12 February 2009

Diana Tuşa: Câteva Amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Bugetului de Stat, prima parte


Comisia de administraţie publică, amenajare teritorială şi echilibru ecologic


Nr.

Crt.

Articolul din

(lege/capitol/subcapitol/paragraph/grupa/titlu/articol/alineat

Text amendament propus

(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

.1.

Anexa nr. 7 Capitol 1 Sectiunea a 2 a art. 4

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009

Se propune suplimentarea sumelor alocate judeţului Brăila, nr. crt 9, pentru următoarele obiective de investiţii:

*Reabilitare Spital Judeţean Brăila, jud. Brăila cu suma de 20 000 mii lei;

* Dotare cu centrală termică a Unitătiie Primire Urgenţe Spital Judeţean Brăila cu suma de 40 000 mii lei.

Autor: deputat PNL, Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru o infrastructură medicală adecvată nevoilor municipiului Brăila.

Sursa de finanţare

O mai bună colectare a taxelor şi impozitelor la buget

2..

Anexa nr. 7

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009

Se propune suplimentarea sumelor alocate judeţului Brăila, nr. crt 9, pentru următoarele obiective de investiţii:

* Reabilitare dispensar medical sat Siliştea, jud.Brăila cu suma 190 mii lei;

* Construcţie dispensar medical, Comuna Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 11.000 mii lei;

* Extindere şi modernizare dispensar medical, Comuna Mircea Vodă, Jud. Brăila cu suma de 370 mii lei ;

* Reabilitare dispensar uman, Comuna Tichileşti, jud. Brăila cu suma de 213 mii lei.

Autor: deputat PNL, Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru a asigura servicii medicale de calitate în mediul rural.

Sursa de finanţare

O mai bună colectare a taxelor şi impozitelor la buget

3.

Anexa nr. 7

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009

Se propune suplimentarea sumelor alocate judeţului Brăila, nr. crt 9, pentru următoarele obiective de investiţii:

*Extindere şi modernizare sediu primărie, Comuna Mircea Vodă, jud. Brăila, cu suma de 325 mii lei;

* Construcţie sediu primărie Comuna Siliştea, jud. Brăila cu suma de 800 mii lei

* Construcţie sediu primărie, Comuna Gradiştea, jud. Brăila cu suma de 450 mii lei.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Vechimea acestor cladiri impune lucrări de construcţie a unor noi sedii sau dupa caz lucrări de modernizare.

Sursa de finanţare

O mai bună colectare a taxelor şi impozitelor la buget

4

Anexa nr. 7

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului Casă de Cultură, oraş Făurei, jud. Brăila

Autor: deputat PNL Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Sursa de finanţare:

O mai bună colectare a taxelor şi impozitelor la buget

5

Anexa nr. 2

Capitol 5001 grupa 51 art. 01 alin. 38

Transfer din bugetul de stat către búgetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale.

Se propune alocarea sumei de 950 mii lei pentru construirea „Centrului pentru îngrijire bătrâni”, comuna Gradiştea, jud. Brăila.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru asigurarea unor servicii de asistenţă socială persoanelor vârstnice din zona.

Sursa de finanţare:

Transfer din bugetul de stat către búgetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale.Nr.

Crt.

Articolul din

lege/ anexa/ capitol/subcapitol/ paragraph/ grupa/ titlul/ articol/ alineat

Text amendament propus

Autor/ apartenenţă politică

Motivaţia amendamentului/

Sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 6

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2009

Se propune suplimentarea sumei alocate judeţului Brăila, nr. crt. 9, pentru următoarele obiective de investiţii:

* Asfaltare DC 38 (DN 2B – Şuţeşti) comuna Mircea Vodă, jud. Brăila cu suma de

12.000 mii lei ;

* Reprofilare străzi sat Spiru Haret, comuna Berteştii de Jos, jud. Brăila cu suma de 800 mii lei ;

* Reabilitare străzi comunale (6 kilometri liniari) comuna Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 450 mii lei;

* Lucrări de modernizare drumuri comuna Cireşu, jud. Brăila, cu suma de 1.500 mii lei ;

* Asfaltare DC 25 Chichineţu-Griviţa, comuna Ciocile, jud. Brăila cu suma 2.000 mii lei;

* Asfaltare DC 28+ DC 54 Ciocile-Odăieni, comuna Ciocile, jud. Brăila cu suma de 2.500 mii lei.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senatul

Starea precară a drumurilor menţionate impune realizarea unor astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

Sursa de finanţare:

Îmbunătăţiea sistemului de colectare a taxelor şi impozitelor la buget


Nr.

Crt.

Articolul din

Lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titul/articol/alineat

Text amendament propus

Autor, apartenenţa politică

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 3/15

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor

Program 56- Proiectul pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile sub 50 000 de locuitori

Se propune suplimentarea sumelor alocate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, prin „Programul pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile sub 50 000 de locuitori”, pentru următoarele obiective de investiţii:

*Sistem canalizare pentru Chiscani şi Vărsătura, jud. Brăila cu suma de 3.600 mii lei;

* Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Siliştea şi Mărtaceşti, jud. Brăila cu suma de 250 mii lei;

* Canalizare în sistem centralizat în Mircea Vodă şi Deduleşti, jud. Brăila cu suma de 4.200 mii lei;

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Metodele actuale de procurarea a apei, mai ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale, pentru modernizare satului românesc, pentru un trai decent sunt necesare astfel de investiţii.

Sursa de finanţare:

Redistribuire ]n cadrul Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor


Nr.

Crt.

Articolul din

Lege/ anexa/ capitol/subcapitol/paragraph/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus

Autor, apartenenţă politică

Motivaţia amendamentului/ sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 3/23/02

Ministerul Mediului

Capitol 5001, grupa 51, art. 02 alin. 14

Program multiannual de mediu şi gospodărirea apelor

* Se propune alocarea de către Ministerul Mediului, pentru oraşul Făurei, jud. Brăila a sumei de 60 mii lei, pentru finanţarea Programului„Un mediu protejat – o viaţă mai bună”;

Autor: deputat PNL Diana

Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

*Se propune alocarea din sumele prevăzute de către Ministerul Mediului, pentru Program multiannual de mediu şi gospodărirea apelor,

pentru urmăzoarele obiective de investiţii:

*Lucrări de modernizare parc comunal, comuna Mircea Vodă, Jud. Brăila, cu suma de 350 mii lei;

*Amenajarea parc de agrement în Sat Muchea, Comuna Siliştea, Jud. Brăila cu suma de 330 mii lei ;

* Amenajarea parc de agrement în Sat Cotu Lung, Comuna Siliştea, Jud. Brăila cu suma de 330 mii lei ;

* Amenajarea parcuri de agrement în Comuna Siliştea, Jud. Brăila cu suma de 350 mii lei;

* Reabilitarea parcului central şi extinderea suprafeţei de spaţiu verde prin amenajarea de parcuri noi în oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 90 mii lei.

* Înfiinţarea unui parc de agrement în oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 25 mii lei.

Autor: Deputat PNL, Diana Tuşa, Grupuirle parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

*Se propune suplimentarea sumelor alocate de către Ministerul Mediului pentru reabilitarea sistemului de colectare şi transport a deşeurilor şi extinderea sistemului de colectare selectivă în oraşul Făurei cu sume de 209 mii lei.

Autor: Deputat PNL, Diana Tuşa, Grupuirle parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Program menit să scadă nivelul poluării, să asigure o imbunatatire a calitatii apei si aerului.

Sursa de finanţare:

Redistribuire în cadrul bugetului Ministerul Mediului

Pentru alinierea la normele Uniunii Europene în ceea ce priveşte media de spaţiu verde pe cap de locuitor.

Sursa de finanţare:

Redistribuire în cadrul bugetului Ministerul Mediului

Crearea unei infrastructuri si a unei logistici de colectare selectivă a deşurilor în oraşul Făurei, jud. Brăila.

Sursa de finanţare:

Redistribuire în cadrul bugetului Ministerul Mediului


Nr.

Crt.

Articolul din

(lege/anexă/ capitol/subcapitol/paragraph/grupa/titlul/articol/alineat)

Text amendament propus

Autor, apartenenţă politică

Motivaţia amendamentului/

Sursa de finanţare

1.

Capitolul 1

Secţiunea a 2 a

Art. 4 lit. e)

Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Se propune alocarea prin Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural a unor sume pentru următoarele obiective de investiţii:

* Suma de 700 mii lei pentru finalizare construcţie Bază sportivă multifunctională tip II, Scorţaru Nou, Jud. Brăila;

* suma de 740 mii lei pentru construcţia unui stadion comuna Galbenu, jud. Brăila;

* Suma de 350 mii lei pentru construcţia unui stadion comunal tip I, comuna Ciocile, jud. Brăila.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Inexistenţa unor baze sportive în localităţile respective;-pentru organizarea de competiţii locale, concursuri şcolare, alte activităţi sportive precum şi pentru organizarea unor evenimente de altă natură.

Sursa de finanţare :

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului

2

Capitolul 1

Secţiunea a 2 a

Art. 4 lit. e)

Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Se propune alocarea sumei de 2200 mii lei pentru lucrări de modernizare la obiective de poduri şi podeţe în sat Spiru Haret, comuna Berteştii de Jos, Jud. Brăila.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL ale Camerei Deputaţile şi Senatului

Susţinerea acestor investiţii este necesară pentru dezvoltarea infrastructurii în spaţiul rural.

Sursa de finanţare

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului


Nr.

Crt.

Articolul din

(lege/capitol/subcapitol/paragraph/grupa/titlu/articol/alineat

Text amendament propus

(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

1.

Ministerul Trasporturilor şi Infrastructurii

Programul de dezvoltare a infrastructurii de trasnport rutier

Se propune alocarea sumei de 1 0 000 mii lei din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru construcţia de drum -express Galaţi-Brăila, jud. Brăila.

Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru modernizarea infrastructurii rutiere Alinierea sistemului naţional de trasnport la sistemul european.

Sursa de finanţare:

Diminuarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale în limita prevăzută în Bugetul pe anul 2008


Ministerul Trasporturilor şi Infrastructurii

Programul de dezvoltare a infrastructurii de trasnport rutier

Se propune alocarea sumei de 150 000 .mii lei din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru construcţia de drum -express Brăila-Slobozia-Drajna, jud. Brăila.

Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru modernizarea infrastructurii rutiere Alinierea sistemului naţional de trasnport la sistemul european.

Sursa de finanţare:

Diminuarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale în limita prevăzută în Bugetul pe anul 2008


(sursa: http://dianatusa.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.