17 February 2009

Cine acoperă până la urmă afacerea Sterling?


De foarte mult timp sunt preocupat de faptul că Şedinţele Comisiilor Parlamentare, adică exact de unde poporul ar putea afla care sunt viciile sistemului legislativ, sunt publice numai pe sprânceană. Trei postări ale parlamentarului Diana Tuşa m-au pus şi mai tare pe gânduri. Dincolo de lupta politică şi fireştile contre pe linie de partid, întrebarea rămâne, "De ce nu sunt publice şedinţele, ce este de ascuns?". Iată cele trei postări...

http://dianatusa.ro/wp-content/themes/diana/images/header_bkg.jpg


Joi, 12 Februarie 2009 | 22:56

Acum, că bugetul a trecut de comisia mea, vă rămăsesem datoare cu ceva. Actul normativ pe care preşedintele Comisiei de Industrii, domnul Iulian Iancu, l-a introdus în dezbaterea comisiei în şedinţa de marţi, deşi nu se afla pe ordinea de zi.

Este vorba de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 101 din 04/10/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 (publicată în MOF nr. 684/2007) prin care premierul Tăriceanu ar fi dat dreptul de exploatare petrolieră firmei Midia Resources.

Redau mai jos textul integral al oronanţei, precum şi articolele din cele două legi, a minelor şi a petrolului, care au fost modificate prin această ordonanţă.

După cum se vede, guvernul Tăriceanu nu a cedat nimic prin acest act normativ. Însă, într-adevăr, ordonanţa a deranjat pentru că, prin intermediul ei, s-au mărit cotele procentuale ale redevenţei cuvenite statului român din valoarea producţiei miniere.

Pe cine a deranjat această ordonanţă? Răspunsul este foarte simplu, dacă răspundeţi mai întâi la o altă întrebare: în proprietatea cui se află zăcăminte aflate în exploatare în ţara noastră?

Indiciu 1: În comisie Ordonanţa a fost respinsă

Indiciu 2: Marmosim vă spune ceva?

UPDATE: Pentru a elimina orice speculaţii, trebuie să fac o precizare: în anul 2002, prin schimbarea Legii Petrolului 134/1995 prin OUG nr. 47/2002, guvernul PSD, în care Iulian Iancu era secretar de stat la Ministerul Industriilor, a eliminat posibilitatea împărţirii producţiei si a înlocuit-o cu plata unei redevenţe cuprinse între 3,5 – 13% din valoarea producţiei pentru exploatările de gaze şi, respectiv, 3,5- 13,5% pentru exploatările de ţiţei (a se vedea în răspunsuri şi legislaţia).


OUG 101/2007:

Art. I. - Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: tabel 1
Art. II. - Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează: tabel 2
Art. III. - Activităţile de înmagazinare subterană a gazelor naturale se atribuie direct, printr-un acord petrolier, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale titularilor acordurilor petroliere care desfăşoară aceste activităţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. IV. - (1) Licenţele de concesiune/administrare şi acordurile petroliere încheiate şi neintrate în vigoare, precum şi licenţele de concesiune/administrare şi acordurile petroliere intrate în vigoare se renegociază în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Termenul de finalizare a renegocierii se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii competente.
(3) Licenţele de concesiune/administrare şi acordurile petroliere, astfel cum au fost renegociate, se modifică/completează prin încheierea de acte adiţionale între autoritatea competentă şi titular.
(4) În vederea renegocierii, autoritatea competentă notifică titularul cu privire la data renegocierii şi modificările/completările corespunzătoare.Tabel 1

Art.

Lege nr. 85 din 18/03/2003 Legea minelor

OUG nr. 101/2007

Art 3

31. redevenţă minieră - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere extrase de către titular, reprezentând compensarea scăderii rezervelor minerale;

31. redevenţă minieră - suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;

Art. 21

(2) Prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenţei rămân valabile pe toată durata acesteia, cu excepţia apariţiei unor eventuale dispoziţii legale favorabile titularului.

(2) Prevederile licenţelor în vigoare rămân nemodificate pe toată durata iniţială a acestora, cu excepţia cazurilor în care părţile convin modificarea/completarea acestora.după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) În cazul prelungirii duratei licenţei de concesiune/administrare sau transferului licenţei de concesiune, autoritatea competentă va renegocia condiţiile concesiunii/administrării, conform prezentei legi, prin încheierea de acte adiţionale, semnate de aceasta şi titular.

(4) Modificarea/completarea licenţelor în vigoare se realizează prin acte adiţionale semnate de autoritatea competentă şi titular.

Art. 44

(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 25.000 lei/km2.

(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 100.000 lei/km2. Aceasta se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai mare după 4 ani.

(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 25.000.000 lei/km2.

(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 250 lei/km2.

(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.000 lei/km2; aceasta se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai mare după 4 ani.

(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 25.000 lei/km2.

Art. 45

(1) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte la o cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, după cum urmează:

a) o cotă de 2% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;

b) o cotă de 6% pentru substanţe nemetalifere;

c) o cotă de 6% pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%;

d) o cotă de 8% pentru săruri haloide.

(2) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursă se stabileşte în echivalentul a 2 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii.

(1) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte, la încheierea licenţei ori la eliberarea permisului de exploatare, la o cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, după cum urmează:

a) 4% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;

b) 10% pentru substanţe nemetalifere;

c) 10% pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale şi a pietrelor preţioase şi semipreţioase, la care cota este 15%;

d) 10% pentru săruri haloide.

(2) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabileşte la sursă, în echivalentul minim în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii.


(3) În valoarea producţiei miniere nu intră valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase

alineatul (3) se abrogă.

Art. 60

(1) Prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate.

(2) La solicitarea titularilor de licenţe de explorare şi/sau exploatare, prevederile licenţelor valabil încheiate la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică şi se completează în sensul prevederilor prezentei legi.

alineatele (1) şi (2) se abrogă.Tabel 2

Art.

Legea nr. 238 din 07/06/2004 Legea petrolului

OUG nr 101/2007

Art. 31

(2) Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, cu excepţia adoptării unor dispoziţii legale favorabile titularului acordului petrolier.

La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.


(3) În situaţia în care, pe parcursul realizării operaţiunilor petroliere, apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la încheierea acordului, cu excepţia prevederilor care au condus la câştigarea concursului public de ofertă, părţile, de comun acord, vor încheia acte adiţionale, care vor intra în vigoare la data aprobării lor de către Guvern.

(3) Modificarea/completarea acordurilor petroliere în vigoare se realizează prin acte adiţionale semnate de autoritatea competentă şi de titular.”

Art. 49

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului.

b) o cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;4. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) o cotă de 3% din valoarea venitului brut realizat din operaţiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 50

(1) Gazele din producţia internă extrase şi reinjectate în scopul înmagazinării sunt supuse plăţii redevenţei petroliere, în momentul scoaterii din depozitele de înmagazinare.

(4) Pentru gazele extrase din depozite de înmagazinare, provenite din import, nu se datorează redevenţă petrolieră.

alineatele (1) şi (4) se abrogă.

Art. 61

(1) Prevederile acordurilor petroliere aprobate de Guvern rămân valabile, pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate.

alineatul (1) se abrogă.
Luni, 16 Februarie 2009 | 18:26

Săptămâna trecută vă povesteam despre cum se desfăşoară şedinţele Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor, unde 70% poate acoperi orice viciu de procedură, inclusiv discutarea unui act care nu este pe ordinea de zi. Nu am scris atunci imediat despre ce act era vorba pur şi simplu pentru că nu ştiam, domnul preşedinte Iancu supunând direct la vot raportul de respingere, fără ca membrii comisiei să aibă vreo hârtie în faţă din care să-şi dea seama despre ce este vorba.

Am revenit cu un articol la câteva zile. Era vorba de faiomasa OUG 101/2007, cea prin care fostul premier Tăriceanu ar fi cedat bogăţiile României. Vă arătam aici că de fapt obiectul ordonanţei este cu totul altul : majorarea redevenţelor plătite de companiile miniere pentru activitatea de minerit şi nici vorbă de cedarea vreunui drept sau de încheierea vreunui contract de concesiune.

Continuând politica celor 70%, mâine OUG 101/2007 se află pe ordinea de zi a plenului. Cu raport de respingere, bineînţeles!

Videanu & co pot sta liniştiţi: redevenţele pentru exploatări nu se măresc, doar statul nu are nevoie de bani! Şi asta datorită domnului Iulian Iancu, Preşedintele Comisiei de Industrii, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, fost secretar de stat la Ministerul Industriilor şi unul dintre autorii OUG 47/2002 prin care s-a eliminat posibilitatea împărţirii producţiei, înlocuind-o cu plata unei redevenţe, lupul moralist care umbla din televiziune în televiziune înfierând actele “guvernului” Tăriceanu.

Să trăiţi bine!Marţi, 17 Februarie 2009 | 17:51

Astăzi, OUG 101/2007 a fost retrimisă Comisiei de Industrii din Cameră. Discuţiile dinaintea retrimiterii au ilustrat perfect demagogia proprie clasei politice româneşti. Stăteam în sală şi nu-mi venea să cred ce aud. Atâtea minciuni! Şi când te gândeşti că fac parte din această clasă politică… :(

Nici Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de Industrii, care a şi prezentat raportul acesteia, nici Mircea Toader, liderul Grupului PD-L şi membru al Comisiei, care a intervenit din partea PD-L, nu au suflat o vorbuliţă referitor la procedura în care a fost adoptat raportului comisiei, prezentat astăzi plenului. Ba mai mult, dl. Toader a avut impertinenţa să amintească în expunerea sa despre “discuţiile intense avute la comisie”. Care discuţii, stimabile lider? Cele care nu au avut loc? Măcar dacă aţi fi avut bunul simţ să modificaţi ordinea de zi afişată pe site. Aşa, potrivit acesteia, OUG 101/2007 nici măcar nu a trecut pe la Comisie! Tot Toader a fost şi cel care a făcut referire la Videanu şi Marmosim, deşi nimeni nu spusese nimic despre acest subiect în plen :D

Revenind la fondul problemei, sunt sigură că la discutarea ordonanţei în Comisie, rezultatul va fi acelaşi. Motivat, bineînţeles, de cazul Sterling. Deşi această ordonanţă nu are nimic de-a face cu Sterling, ci reglementează majorarea redevenţelor plătite de companiile miniere pentru activitatea de minerit. Totul pornind de la confuzia, intenţionată sau nu, făcută de Boc atunci când le recomanda parlamentarilor PSD şi PD-L cum să voteze şi ce să voteze în actuala sesiune: “Ordonanţa de urgenţă în baza căreia acordul dintre Agenţia Naţională de Resurse Minerale şi compania Sterling pentru platformele din Marea Neagră a fost transformat din unul de explorare într-un acord de concesiune este încă la Parlament şi poate fi respinsă”. Numai că ce nu ştia actualul premier e că, în nici un caz, nu e vorba de OUG 101/2007!

(sursa: http://dianatusa.ro/)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.