştia a ordinii interioare a
locurilor de deţinere, precum şi pe stimularea şi
recompensarea celor stăruitori în muncă, disciplinaţi,
şi care dau dovezi temeinice de îndreptare.
După împlinirea vârstei de 60 de ani pentru
bărbaţi şi 55 de ani pentru femei, condamnaţii pot
presta o muncă numai la cererea acestora, dacă sunt
apţi pentru muncă.
Toate mijloacele folosite în cadrul regimului
executării pedepselor privative de libertate trebuie să
contribuie la reintegrarea în societate a celor
7
condamnaţi şi la prevenirea săvârşirii de noi
infracţiuni de către aceştia.
Regimul de muncă Art.534.- Munca prestată de condamnaţi este
remunerată, cu excepţia muncii cu caracter
gospodăresc, necesare locului de deţinere, şi a celei
prestate în caz de calamitate.
Condiţiile de prestare a muncii, durata şi plata
acesteia, precum şi repartizarea veniturilor cuvenite
condamnaţilor sunt stabilite prin legea privind
executarea pedepselor.”
19. Articolele 56 şi 58 se abrogă.
20. La articolul 63, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
„Ori de câte ori legea prevede că o infracţiune se pedepseşte numai
cu amendă, fără a-i arăta limitele, minimul special al acesteia este de 150
lei (RON), iar maximul de 10.000 lei (RON).
Când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arăta limitele,
alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al
amenzii este de 300 lei (RON) şi maximul special de 15.000 lei (RON),
iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai
mare de un an, minimul special este de 500 lei (RON) şi maximul special
de 30.000 lei (RON).”
21. La Titlul III, Capitolul IV va avea următoarea denumire:
„Capitolul IV
Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei
fizice”
22. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
„Conţinutul şi
modul de executare
a pedepsei accesorii
Art. 71. - Pedeapsa accesorie constă în
interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64.
Condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă
sau a închisorii atrage de drept interzicerea
drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) - c) din
momentul în care hotărârea de condamnare a rămas
definitivă şi până la terminarea executării pedepsei,
până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori
până la împlinirea termenului de prescripţie a
executării pedepsei.
Interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64
8
lit. d) şi e) se aplică ţinându-se seama de natura şi
gravitatea infracţiunii săvârşite, de împrejurările
cauzei, de persoana infractorului şi de interesele
copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau
curatelă.
Pe durata amânării sau a întreruperii executării
pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii,
condamnatul poate să-şi exercite drepturile părinteşti
şi dreptul de a fi tutore sau curator, în afară de cazul
în care aceste drepturi au fost anume interzise
condamnatului prin hotărârea de condamnare.
Pe durata suspendării condiţionate a executării
pedepsei închisorii sau a suspendării sub
supraveghere a executării pedepsei închisorii, se
suspendă şi executarea pedepselor accesorii.”
23. La Titlul III, după Capitolul IV se introduce Capitolul IV1,
respectiv articolele 711 - 717 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Conţinutul pedepsei
amenzii
Art. 711. - Pedeapsa amenzii constă în suma
de bani pe care persoana juridică este condamnată
să o plătească.
Când legea prevede pentru infracţiunea
săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de
cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al
amenzii pentru persoana juridică este de 5.000 lei
(RON), iar maximul special al amenzii este de
600.000 lei (RON).
Când legea prevede pentru infracţiunea
săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe
viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani,
minimul special al amenzii pentru persoana juridică
este de 10.000 lei (RON), iar maximul special al
amenzii este de 900.000 lei (RON).
Conţinutul pedepsei
complementare a
dizolvării persoanei
Art. 712. - Pedeapsa complementară a dizolvării
persoanei juridice se aplică atunci când persoana
juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de
9
juridice
infracţiuni sau când obiectul său de activitate a fost
deturnat în acest scop.
În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia
dintre pedepsele complementare prevăzute în
art. 531 alin. 3 lit. b) - d), instanţa dispune
dizolvarea persoanei juridice.
Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei
juridice are ca efect deschiderea procedurii de
lichidare, potrivit legii, iar o copie după
dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin
care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată,
de îndată, instanţei civile competente, care va
proceda la desemnarea lichidatorului.
Conţinutul pedepsei
complementare a
suspendării activităţii
sau a uneia dintre
activităţile persoanei
juridice
Art. 713. - Pedeapsa complementară a
suspendării activităţii persoanei juridice constă în
interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia
dintre activităţile persoanei juridice, în realizarea
căreia a fost săvârşită infracţiunea.
În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a
pedepsei complementare prevăzute în art. 531
alin. 3 lit. e), instanţa dispune suspendarea
activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei
juridice până la punerea în executare a pedepsei
complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în
alin. 2 pedeapsa complementară nu a fost pusă în
executare instanţa dispune dizolvarea persoanei
juridice.
Neaplicarea dizolvării
sau suspendării
activităţii persoanei
juridice
Art. 714. – Pedepsele complementare
prevăzute în art. 531 alin. 3 lit. a) şi b) nu pot fi
aplicate partidelor politice, sindicatelor,
patronatelor şi organizaţiilor religioase ori
aparţinând minorităţilor, constituite potrivit legii.
Dispoziţiile prevăzute în alin. 1 se aplică şi
persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul presei.
10
Conţinutul pedepsei
complementare a
închiderii unor puncte
de lucru ale persoanei
juridice
Art. 715. - Pedeapsa complementară a
închiderii unor puncte de lucru ale persoanei
juridice constă în închiderea unuia sau a mai
multora dintre punctele de lucru aparţinând
persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a
desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost
săvârşită infracţiunea.
Dispoziţiile prevăzute în alin. 1 nu se aplică
persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul presei.
Conţinutul pedepsei
complementare a
interzicerii de a
participa la
procedurile de
achiziţii publice
Art. 716. - Pedeapsa complementară a
interzicerii de a participa la procedurile de
achiziţii publice constă în interzicerea de a
participa, direct sau indirect, la procedurile pentru
atribuirea contractelor de achiziţii publice
prevăzute de lege.
Conţinutul pedepsei
complementare a
afişării sau difuzării
hotărârii de
condamnare
Art. 717. - Afişarea hotărârii definitive de
condamnare sau difuzarea acesteia se realizează
pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.
Prin afişarea sau difuzarea hotărârii de
condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea
victimei, afară de cazul în care există acordul
acesteia sau al reprezentantului său legal.
Afişarea hotărârii de condamnare se realizează
în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă,
pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.
Difuzarea hotărârii de condamnare se face în
extras şi în forma stabilită de instanţă, prin
intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin
alte mijloace de comunicare audio-vizuală,
desemnate de instanţă.
Dacă difuzarea se face prin presa scrisă sau
audio-vizuală instanţa stabileşte numărul
apariţiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în
cazul difuzării prin alte mijloace audio-vizuale,
durata acesteia nu poate depăşi 3 luni.”
11
24. La articolul 72, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu
următorul cuprins:
„La stabilirea şi aplicarea pedepselor pentru persoana juridică se ţine
seama de dispoziţiile părţii generale a prezentului cod, de limitele de
pedeapsă fixate în partea specială pentru persoana fizică, de gravitatea
faptei săvârşite şi de împrejurările care atenuează sau agravează
răspunderea penală.”
25. La articolul 75 alineatul 1, după litera c) se introduce
litera c1), cu următorul cuprins:
„c1) săvârşirea infracţiunii pe temei de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică,
convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA;”
26. La articolul 76, partea introductivă şi literele e) şi f) ale
alineatului 1 vor avea următorul cuprins:
„Art.76.- În cazul în care există circumstanţe atenuante, pedeapsa
principală pentru persoana fizică se reduce sau se schimbă, după cum
urmează:
e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai
mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau
se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 250 lei (RON), iar când
minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu poate fi mai
mică de 200 lei (RON);
f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară
sub minimul ei special, putând fi redusă până la 150 lei (RON) în cazul
când minimul special este de 500 lei (RON) sau mai mare, ori până la
minimul general, când minimul special este sub 500 lei (RON).”
27. La articolul 76, după alineatul 3 se introduce alineatul 4, cu
următorul cuprins:
„În cazul în care există circumstanţe atenuante, amenda pentru
persoana juridică se reduce după cum urmează:
a) când minimul special al amenzii este de 10.000 lei (RON) sau mai
mare, amenda se coboară sub acest minim, dar nu mai mult de o pătrime;
b) când minimul special al amenzii este de 5.000 lei (RON) sau mai
mare, amenda se coboară sub acest minim, dar nu mai mult de o treime.”
12
28. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
„Efectele
circumstanţelor
agravante
Art.78.- În cazul în care există circumstanţe
agravante, persoanei fizice i se poate aplica o
pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul
special este neîndestulător, în cazul închisorii se
poate adăuga un spor de până la 5 ani, care nu
poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul
amenzii se poate aplica un spor de cel mult o
treime din maximul special.
În cazul în care există circumstanţe
agravante, persoanei juridice i se aplică amenda
care poate fi sporită până la maximul special,
prevăzut în art. 711 alin. 2 sau 3, iar dacă acest
maxim nu este îndestulător se poate adăuga un
spor de până la o pătrime din acel maxim.”
29. La articolul 80, după alineatul 3 se introduce alineatul 4, cu
următorul cuprins:
„În cazul aplicării concomitente a dispoziţiilor cu privire la
circumstanţe agravante, recidivă şi concurs de infracţiuni, pedeapsa
amenzii pentru persoana juridică poate fi sporită până la maximul
general.”
30. La articolul 81, partea introductivă a alineatului 1 va avea
următorul cuprins:
„Art.81.- Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a
executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt
întrunite următoarele condiţii:”
31. La articolul 81, alineatele 3 şi 4 se abrogă.
32. Articolul 84 va avea următorul cuprins:
„Revocarea în cazul
neexecutării
obligaţiilor civile
Art.84.- Dacă până la expirarea termenului
de încercare condamnatul nu a îndeplinit
obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de
condamnare, instanţa dispune revocarea
suspendării executării pedepsei, afară de cazul
când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa
13
de a îndeplini acele obligaţii.”
33. La articolul 861, partea introductivă a alineatului 1 va avea
următorul cuprins:
„Art. 861. - Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei
aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele
condiţii:”
34. La articolul 861, alineatul 3 se abrogă.
35. La articolul 861, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
„Dispoziţiile art. 81 alin. 5 şi 6 se aplică şi în cazul suspendării
executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere.”
36. La articolul 863, litera a) a alineatului 1 va avea următorul
cuprins:
„a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu
supravegherea lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare
socială a infractorilor;”
37. La articolul 863, alineatele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
„Datele prevăzute în alin.1 lit. b), c) şi d) se comunică judecătorului
sau serviciului stabilit în alin.1 lit. a).
Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform
alin. 3 lit. a) - f) se face de judecătorul sau serviciul prevăzut în alin. 1
lit. a). În caz de neîndeplinire a obligaţiilor, judecătorul sau serviciul
desemnat cu supravegherea condamnatului sesizează instanţa pentru luarea
măsurii prevăzute în art. 864 alin. 2.”
38. La articolul 864, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de
supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta
revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând
executarea în întregime a pedepsei.”
39. La articolul 867, alineatul 3 se abrogă.
40. La articolul 90, litera a) a alineatului 1 va avea următorul
cuprins:
„a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este
14
închisoarea de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile
prevăzute în art. 208, art. 213, art. 215 alin. 1, art. 2151 alin. 1, art. 217
alin.1, art. 219 alin.1, dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 10 lei sau
infracţiunea prevăzută în art. 249, dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 50
lei;”
41. La articolul 91, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) amenda de la 10 lei (RON) la 1.000 lei (RON).”
42. Articolul 118 va avea următorul cuprins:
„Confiscarea
specială
Art.118.- Sunt supuse confiscării speciale:
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de
legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, la
săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului sau
dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul
folosirii lor. Această măsură nu poate fi dispusă în cazul
infracţiunilor săvârşite prin presă;
c) bunurile produse, modificate sau adaptate în
scopul săvârşirii unei infracţiuni, dacă au fost utilizate la
comiterea acesteia şi dacă sunt ale infractorului. Când
bunurile aparţin altei persoane confiscarea se dispune
dacă producerea, modificarea sau adaptarea a fost
efectuată de proprietar ori de infractor cu ştiinţa
proprietarului;
d) bunurile care au fost date pentru a determina
săvârşirea unei fapte sau pentru a răsplăti pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute
de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei
vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea
acesteia;
f) bunurile a căror deţinere este interzisă de lege.
În cazul prevăzut în alin. 1 lit. b), dacă valoarea
bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată
faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, se dispune
confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama
de urmarea infracţiunii şi de contribuţia bunului la
producerea acesteia.
În cazurile prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c), dacă
bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu sunt ale
infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut
15
scopul folosirii lor, se confiscă echivalentul în bani al
acestora.
Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în
locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa
valorii acestora.
Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi
din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării,
cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c).
Instanţa poate să nu dispună confiscarea bunului dacă
acesta face parte dintre mijloacele de existenţă, de
trebuinţă zilnică ori de exercitare a profesiei infractorului
sau a persoanei asupra căreia ar putea opera măsura
confiscării speciale.
43. La articolul 122, partea introductivă a alineatului 1 va avea
următorul cuprins:
„Art.122.- Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru
persoana fizică sunt:”
44. La articolul 122, după alineatul 1 se introduce alineatul 11, cu
următorul cuprins:
„Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana
juridică sunt:
a) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de
persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai
mare de 10 ani;
b) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana
fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda.”
45. La articolul 122, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu
următorul cuprins:
„Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condiţiile
prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispoziţiile prevăzute în
art. 121-124 aplicându-se în mod corespunzător.”
16
46. La articolul 126, partea introductivă a alineatului 1 va avea
următorul cuprins:
„Art.126.- Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru
persoana fizică sunt:”
47. La articolul 126, după alineatul 1 se introduc alineatele 11 şi
12, cu următorul cuprins:
„Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate
persoanei juridice este de 5 ani.
Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice
ce nu pot fi dizolvate sau a căror activitate nu poate fi suspendată se
prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa
amenzii a fost executată sau considerată ca executată.”
48. La articolul 126, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
„Termenele arătate în alin.1 şi 11 se socotesc de la data când
hotărârea de condamnare a rămas definitivă, iar cele arătate în alin. 2 curg
de la rămânerea definitivă a hotărârii sau, după caz, de la data când poate
fi pusă în executare, potrivit legii, ordonanţa prin care s-a aplicat
sancţiunea.”
49. Articolul 134 va avea următorul cuprins:
„Reabilitarea de
drept
Art. 134. - Reabilitarea persoanei fizice are loc
de drept în cazul condamnării la amendă sau la
pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în
decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nici o altă
infracţiune.
Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept
dacă în decurs de 3 ani, de la data la care pedeapsa
amenzii sau, după caz, pedeapsa complementară, a
fost executată sau considerată ca executată şi
persoana juridică nu a mai săvârşit nici o altă
infracţiune.”
17
50. După art. 141 se introduce articolul 1411, cu următorul
cuprins:
„Pedeapsă
prevăzută de lege
Art. 1411. - Prin pedeapsă prevăzută de lege se
înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care
incriminează fapta săvârşită în forma consumată,
fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau
de majorare a pedepsei.”
51. Articolul 146 va avea următorul cuprins:
„Consecinţe
deosebit de grave
Art. 146. - Prin consecinţe deosebit de grave se
înţelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei
sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii,
cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre
unităţile la care se referă art. 145, ori altei persoane
juridice sau fizice.”
52. Articolul 1661 va avea următorul cuprins:
„Acţiuni împotriva
ordinii
constituţionale
Art. 1661. - Întreprinderea oricărei acţiuni
pentru schimbarea prin acţiuni ilegale şi prin
violenţă a ordinii constituţionale sau a caracterului
naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil
al statului român se pedepseşte cu închisoare de la 5
la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”
53. Articolul 1681 va avea următorul cuprins:
„Comunicarea de
informaţii
false
Art. 1681. - Comunicarea sau răspândirea, prin
orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori
de documente falsificate, dacă prin aceasta se pune
în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani.”
18
54. La articolul 176 alineatul 1, după litera f) se introduce
litera g), cu următorul cuprins:
„g) de către un judecător sau procuror, poliţist, jandarm sau militar, în
timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice
ale acestora.”
55. La articolul 193, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Art.193.- Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei
infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului
ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată
să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a
format obiectul ameninţării.”
56. Articolele 205, 206, 207 şi 2361 se abrogă.
57. Articolul 239 va avea următorul cuprins:
„Ultrajul
Art.239.- Ameninţarea săvârşită
nemijlocit sau prin mijloace de comunicare
directă contra unui funcţionar public care
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii
ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul
funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 2 ani sau cu amendă.
Lovirea sau orice acte de violenţă,
săvârşite împotriva unui funcţionar public care
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii
ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul
funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă.
Vătămarea corporală, săvârşită împotriva
unui funcţionar public care îndeplineşte o
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat,
aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte
îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
Vătămarea corporală gravă, săvârşită
19
împotriva unui funcţionar public care
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii
ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul
funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la
12 ani.”
58. Articolul 2391 va avea următorul cuprins:
„Cazuri speciale de
pedepsire
Art. 2391. - În cazul infracţiunilor
prevăzute în art. 180 - 182, art. 189 şi art. 193,
săvârşite împotriva soţului, copiilor sau
părinţilor unui judecător, procuror, poliţist,
jandarm ori militar, în scop de intimidare sau de
răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în
exerciţiul funcţiunii, maximul pedepsei se
majorează cu 2 ani.”
59. Articolul 247 va avea următorul cuprins:
„Abuzul în serviciu prin
îngrădirea unor drepturi
Art. 247. - Îngrădirea, de către un
funcţionar public, a folosinţei sau a exerciţiului
drepturilor unei persoane ori crearea pentru
aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică,
convingeri, avere, origine socială, vârstă,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau
infecţie HIV/SIDA, se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani.”
60. Articolul 250 va avea următorul cuprins:
„Purtarea abuzivă
Art. 250. - Întrebuinţarea de expresii
jignitoare faţă de o persoană, de către un
funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de
serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o
lună la un an sau cu amendă.
Ameninţarea săvârşită de către un
funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani
sau cu amendă.
Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite
de către un funcţionar public, în condiţiile
20
alin.1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendă.
Vătămarea corporală săvârşită de către un
funcţionar public, în condiţiile alin.1, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
Vătămarea corporală gravă săvârşită de
către un funcţionar public, în condiţiile alin.1,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.”
61. După articolul 253 se introduce articolul 2531, cu următorul
cuprins:
„Conflictul de interese
Art.2531.- Fapta funcţionarului public
care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,
îndeplineşte un act ori participă la luarea unei
decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect,
un folos material pentru sine, soţul său, o rudă
ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru
o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi
comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din
partea căreia a beneficiat ori beneficiază de
servicii sau foloase de orice natură, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi
interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie
publică pe durată maximă.
Dispoziţiile alin.1 nu se aplică în cazul
emiterii, aprobării sau adoptării actelor
normative.”
62. La articolul 271, alineatele 1 şi 4 vor avea următorul
cuprins:
„Art. 271. - Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti,
prin ameninţare faţă de organul de executare, se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin acte de violenţă,
pedeapsa este de la unu la 5 ani.
Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin sustragerea de la
executarea măsurilor de siguranţă prevăzute în art. 112 lit. c), d) şi g), se
pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.”
21
63. La articolul 271, după alineatul 4 se introduce alineatul 5, cu
următorul cuprins:
„Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin neexecutarea, cu
rea-credinţă, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice,
prevăzute în art. 714 şi art. 715 alin. 2, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la un an sau cu amendă.”
64. După articolul 285 se introduce articolul 2851, cu următorul
cuprins:
„Sancţionarea
persoanei juridice
Art. 2851. - Dacă una dintre faptele prevăzute
în art. 282-285 a fost săvârşită de o persoană
juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică şi
pedeapsa complementară a dizolvării persoanei
juridice sau a suspendării activităţii ori a uneia
dintre activităţile persoanei juridice, după caz.”
65. Articolul 304 se abrogă.
66. Articolul 317 va avea următorul cuprins:
„Instigarea la
discriminare
Art. 317. - Instigarea la ură pe temei de
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică,
convingeri, avere, origine socială, vârstă,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau
infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”
67. Articolul 327 se abrogă.
68. Articolul 335 va avea următorul cuprins:
„Lovirea superiorului
Art. 335.- Lovirea superiorului de către
inferior sau a şefului de către subordonat se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Dacă fapta prevăzută în alin.1 a fost
săvârşită în timp de război, maximul pedepsei se
22
sporeşte cu 2 ani.”
69. Articolul 336 va avea următorul cuprins:
„Lovirea inferiorului
Art. 336. - Lovirea inferiorului sau
subordonatului de către un superior sau şef se
pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an.
Dispoziţiile alin.1 nu se aplică în timp de
război dacă fapta a fost determinată de o
necesitate militară.”
70. Articolul 337 va avea următorul cuprins:
„Punerea în mişcare a
acţiunii penale
Art. 337.- Acţiunea penală pentru
infracţiunile prevăzute în art.331-334 se pune în
mişcare numai la sesizarea comandantului.”
71. Articolul 353 va avea următorul cuprins:
„Sustragerea de la
recrutare
Art. 353.- Sustragerea de la recrutare în
timp de război se pedepseşte cu închisoare de la
unu la 5 ani.”
72. Articolul 354 va avea următorul cuprins:
„Neprezentarea la
încorporare sau
concentrare
Art. 354. -Neprezentarea la încorporare sau
concentrare ori neprezentarea celor încorporaţi
sau concentraţi la unitatea unde au fost
repartizaţi, în timp de mobilizare sau război, în
termenul precizat în ordin, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 10 ani.
Termenul de prezentare prevăzut în
alineatul precedent se prelungeşte cu 10 zile, în
cazul în care cei chemaţi la mobilizare sau
concentrare se află în străinătate.”
Art.II.- Expresia pedepse complimentare din cuprinsul Codului
penal sau al altor acte normative în vigoare se înlocuieşte cu expresia
pedepse complementare.
Art.III.- Alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr.64/1991 privind
brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
23
I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. IV. - Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10
noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează
după cum urmează:
La articolul 53, după alineatul (5) se introduce alineatul 6, cu
următorul cuprins:
„(6) Nerespectarea, cu rea-credinţă, de către executorul judecătoresc
a obligaţiei stabilite în alin. (5) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită din culpă, cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”
Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind
frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr.243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează
după cum urmează:
La articolul 70, după alineatul (3) se introduce alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită de o victimă a traficului de
persoane nu se pedepseşte.”
Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau
xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 107/2006 se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 4. - (1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori
confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi
deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.”
2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în
apologia unor idei, concepţii sau doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a
24
atrage noi adepţi.”
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6.- Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice
mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra
umanităţii ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.”
4. Articolele 8 – 11 se abrogă.”
Art. VII. - Legea nr. 299/2004 privind răspunderea penală a
persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de
alte valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din
1 iulie 2004, se abrogă.
Art. VIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia
prevederilor privind persoana juridică, ce intră în vigoare la 90 de zile de
la data publicării.
25
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1)
din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Bogdan Olteanu Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 4 iulie 2006
Nr. 278

2 comments:

Alpert said...

Oamenii astia l-au supraapreciat pe Mazare- in sensul ca ar avea capacitatea sa se ralieze vreunei ideologii :-)

Bibliotecaru said...

Din câte ţin eu minte, domnul Mazăre a recunoscut că nu are treabă cu politica. Pe de altă parte domnia sa este eficace în strângerea voturilor, dar şi intereselor. Dacă vă amintiţi, a existat un scandal în sânul PD-L în care cei de la centru acuzau organizaţia de Constanta că "s-a vândut" PSD-ului lui Mazăre. Atunci doamna Udrea era trimisă acolo să rezolve situaţia. S-a lăsat cu demisii.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.