12 June 2011

"Basta vă trimite? Spuneţi ce doreşte! Basta, iară Basta!... nu mai isprăveşte!"

Celalt trage iute paloşul uşor
Şi c-o lovitură repede şi tare
Îl împlântă-n sânul eroului mare.
Căpitanii iute sar, mi-l înconjor,
Dar Mihai le zice: "Fraţilor, eu mor...
Spuneţi doamnei mele să nu se mâhnească
Şi-n iubirea ţării fiii mei să-i crească.
Când vor fi în vârstă, să le spuie ea
Că nu voi răzbună pentru moartea mea;
Numai pentru ţară şi neatârnare
Sânul lor să simtă sfânta răzbunare!
Iară voi, tovarăşi, mie îmi juraţi
Niciodată mâna cu străin să daţi!"

La aceste vorbe cade-ntr-al său sânge.
Toat-a lui oştire cu durere-l plânge.
Apele pe cale stau şi se opresc;
Păsările-n aer triste ciripesc.
Moartea cu-a ei mână faţa lui atinge;
Inima-i îngheaţă, vorba i se stinge.
Iar viaţa-i mândră zboară către nori,
Ca mirosul dulce unei stinse flori.
(fragment din Moartea lui Mihai Viteazul - Dimitrie Bolintineanu)PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare
al Consiliului Local Ilieni din data 24 APRILIE 2007

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre nr. 880/07.03.2007, privind însuşirea stemei comunei Ilieni, prezentând toate trei proiecte de stemă, împreună cu elementele ce le compun.

Dl. consilier Kádár Ştefan propune că la descrierea elementelor componente, să figureze, în loc de participarea localnicilor în Revoluţia din 1848-49, o denumirea generică, deoarece evenimentul sus-menţionat nu era singura, în care oamenii locului au luat parte cu succes.

Secretara comunei se angajează să-l contacteze pe dl. Szekeres Attila, proiectantul stemelor în vederea efectuării acestei corectări.

Comisia de specialitate a Consiliului local nr. 1 propune adoptarea proiectului nr. 1. Se supune la vot şi se acceptă în unanimitate. Astfel, HCL nr. 17/2007 este adoptată în unanimitate.

(sursa: http://www.illyefalva.eu/jegyzokonyvek/2007/pv240407.doc?phpMyAdmin=adc4d53ba28t54f6f1adr4bcf)
Se identifică o problemă. În anexă apare undeva forma "Ţinutul Secuiesc" ceea ce nu este chiar corect.

HOTĂRÂREA NR. 31/2009
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ilieni nr. 73/2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ilieni nr. 17/2007, privind însuşirea stemei comunei Ilieni

Consiliul Local al comunei Ilieni, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa extraordinară în data de 07.07.2009,
Analizând expunerea de motive al primarului comunei Ilieni nr. 2481/03.07.2009, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ilieni nr. 73/2007, privind modificarea Hotărârii
Consiliului local al comunei Ilieni nr. 17/2007, privind însuşirea stemei comunei Ilieni;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 2483/03.07.2009, întocmit de secretarul comunei Ilieni;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9), precum şi al art. 45, alin. (1), coroborat cu art. 115 alin (1) lit „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Â Ş T E:

ART.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ilieni nr. 73/2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ilieni nr. 17/2007, privind însuşirea stemei comunei Ilieni în felul următor: în locul sintagmei „la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei” se va trece „la limita teritorial-administrativă dintre judeţul Covasna şi judeţul Braşov”.

ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei Ilieni.

Ilieni, 07.07.2009.

(sursa: http://www.illyefalva.eu/hatarozatok/2009/hcl31.doc?phpMyAdmin=adc4d53ba28t54f6f1adr4bcf)

Şi totuşi...

HOTARARE Nr. 402 din 21 aprilie 2010
privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judetul Covasna

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 11 mai 2010

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Ilieni, judeţul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA Nr. 1*)

STEMA

comunei Ilieni, judeţul Covasna

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Ilieni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

In câmp albastru se află o bornă de hotar, argintie, deasupra căreia sunt două săbii încrucişate, argintii, cu mânerul şi garda de aur.

Săbiile sunt flancate în dreapta de un soare, iar în stânga de o semilună figurată, crescătoare, de argint.

Borna de hotar este înconjurată de 3 stele cu câte 6 raze aurii.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Elementele se regăsesc în vechea stemă a localităţii.

Borna de hotar semnifică faptul că localitatea se află la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei.

Soarele şi semiluna simbolizează aşezarea comunei către partea secuiască.

Săbiile încrucişate arată că locuitorii zonei au folosit toate modalităţile de a-şi păstra bunurile şi obiceiurile.

Cele 3 stele simbolizează numărul de sate componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


(sursa: http://www.legex.ro/Hotarare-402-21.04.2010-104501.aspx)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010
privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna


Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, „stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aprobă de Guvern la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică şi Genealogie”.

Considerată drept adevărata imagine a unei comunităţi rurale, indiferent cât de mică sau cât de mare este aceasta, stema este blazonul şi cartea de vizită a oamenilor ce convieţuiesc pe meleagurile respective.

Stema, ca fenomen heraldic, face legătura între trecut, prezent şi viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspiraţiile, conservarea tradiţiei, preocupările cotidiene, idealurile colectivităţilor umane respective.

În aplicarea Legii nr. 102/1992, prin Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 s-a stabilit metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Proiectul de stemǎ a fost supus vizionǎrii şi dezbaterii publice, fiind însuşit de Consiliul Local al Comunei Ilieni prin Hotǎrârea nr. 73/2007. Comisia Judeţeanǎ de Heraldicǎ Covasna, formatǎ din specialişti în istorie, arhivisticǎ şi etnografie, a analizat şi a transmis, sub semnǎtura prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, proiectul de stemǎ însoţit de memoriul justificativ Comisiei Naţionale de Heraldicǎ, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, care a procedat la avizarea acestuia

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr. 458/19.04.2010.

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna.


Ministrul administraţiei şi internelor
Vasile Blaga


Se ajunge în instanţă, iar instanţa... Solutie: SENT. NR. 76/F/2011 -Admite acţiunea formulată de reclamantul Forumul Civil al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş ( cu sediul în ) în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ( cu sediul în ) şi, în consecinţă, Dispune anularea Hotărârii Guvernului României nr 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, jud Covasna. Fără cheltuieli de judecată.

De la doamna Olguţa Vasilescu am aflat că cei de la Guvern au făcut recurs.

Întrebarea de final este... de ce oare, dacă cei din consiliul local Ilieni au schimbat foaia şi au renunţat la "Ţinutul Secuiesc"... Guvernul se încăpăţânează să folosească această formă? Mai întâi se încăpăţânează să facă modificarea deja hotărâtă de de consiliul local uitată şi să nu facă schimbarea şi în Hotărârea de Guvern, apoi insistă şi cu recurs? Nu prea are logică...

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.