23 January 2011

Bibliotecaru, gură de aur...


Cineva întreba... "Traian Basescu spune ca nu putem fi in afara deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in legatura cu recalcularea pensiilor militare. Chiar ma intreb ce e in mintea lui Boc acum…"

Eu răspundeam:
"Pariem că inventează domnul Boc o interpretare specială a legilor şi Constituţiei?"

Spuneam mai sus că "că inventează domnul Boc o interpretare specială a legilor şi Constituţiei?"
Tocmai ce domnul Băsescu ne comunică că suntem cu toţii manipulaţi şi de altfel decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie se referă şa altceva decât credem noi.
:)
Cât de mult seamănă cu zicerea bărbatului surprins cu amanta...
- Draga mea, ceea ce vezi nu există!

Ba mai mult, domnul Traian vorbeşte despre dezbinare provocată de mass-media, de moguli... :D


Cum e cam lungă, mi-e teamă că nu prea înţeleg ce decide curtea, de aceea o iau de la final la început.

"Respinge recursurile declarate de Guvernul României"... bla bla bla
"Admite cererile de intervenţie în interesul intimaţilor - reclamanţi formulate de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate şi de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere"... bla bla bla
"Irevocabilă."

Şi acum să vedem care este cererea de intervenţie, pagina 4.

"Prin cererea" bla bla bla... "au chemat în judecată pe pârâtul Guvernul României solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în cauză să dispună suspendarea executării HG nr. 735 din 21.07.2010." şi aşa mai departe.

Ca să vedem ce se suspendă, să vedem ce spune Hotărârea de Guvern?

HOTĂRÂRE nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2
(1)Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare şi punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari şi stabilirea cuantumului fiecărei pensii.
(2)Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 2.
(3)Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, documentele doveditoare se solicită de către aceştia prin centrele militare judeţene/zonale/de sector sau prin unităţile militare din care au făcut parte, după caz.
(4)Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către aceştia de la ultima unitate din care au făcut parte sau de la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare, în situaţia în care aceste unităţi au fost desfiinţate.
(5)Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare funcţiei pe care acesta a fost încadrat în ţară.
(6)Documentele doveditoare obţinute în condiţiile alin. (3) şi (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii de la care primesc drepturile de pensie.
(7)Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în funcţie de anul şi luna deschiderii dreptului la pensie.
Art. 3
La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseşte valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.
Art. 4
(1)Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu şi, după caz, vechimea în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr. 119/2010.
(2)Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Art. 5
Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
(2)În situaţia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).
(3)Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
(5)În perioada 1 aprilie 2001-1 august 2007, punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.
Art. 7
În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010 se menţine şi pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
(1)Dacă din documentaţia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuţiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
(2)În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie din perioadele respective.
(3)Dacă din documentaţiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.
Art. 10
(1)Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date şi elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.
(2)Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acordă astfel:
a)de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă în termenul general de prescripţie;
b)din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).
Art. 11
Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 12
(1)În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispoziţia instituţiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicaţiile informatice specifice.
(2)Aplicaţiile informatice prevăzute la alin. (1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către instituţiile care efectuează recalcularea.
Art. 13
(1)Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisă de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza recalculării, precum şi termenul în care poate fi introdusă contestaţia.
(2)Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Art. 14
(1)Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
(2)Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15
Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se autorizează entităţile implicate în acest proces, din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, să încheie contracte de prestări servicii/convenţii civile.
Art. 16
În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii pot emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. 17
Anexele nr. 1a, 1b şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1a:
(pensionar titular)
Directorului Casei de Pensii a .............................
Subsemnatul(a), ........................... (gradul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele) .............................................,domiciliat(ă) în ................................. (Se menţionează adresa celui în cauză.) .....................................,telefon ............................., pensionar militar în plată la .................................................., trecut în rezervă/încetat activitatea la data de .......... (ziua, luna, anul) ..........................., în vederea recalculării pensiei în condiţiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, menţionez următoarele:
- numărul deciziei de pensie ..................... (Se trece numărul deciziei/data emiterii.) .................................;
- numărul mandatului de plată a pensiei....................................;
- codul numeric personal...........................................................;
- unitatea militară din care am trecut în rezervă ................................................, din localitatea .......................................
Anexez în original următoarele documente - adeverinţe:
- ..........................................
- ..........................................
Data ................................
Semnătura ..........................
NOTĂ:
Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o copie a cărţii/buletinului de identitate.
Se completează obligatoriu toate datele.
ANEXA Nr. 1b:
(pensionar de urmaş)
Directorului Casei de Pensii a .............................
Subsemnatul(a), ..................................... (numele, iniţiala tatălui şi prenumele) ................................,domiciliat(ă) în ...................................... (Se menţionează adresa celui în cauză.) ........................................................................,telefon ....................., soţul/soţia defunctului/defunctei.............................................. (gradul, numele şi prenumele soţului/soţiei) ............................................................., trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ..................... (ziua, luna, anul) .........................., pensionar(ă) de urmaş în nume propriu, cât şi pentru ......... copii în plată la ................ (ziua, luna, anul) ......................,în vederea recalculării pensiei în condiţiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, menţionez următoarele:
- numărul deciziei de pensie....................... (Se trece numărul deciziei/data emiterii.) ...............................;
- numărul mandatului de plată a pensiei ....................................;
- codul numeric personal ...........................................................;
- ultima unitate în care a lucrat soţul/soţia defunct(ă)..............................................., din localitatea ......................................
Anexez în original următoarele documente - adeverinţe:
- .........................................
- .........................................
Data ................................
Semnătura ...........................
NOTĂ:
Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o copie a cărţii/buletinului de identitate.
Se completează obligatoriu toate datele.
ANEXA Nr. 2:
ROMÂNIA
Unitatea .....................
Nr. ..................... din .....................
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta adeverim veniturile lunare individuale realizate de ............................. (nume, iniţiala tatălui, prenume) .....................................................,născut(ă) în ..................... la data de ....................., CNP ....................., în perioada ......................

PERIOADA*)

Venitul lunar individual

Observaţii

ZZ.LL.AA

ZZ.LL.AA

Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.
Comandantul/Şeful unităţii,
..................
____
*) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 527 din data de 28 iulie 2010


PERSONAL VĂD CĂ SE REFERĂ, NU NUMAI LA MODALITATEA PRIN CARE SE STRÂNG INFORMAŢIILE, CI LA MODUL ÎN CARE SE CALCULEAZĂ PENSIA. DESPRE CE VORBEŞTE DOMNUL BĂSESCU?!?!(http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/68204/Recalcularea-pensiilor-este-suspendata-temporar/)


(http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/68206/Basescu-Guvernul-va-da-o-Ordonanta-de-Urgenta-pentru-reglementarea-recalcularii-pensiilor/)


(http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/68207/Basescu-Armata-Romana-trebuie-sa-si-pretuiasca-subofiterii-si-sa-si-respecte-ofiterii-de-cariera/)

Declaraţia de presă
a preşedintelui României, Traian Băsescu,
pe tema recalculării pensiilor militare
(Palatul Cotroceni, 23 ianuarie 2011)
Bună seara. Cred că este bine să fac unele clarificări legate de recalcularea pensiilor militare, mai ales că astăzi am avut o întâlnire, care s-a terminat mai înainte, cu Primul-ministru, cu ministrul de Finanţe, ministrul Muncii, ministrul Justiţiei, ministrul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, reprezentat prin secretar de stat, SRI şi SIE, altfel spus toate ministerele care trebuie să rezolve problema aplicării Legii 119. Prima concluzie a discuţiilor de astăzi este că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie trebuie respectată, deci se suspendă procesul de recalculare a pensiilor în baza Hotărârii 735 din 21 iulie 2010. Aş vrea să înţelegeţi toţi şi să ieşiţi, pe cât posibil din manipulare. Hotărârea suspendată de instanţa supremă nu se referă la recalcularea pensiilor militare; la acest lucru se referă Legea 119 pe 2010. Şi Legea 119 pe 2010 este în plină aplicare şi forţă, legea prin care se recalculează pensiile speciale, inclusiv cele ale militarilor. Ceea ce a suspendat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Hotărârea 735 din iulie 2010, stabilea metodologia, adică: pensionarul trebuie să meargă să-şi aducă adeverinţele, pensionarul nu ştiu ce trebuie să mai facă. Ori, această Hotărâre este suspendată în momentul de faţă. Ca atare, ea nu mai poate fi bază operativă pentru punerea în aplicare a Legii 119. În acelaşi timp, precizez: Legea 119 din 30 iunie 2010 este o lege în vigoare. Împreună cu cei pe care i-am enumerat mai înainte, ca fiind participanţi la discuţie în vederea găsirii unei soluţii, am stabilit următoarele măsuri pe care Guvernul urmează să le pună în aplicare. Vreau să înţelegeţi foarte bine că nu le-am stabilit eu, sunt rezultatul discuţiilor pe care le-am avut cu cei pe care i-am enumerat anterior şi mulţi alţi tehnicieni specialişti care i-au însoţit la discuţie.

În primul rând, Guvernul va emite o ordonanţă de urgenţă de prelungire a termenului de recalculare a pensiilor militare până la 31.12.2011, deci, până la sfârşitul acestui an. O altă măsură stabilită este aceea că pensiile recalculate pe Legea 119 şi comunicate pensionarilor militari prin decizii rămân valabile, atât cele care au crescut, cât şi cele care au scăzut pentru că sunt decizii în aplicarea Legii 119. Pensionarii militari cărora nu li s-au recalculat pensiile, începând cu luna februarie vor primi pensia din luna decembrie 2010 şi diferenţa corespunzătoare sumei primite în luna ianuarie. Dacă aveţi nevoie de explicaţii aici o să vă dau. De asemenea, Guvernul va emite în cel mai scurt timp o nouă hotărâre de aplicare a Legii 119 care să ţină cont de elementele invalidate de instanţe judecătoreşti în Hotărârea 735. Deci va trebui creat un alt mecanism de strângere a datelor necesare recalculării pensiilor, probabil un mecanism în care instituţiile să-şi asume cea mai mare parte a responsabilităţii adunării informaţiilor cu privire la salariu şi contribuţii, precum şi la vechime, făcând din beneficiarul de pensie doar un partener cu o responsabilitate mult mai mică. Nu ştiu exact cum va formula Guvernul noua hotărâre, dar este clar, greutatea, responsabilitatea principală a strângerii datelor trebuie să revină instituţiilor statului pentru a respecta Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Acestea sunt deciziile asupra cărora am convenit astăzi cu factorii decizionali din Guvern şi din instituţiile care au responsabilitatea plăţii pensiilor către pensionarii militari.

Nu pot însă să nu fac câteva observaţii legate de campania care s-a desfăşurat în această perioadă legat de recalcularea pensiilor militare. Este pentru mine evident că după ce cele două trusturi de presă ale domnilor Vântu şi Voiculescu au avut o importantă contribuţie la a ţine naţiunea dezbinată într-o perioadă de criză, acum au încercat aceeaşi performanţă şi cu corpul militar. Regret că domnilor Vântu şi Voiculescu li s-au adăugat oameni politici, dar şi militari - în rezervă, desigur - cu siguranţă militari care nu au stagiul complet în armată, ci s-au pensionat la un moment dat, mulţi dintre ei şi cu voia lor, în ideea de a primi cele 16 sau 24 sau 30 de salarii care se dădeau ca primă la momentul la care te pensionai voluntar în procesul de reducere a Armatei. Aceşti domni nu fac decât să încerce să blocheze un proces din care militarii de carieră, militarii cu carieră completă câştigă la pensie. Sigur pierd cei care au avut o carieră întreruptă din voia lor sau fără voia lor. Dar prin noua lege a pensiilor, militarii cu carieră întreagă câştigă. Şi vreau să mai fac o menţiune de ce nu suntem pregătiţi să dăm satisfacţie celor care nu şi-au făcut din cariera militară o carieră completă, dar au ştiut să întindă mâna la banii statului să ia câte un miliard de lei la trecerea în rezervă. Vreau să fac precizarea că nu putem renunţa la această lege, pentru că ea prefigurează şi viitorul celor care se află acum în Armată. Această lege creează condiţii ca tinerii ofiţeri, subofiţeri, cei cu vârstă până la 35 de ani să intre şi în sistemul de pensii private. Ori este obiectivul nostru ca în viitor militarii români care vor ieşi la pensie cu o carieră întreagă să beneficieze şi de sistemul privat de pensii, nu numai de sistemul de stat, aşa cum beneficiază toţi salariaţii civili din sectorul de stat. Şi militarii, tinerii ofiţeri, tinerii subofiţeri au dreptul la o pensie privată, iar acest sistem permite înscrierea militarilor şi în sistemul de pensii private.

În acelaşi timp aş vrea să vă dau câteva exemple ca să vedem minciuna promovată şi de trusturile de presă pe care le-am amintit mai înainte, dar şi de acei militari care şi-au dat cinstea pe ruşine încercând să-şi manipuleze propriii colegi din interes personal. Aceste cifre sunt elocvente în a arăta avantajele pentru cei cu carieră militară completă, dar şi pentru subofiţeri. Ministerul Apărării a terminat calculul pentru 29.181 de pensii. S-au recalculat pensiile pentru 363 de generali. Dintre aceştia, 176 de generali au creştere la pensie, 187 de generali au scădere la pensie. Cei care au îndeplinit funcţii de general şi au făcut din Armată o carieră pe care au dus-o până la capăt au creştere de pensie. Cei care şi-au întrerupt-o mai devreme, de multe ori fără să exercite funcţie pentru gradul de general - sunt acele avansări care se fac la trecerea în rezervă, de la gradul de colonel i se dă gradul de general şi pleacă în rezervă, cei care, fiind în rezervă, au primit avansări onorifice de Ziua Naţională -, sigur, nu beneficiază de creşteri de pensie, pentru că nu au exercitat comanda la vârf. Din rândul coloneilor, dintre care vreo doi lideri i-aţi văzut foarte agitaţi pe la televiziuni, cei care spun că sunt ofiţeri NATO, dar ei nu au văzut încă sediul NATO, 2.563 de colonei au creştere de pensie, 2.820 de colonei au scădere de pensie. În rândul locotenet-coloneilor, 2.980 au creştere de pensie, 2.377 au scădere de pensie. În rândul maiorilor, 2.592 au creştere de pensie, 2.217 au scădere de pensie, funcţie de vechimea în care au îndeplinit funcţia şi de alte criterii prevăzute de lege.

Aş merge, însă să vedeţi ce se întâmplă în zona subofiţerilor. Din cei 3.950 de maiştri militari pentru care s-au recalculat pensiile, 3.859 au creştere de pensie, 89 au scădere de pensie. Din cei 7.805 subofiţeri cărora li s-a recalculat pensia, 7.586 au creştere de pensie, iar 216 au scădere de pensie. Este evident că noua lege pe de-o parte pune în valoare generalii şi ofiţerii superiori care au carieră completă în Armată şi care nu au primit 16, 20 sau 30 de salarii să plece în viaţa civilă la 48 de ani, 42 de ani, 49 de ani, şi îi aduce acolo unde le este locul pe cei care au plecat din Armată, de multe ori prin voinţa lor pentru a lua acei bani, înainte de temen. Sigur, Armata, oricum, s-ar fi restructurat, dar a fost momentul în care s-a pus întrebarea « Cine vrea să plece din armată? » şi mulţi au preferat să ia banii fără să le spună nimeni să plece. De asemenea, în zona subofiţerilor se produce creşterea de pensii cea mai spectaculoasă şi eu cred că este corect. Nu am văzut niciun colonel plecat din Armată cu prima de 30 de salarii sau 24 în vreun tab, cu bomba sub el, prin Irak sau Afganistan.

Baza Armatei Române sunt subofiţerii. Armata Română trebuie să-şi preţuiască subofiţerii şi să-şi respecte ofiţerii de carieră care-şi duc cariera până la capăt. Această bătălie a acelui sindicat sau organizaţie a rezerviştilor timpuriu pensionaţi cu un miliard de lei a intoxicat, a dezinformat, a manipulat toţi pensionarii militari. De ce? Pentru că ei aveau interes să nu fie recalculate pensiile lor. Se vor recalcula şi militarii de carieră vor avea creştere de pensie, iar cei care au plecat mai devreme au avut şi multe alte posibilităţi în viaţă, inclusiv să meargă la televizor. Şi dacă vor avea câte o uşoară scădere de pensie, asta-i viaţa! În democraţie, cel mai important este să iei o măsură în avantajul majorităţii. Iar în momentul de faţă, prin recalcularea pensiilor, majoritatea militarilor trecuţi în rezervă câştigă la pensie. Vă pot da şi o cifră: în raport cu 29.181 de pensii recalculate, acestea, ca să revin la ce spusesem anterior, au intrat în plată şi se vor plăti în continuare. 20.740 de cadre militare au creştere de pensie, 8.421 au scădere de pensie. Aceasta este situaţia în momentul de faţă. Vă pot spune că este şi un număr infim de militari cărora li se menţine pensia, 16 sunt. Dacă adunaţi 16 cu 8.425 şi cu 20.740, veţi că aveţi 29.181 de pensii calculate. Este un exerciţiu pe care, să ştiţi, îl puteţi face şi dumneavoastră, eu l-am făcut ieri şi azi-dimineaţă, luând datele afişate pe site-ul Ministerului Apărării, pe care, trebuie să vă spun, îl felicit că şi-a făcut bază de date cu toate dosarele militarilor, bază electronică, ceea ce îi va permite o recalculare rapidă a pensiilor. Vă mulţumesc mult. Vă doresc o seară plăcută şi o zi a Unirii cu bucurie!

Departamentul de Comunicare Publică
24 Ianuarie 2011
(sursa: http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=12704&_PRID=lazi)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.