22 March 2012

Bani, vin bani...


De unde? Este o treabă încurcată, atât de încurcată că nu m-am prins exact de ce ne dau norvegienii banii ăştia. Probabil că există o logic, dar mie îmi scapă. Iată ştirea:
Ministrul afacerilor europene Leonard Orban, reprezentând Guvernul României, a semnat miercuri 21 martie 2012, la Bucureşti, un memorandum de înţelegere cu Guvernul Norvegiei pentru punerea în aplicare a Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, precum şi un memorandum de înţelegere cu guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014.
În valoare totală de 305,9 milioane de euro, aceste acorduri de cooperare sunt semnificativ mai mari decât cele din perioada precedentă (2004-2009), care au fost de 98,5 milioane de euro.

Granturile SEE şi cele norvegiene au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare şi ţara destinatară a finanţării. Pentru perioada
2009-2014, România va fi al doilea cel mai mare beneficiar al asistenţei financiare oferite de Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Din partea Norvegiei, documentele au fost semnate de dna Gry Larsen, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la Oslo, iar din partea Islandei, de ambasadorul acestei ţări în România, dl Sturla Sigurjónsson.
„Implementarea mecanismelor pentru perioada 2004-2009 a avut rezultate pozitive, atât prin rata de absorbţie de aproximativ 70 %, cât şi prin calitatea şi sustenabilitatea proiectelor realizate. Având în vedere şi experienţa acumulată, avem motive întemeiate să privim cu încredere la noua etapă a granturilor inaugurată astăzi”, a declarat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban.

„Granturile SEE şi cele norvegiene au contribuit deja la crearea unei excelente platforme de cooperare între entităţile publice şi private din România şi Norvegia în decursul perioadei de programare anterioare, până în 2011. Potenţialul de cooperare între ţările noastre este multiplu şi sunt convinsă că noua perioadă de asistenţă financiară, care începe astăzi, va contribui în mod cert la relaţii mai strânse”, a afirmat secretarul de stat norvegian.România va beneficia în intervalul 2014-2020 de 190,75 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi de 115,20 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. Aceste sume au fost stabilite printr-un acord semnat, în 28 iulie 2010, între Uniunea Europeană şi statele SEE din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în 23 de domenii(programe) diverse, a căror listă se găseşte în anexă. Fiecare domeniu va fi gestionat de un operator de program, în cele mai multe cazuri acesta fiind o instituţie publică românească sau o organizaţie neguvernamentală. În unele cazuri, gestionarea se va realiza în comun de către operatorul de program şi un partener, respectiv o entitate dintr-una din ţările donatoare.

Memorandumurile semnate la 21 martie 2012 stabilesc cadrul general de alocare a fondurilor, care este, în linii mari, asemănător celui pentru fondurile structurale şi de coeziune. În perioada următoare, operatorii de programe în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene şi în consultare cu Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles vor elabora fişe detaliate pentru fiecare dintre cele 23 de domenii de finanţare. Fişele vor preciza beneficiarii, valoarea proiectelor, lista cheltuielilor eligibile, proceduri de lucru. După aprobarea fişelor, vor fi lansate cereri de proiecte. Informaţiile vor fi publicate pe pagina internet www.asistentasee.fonduri-ue.ro.


Elemente de context

Intervalul 2014-2020 reprezintă a doua perioadă de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României prin cele două mecanisme. În baza granturilor anterioare, 2004-2009, ţara noastră a beneficiat de 98,5 milioane de euro pentru proiecte din domenii precum protecţia mediului, creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea durabilă, sănătate, cultură, consolidarea societăţii civile. Au fost finanţate 65 de proiecte individuale de mari dimensiuni şi peste 100 de proiecte mai mici ale unor organizaţii neguvernamentale. Perioada de implementare a fost aprilie 2009 - aprilie 2011, pentru unele proiecte existând o prelungire a până în aprilie 2012. Gradul de absorbţie estimat este de aproximativ 70% din alocarea totală. Informaţii referitoare la proiectele realizate se găsesc la adresa de internet: www.asistentasee.fonduri-ue.ro.

Mecanismele din intervalul 2004-2009 au fost gestionate din partea României de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Prin decizia Guvernului României din 12 octombrie 2011, Ministerul Afacerilor Europene a fost desemnat ca punct naţional de contact cu rolul de a coordona programarea şi gestionarea granturilor SEE şi norvegiene. Pentru fiecare dintre domeniile de finanţare precizate în memorandumuri există câte o organizaţie (instituţie publică sau organizaţie neguvernamentală), purtând denumirea generică de operator de program, care gestionează în mod direct alocarea fondurilor.


Granturile SEE şi cele norvegiene au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a primit zece noi state membre. În ambele scheme de finanţare, contribuţia norvegiană este de 97%.
În perioada 2004-2009, au fost puse la dispoziţie 1,3 miliarde de euro pentru finanţare de proiecte în 12 state beneficiare din Europa Centrală şi de Est, plus Spania, Portugalia şi Grecia.
Pentru perioada 2009-2014, Norvegia şi UE au încheiat un acord pentru o contribuţie financiară de 1,79 miliarde euro, cu 22% mai mult faţă de perioada anterioară.

Informaţii suplimentare referitoare la granturile SEE şi norvegiene se găsesc la următoarele adrese de internet: www.asistentasee.fonduri-ue.ro, www.eeagrants.org, www.norvegia.ro.

ANEXĂ

Granturile SEE şi cele Norvegiene pentru România 2009-2014
Domeniile de finanţare

Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în următoarele 23 de domenii de finanţare:
Servicii de biodiversitate şi ecosistem - 15 000 000 euro
Obiectiv: Stoparea pierderii biodiversităţii
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate – 8 181 250 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea respectării reglementărilor de mediu
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Reducerea utilizării de substanţe periculoase - 10 000 000 euro
Obiectiv: Prevenirea prejudiciului şi a efectelor negative asupra mediului cauzate de substanţe chimice şi deşeuri periculoase
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Eficienţă energetică - 8 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a poluanţilor
Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) - Direcţia Generală de Energie

Energie regenerabilă - 8 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul de energie
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Adaptarea la schimbările climatice - 5 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea vulnerabilităţii umane şi a ecosistemelor la schimbările climatice
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Sectorul maritim - 15 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a substanțelor poluante din atmosferă din sectorul maritim
Operatorul programului: Innovation Norway

Societatea civilă - 30 000 000 euro
Obiectiv: Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi contribuţia sporită la justiţie socială, democraţie şi dezvoltare durabilă
Operatorul programului: va fi selectat prin concurs

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naționale şi promovarea incluziunii sociale - 22 000 000 euro
Obiectiv: Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional, regional şi local
Operatorul programului: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Promovarea egalităţii între sexe şi a echilibrului între viața profesională și cea personală – 4 519 478 euro
Obiectiv: Egalitatea între sexe şi promovarea echilibrului între viața profesională și cea privată
Operatorul programului: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural - 14 000 000 euro
Obiectiv: Conservarea patrimoniul cultural şi natural pentru generaţiile viitoare şi promovarea acestuia către publicul larg.
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european – 6.818.750 euro
Obiectiv: Intensificarea dialogului cultural şi promovarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare - 20 000 000 euro
Obiectiv: Întărirea cooperării în domeniul cercetării între România şi statele donatoare
Operatorul programului: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică


Fondul de burse - 4 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea mobilităţilor pentru studenţi şi pentru personalul academic din învăţământul superior între statul beneficiar şi statele SEE- AELS
Operatorul programului: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Captarea şi stocarea carbonului - 40 000 000 euro
Obiectiv: Atenuarea schimbărilor climatice
Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia Generală pentru Planificare şi Dezvoltare Economică - Unitatea de Protecţie a Mediului

Inovare industrială pe baze ecologice - 24 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice, inclusiv ecologizarea industriilor existente şi inovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial pe baze ecologice
Operatorul programului: Innovation Norway

Muncă decentă şi dialog tripartit – 1 152 000 euro
Obiectiv: Promovarea muncii decente şi îmbunătăţirea cooperării tripartite între organizaţii patronale, sindicate şi autorităţi publice în vederea sprijinirii dezvoltării economice şi sociale în mod echitabil şi durabil
Operatorul programului: Innovation Norway

Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia - 6 000 000 euro
Obiectiv: Întărirea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea resurselor umane din instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România în cadrul sectoarelor prioritare agreate, prin intermediul cooperării şi transferului de cunoştinţe cu instituţii şi autorităţi similare din Norvegia
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Iniţiative privind sănătatea publică – 8 104 000 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de asistenţă medicală şi reducerea inegalităţilor între grupuri de utilizatori. Prevenirea şi tratarea bolilor transmisibile vor constitui, de asemenea, o prioritate.
Operatorul programului: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Implementare şi Coordonare Programe

Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex - 4 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea violenţei bazate pe deosebirea de sex şi sprijin oferit victimelor traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei


Cooperare Schengen şi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane şi a grupurilor criminale itinerante - 5 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea securităţii cetăţenilor prin îmbunătăţirea eficienţei cooperării între autorităţile de aplicare a legii din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Administraţiei şi Internelor

Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar http://www.blogger.com/img/blank.gifşi a cooperării - 8 000 000 euro
Obiectiv: Sporirea eficienţei instanţelor din România şi consolidarea capacităţii sistemului judiciar
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei

Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate - 8 000 000 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea sistemelor de servicii corecţionalhttp://www.blogger.com/img/blank.gife în conformitate cu instrumentele internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei
(http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/index.php?page=program&pid=1&parent=6&child=14&newsId=51)
Cine sau ce este Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014... Am luat şi eu de pe la străini.

http://www.ppcd.gov.mt/file.aspx?f=1182

Am şi un PROIECT DE RECOMANDARE

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/inta/pr/834/834086/834086ro.pdf

Nu ştiu, e complicat... eu tot nu înţeleg "pe ce chestie" ne dau ei banii aceştia.

5 comments:

nimrod said...

:) Biblio,

Da' e simplu:pentru ca banii noştri să-i putem băga în Canalul Bucureşti-Giurgiu şi alte piscine, totuşi, care vor fi construite cu regii canalelor, existenţi sau care vor fi făcuţi peste noapte... Oricum, bine că nu-i primim ca să dezvoltăm obligatoriu exploatarea şisturilor bituminoase, ca nu cumva, din amestecul de gaz metan şi apa freatică să rezulte acel produs letal numit apă caldă.

Altfel, mai mare ruşinea că cei care concep bugetul României habar despre nuanţele astea... Ei doar casă, limuzină, covor persan, astea... Români verzi, n'aşa?

Vasile, said...

Noi cu absortia/ imprumutul a catorva miliarde nu am reusit mai nimic in scopul reduceri discrepanţelor sociale şi economice ce sa mai zic de 300 milioane,acesti bani nu vor fi decit frectii la picior de lemn. Nici o grija coruptul sistem romanesc il va corupe si pe raportorul sau daca vreti " respectiv o entitate dintr-una din ţările donatoare".

Hai sa spunem ca implementind MARPOL, navele maritime consuma pe timpul stationarii in port motorine sub 0.1 la mie ppm si ca fondurile alocate sunt probabil supoerflu dar sa ai rezultate la incluziunea sociala atunci cind "beneficiarii" excluziunii
sociale sunt poate peste 10 milioane de romani atuci raportezi banii la 2 euro pe an pe cap de excluzionat.
Cica un milion pentru o formula a muncii decente , munca care s-ar raporta simplu la un salariu decent potrivit cu activitatea pe care fiecare individ o presteaza!

Se mai aloca 40 de milioane pentru casptarea si stocarea carbonului, aici socotelile sunt destul de simple marii producatori de carbon in atmosfera sunt mari firme private de obicei cu capital strain sau roman de cealalta parte mari producatori de carbon ar fi vitele si boii din aceasta tara care daca ar manca mai ales ar produce mai putin co2.

Bibliotecaru said...

@ nimrod

Dar care este interesul lor de dau aceşti bani?, asta nu înţeleg...

Bibliotecaru said...

@ Vasile,
Eu ştiu de un proiect cretinoid de captare a dioxidului de carbon şi nu a carbonului, aşa cum ar fi normal. Eu am impresia că la noi nici măcar nu se pot gândi astfel de probleme.

nimrod said...

:) Biblio,

Prin intrarea în UE România a devenit, ca să zic aşa, ruda săracă a Europei Occidentale. În fine, una dintre ele. Cum occidentalii au deprinderi umanitare, ne mai scapă şi nouă nişte bani. E echivalent cu sprijinul discret pe care-l acordăm apropiaţilor noştri mai modeşti: o masă la restaurant, o bere, o carte, un cadou "necesar", o sumă modică de bani. În rest, nici o grijă, occidentalii ştiu că ruda săracă te poate trage înapoi aşa că nu exagerează niciodată. În schimb, dacă le ceri tu ceva rişti, de exemplu, un răspuns de genul "e drept că am nişte bani, da' muncesc pentru ei"! Ca de exemplu liechtenstein-ienii... :)))

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.