26 February 2009

Găsiţi 10 mici diferenţe


Prima formă:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT
LEGE
privind acordarea tichetelor de vacanţă
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. 1. - (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, companiilor
naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar,
precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice
sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual
de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi titluri nominative
denumite în continuare tichete de vacanţă.
(2) Tichetele de vacanţă se pot acorda în limita prevederilor bugetului
de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul
bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii,
pentru celelalte categorii de angajatori.
(3) Tichetele de vacanţă reprezintă un titlu de valoare finanţat solidar
de către angajator şi salariat.
Art. 2. - (1) Tichetele de vacanţă se emit de către unităţile cu
activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite
în continuare unităţi emitente.
(2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza
autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice.
Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către
Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea
concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(3) Unităţile care emit tichete de vacanţă sunt obligate să ia măsurile
necesare pentru asigurarea securitizării acestora.
(4) Fiecare tichet de vacanţă este valabil numai în condiţiile în care
cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:
Page 2
a) numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă;
b) numele şi prenumele salariatului care are drept de utilizare de tichete de
vacanţă;
c) numele şi adresa emitentului;
d) denumirea şi codul fiscal al angajatorului;
e) valoarea nominală a tichetului de vacanţă;
f) date referitoare la perioada de valabilitate;
g) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri sau servicii
decât cele care fac obiectul prezentei legi;
h) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul
de vacanţă fost utilizat.
Art. 3. - (1) Salariatul poate utiliza tichetele de vacanţă până la data
de 31 decembrie a anului următor celui în care au fost emise tichetele de
vacanţă.
(2) Tichetele de vacanţă pot fi folosite numai pentru achitarea
contravalorii serviciilor achiziţionate şi prestate pe teritoriul României, în
structuri de primire turistice clasificate la categoria 1-3 stele cu funcţiuni de
cazare, alimentaţie publică, tratament balnear agrement, de transport, pentru
activităţi sportive şi culturale cu care unităţile emitente au contractat
prestarea serviciilor respective.
(3) Prestatorii de servicii turistice agreaţi pot să acorde beneficiarilor
de tichete de vacanţă reduceri de tarife şi bonificaţii, variabile în funcţie de
perioada anului pentru care sunt emise tichetele de vacanţă.
(4) În cazul în care suma ce reprezintă contravaloarea serviciilor
achiziţionate este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de vacanţă,
utilizarea acestora este considerată integrală.
Art. 4. - (1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal
constituite sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul
salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de
vacanţă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, precum
şi suma lunară cu care va contribui angajatorul la Fondul comun pentru
tichete de vacanţă, în condiţiile art. 6 din prezenta lege.
(2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite lista unităţilor
prestatoare de servicii corespunzătoare reţelei de utilizare, la care salariaţii
pot folosi tichete de vacanţă.
(3) Unitatea emitentă va deschide un cont bancar special, destinat în
mod exclusiv viramentelor bancare către Fondul comun pentru tichete de
vacanţă. În acest cont bancar, angajatorul va vira lunar contribuţiile sale şi
ale salariaţilor, după cum au fost stabilite de aceştia, de comun acord.
Page 3
(4) Decontarea tichetelor de vacanţă între unităţile prestatoare de
servicii şi unităţile emitente ale tichetelor de vacanţă se face numai prin
intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în
cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.
(5) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichete de vacanţă de către
unităţile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte
scopuri.
Art. 5. - (1) Sumele lunare cu care angajatorul contribuie la Fondul
comun pentru tichete de vacanţă sunt scutite la plata impozitului pe venitul
global pentru salariat şi respectiv, sunt deductibile în limita salariului minim
pe economie, la calculul impozitului pe profit pentru angajator.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru
angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se
determină în raport cu venitul salarial.
Art. 6. - (1) Salariatul are dreptul să primească tichete de vacanţă
numai dacă consimte ca în cursul unui an calendaristic, pe o perioadă de
minim 4 luni şi maxim 11 luni, să plătească o contribuţie lunară echivalentă
cu minim 25% şi maxim 100% din salariul minim pe economie.
(2) Angajatorul stabileşte nivelul contribuţiei sale lunare la Fondul
comun pentru tichete de vacanţă, în funcţie de priorităţile sale financiare.
Contribuţia angajatorului nu poate fi mai mică decât contribuţia lunară a
salariatului, reprezentând minim 25% din salariul minim pe economie.
(3) La data împlinirii perioadei de contribuţie, unitatea emitentă, la
cererea angajatorului, va emite tichete de vacanţă nominale. Valoarea
nominală a tichetelor va fi egală cu suma vărsată până atunci de către salariat
şi angajator la Fondul comun pentru tichete de vacanţă, la care se adaugă o
sumă egală cu dobânda calculată de banca unde este deschis contul special
pentru vărsămintele efectuate de salariat şi angajator.
(4) Plata serviciilor oferite de unitatea emitentă sunt în sarcina
angajatorului şi nu sunt incluse în contravaloarea nominală a tichetelor de
vacanţă.
(5) Pe parcursul perioadei de contribuţie, salariatul poate întrerupe
vărsarea contribuţiei sale lunare, caz în care angajatorul nu mai poate fi
obligat să verse contribuţia sa la Fondul comun pentru tichete de vacanţă. În
cazul în care întreruperea are loc la cererea salariatului, înainte de împlinirea
termenului minim de cotizare de 4 luni, salariatului şi angajatorului li se
vor returna, în numerar, sumele vărsate, urmând ca dobânda aferentă să fie
încasată numai de angajator. Dacă întreruperea are loc după împlinirea
termenului minim de cotizare de 4 luni, salariatului îi vor fi eliberate tichete
de vacanţă, în condiţiile prezentei legi.
Page 4
Art. 7. - După împlinirea termenului minim de cotizare, salariaţii pot
cere oricând, prin intermediul angajatorului, eliberarea tichetelor de vacanţă
în condiţiile art.6, alin. (3).
Art. 8. - Vânzarea de către salariaţi şi comercializarea de către
structurile de primire turistice a tichetelor de vacanţă constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
Art. 9. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8, precum şi
aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit
al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al direcţiilor
generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Constatarea sancţiunilor şi aplicarea contravenţiilor se fac în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002.
Art. 10. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului vor elabora norme de aplicare, aprobate prin
hotărâre a Guvernului.
Page 5
EXPUNERE DE MOTIVE
În Europa, Franţa este ţara iniţiatoare a sistemului cecurilor de vacanţă, care
funcţionează din anul 1982. După modelul francez, Ungaria a preluat acest sistem sub forma
cecurilor de odihnă, care au fost introduse în ianuarie 1998. Conform unei hotărâri a Guvernului
din această ţară, începând cu 1 ianuarie 1998 fiecare cetăţean are dreptul la un cec de odihnă de
50.000 de forinţi scutit integral de plata impozitelor şi taxelor. În perioada 1998-2001, în
Ungaria, acest sistem a contribuit:
- la creşterea veniturilor din cazare cu aproximativ 20-25%
- la dezvoltarea politicii sociale de odihnă şi tratament, compensând inegalităţile sociale,
40% din cecurile de odihnă fiind folosite în regiunile cu rata şomajului ridicată.
În România, deşi legislaţia reglementează dreptul la concediu plătit, se constată că un
număr foarte mare de persoane nu dispun de resurse financiare necesare pentru a profita de
aceste concedii şi a pleca în vacanţe.
Studiile de piaţă efectuate în România relevă faptul că între anii 2001 şi 2002, numai 50%
din populaţia matură din zonele urbane au plecat în concediu. Categoriile cu potenţialul cel mai
ridicat pentru petrecerea vacanţelor sunt tinerii sub 30 de ani, persoanele cu venituri mai ridicate
şi cele cu studii superioare.
În acest context, proiectul de lege privind tichetele de vacanţă rezolvă problema creării
unor condiţii de vacanţă pentru restul populaţiei care nu îşi poate permite să beneficieze de
concediu.
Acest proiect de lege presupune deschiderea turismului pentru cei cu posibilităţi
financiare reduse, care în România reprezintă un procent însemnat. Vacanţele contribuie în mod
decisiv la ridicarea nivelului de cultură prin descoperirea de noi locuri, culturi, civilizaţii, prin
contactul cu persoanele aparţinând acestora, turismul reprezintă o modalitate de coeziune socială.
De asemenea, proiectul de lege privind tichetele de vacanţă are ca obiectiv crearea unui
instrument voluntar de solidaritate, atractiv atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajator, parte a
unei strategii naţionale de dezvoltare a turismului în România.
În vederea atingerii acestor obiective este necesară dezvoltarea unui mecanism care să
permită angajaţilor cu venituri salariale reduse să obţină tichete de vacanţă cu ajutorul
angajatorului printr-un sistem de economisire diferit în funcţie de nivelul salariului, dezvoltarea
unei reţele de prestatori de servicii de turism, care să accepte tichetele de vacanţă drept mijloc de
plată a contravalorii serviciilor prestate şi organizarea unui management al circuitului fizic şi
financiar al părţilor implicate : sindicate, salariaţi, prestatori de servicii, unităţi emitente ale
tichetelor de vacanţă.
Sistemul tichetelor de vacanţă prezintă avantaje pentru toate părţile implicate în
realizarea acestuia: salariat, angajator, prestator de servicii turistice, stat.
Page 6
Salariatul:
- beneficiază de crearea unui sistem care să îi permită efectuarea unei vacanţe împreună cu
familia sa în perioada concediului, având un buget de vacanţă majorat cu 20%-80% , creşterea
fiind neimpozabilă;
- are la dispoziţie titluri de plată cu valori cuprinse între 50.000 – 500.000 lei
- oportunităţi culturale
Angajatorul :
- beneficiază de avantaje sociale motivante pentru salariaţi,
- contribuţia angajatorului la Fondul Comun pentru tichete de vacanţă este exonerată de plata
impozitului pe profit.
Prestatorii de servicii turistice au ca avantaje crearea unei clientele, siguranţa plăţilor,
dezvoltarea activităţilor şi armonizarea traficului.
Pentru stat promovarea sistemului tichetelor de vacanţă contribuie la:
- dezvoltarea industriei serviciilor, implicit creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;
- aplicarea unei politici sociale de sprijin al unei categorii de populaţie dezavantajate, prin
implementarea unui ajutor vizibil şi palpabil;
- susţinerea şi dezvoltarea turismului social şi vine în sprijinul strategiei de reabilitare a
turismului românesc pe termen mediu.
Impactul macro- economic la bugetul de stat şi asupra creşterii economice a ţării:
- creşterea veniturilor statului, prin aport suplimentar la bugetul de stat. Pierderile aduse de
deducerile fiscale sunt compensate de intrările de TVA, precum şi de impozitele pe salariile
celor ce intră în sistem prin intermediul noilor locuri de muncă, ce se creează;
- impact social: prin introducerea de scutiri de taxe pentru acest sistem, Guvernul îşi
demonstrează preocuparea pentru categoriile dezavantajate ale populaţiei;
- implementarea sistemului permite dezvoltarea activităţilor economice implicate, conferindu-
le dinamism;
- având o permanentă imagine asupra numărului de tichete emise şi intrate în posesia
salariaţilor, pe de o parte, şi industria turismului, pe de altă parte, Guvernul are posibilitatea
monitorizării acestui sector;
- creşterea ponderii în PIB a domeniului turismului şi înregistrarea unei creşteri economice.
Prezentul proiect de Lege privind acordarea tichetelor de vacanţă îşi propune crearea unui
sistem care să permită salariaţilor efectuarea unei vacanţe împreună cu familia sa în perioada
concediului şi care prezintă avantaje pentru toate părţile implicate în realizarea acestuia.
Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 5 alin. (3) din
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de acte normative, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005.
Page 7
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind
acordarea tichetelor de vacanţă care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi
de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
GHEORGHE DOBRE
AVIZĂM FAVORABIL :
MINISTRUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
GHEORGHE BARBU
MINISTRU DE STAT PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR DIN
DOMENIUL ECONOMIC
GHEORGHE POGEA
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLĂDESCU
MINISTRUL JUSTIŢIEI
MONICA LUISA MACOVEI
Page 8
PREŞEDINTE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
Ovidiu Iuliu MARIAN
SECRETAR GENERAL
Eugen ISPAS
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
Elena PETRAŞCU
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI BUGET
Silvia POPEANGĂ
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI STRATEGIE
George MATEI
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, AUTORIZARE ŞI CONTROL
Adriana MATEI

A doua formă:

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind acordarea tichetelor de vacanță
Având în vedere criza financiară existentă la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile mici și mijlocii din
România, precum și situația creată de presiunile personalului bugetar pentru creșterea salariilor,
având în vedere faptul că întreprinderile mici și mijlocii se află în prezent sub presiunea limitării posibilităților de creditare
generată de criza financiară și sunt din ce în ce mai afectate de lipsa de lichidități din economie, ceea ce generează și întârzieri
în încasarea facturilor aferente mărfurilor livrate sau serviciilor prestate în favoarea propriilor beneficiari,
având în vedere lipsa de forță de muncă calificată la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, generată de fenomenul de
emigrare cu care ne-am confruntat în ultimii ani, care a generat deja creșteri salariale importante în sectorul privat în ultimii ani,
pe fondul creșterii economice și a necesității de a asigura o forță de muncă stabilă,
având în vedere că în contextul actual generat de efectele crizei financiare întreprinderile mici și mijlocii nu mai au resurse
pentru a ține pasul cu creșterile salariale anunțate în sectorul bugetar și riscă să își piardă angajații,
având în vedere investițiile făcute de majoritatea angajatorilor în pregătirea forței de muncă angajate în vederea asigurării
sustenabilității întreprinderilor în condițiile concurențiale generate de aderarea la Uniunea Europeană,
prin introducerea tichetelor de vacanță, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului, căruia îi cresc
veniturile reale, și în favoarea angajatorului, care are posibilitatea și este stimulat să acorde angajaților, alături de salariu, vacanțe
în țară, prin intermediul tichetelor de vacanță, cu rol de recuperare a capacității de muncă, de creștere a productivității muncii
salariatului și de motivare a acestuia pentru a-și menține calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera
stabilitate și eficiență mărite la nivelul sectorului privat și în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.
Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare
nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de
vacanță.
Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va duce la scăderea circulației turistice în România, la creșterea ratei
șomajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra întregii economii.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 110/24.II.2009 10
Art. 1. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, pentru recuperarea și întreținerea
capacității de muncă a personalului salarial, angajatorii care
încadrează personal prin încheierea unui contract individual de
muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite
în continuare tichete de vacanță.
(2) Instituțiile din sectorul bugetar definite conform Legii
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,
și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de
finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează
integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile
comerciale la care statul este acționar unic sau acționar
majoritar, societățile și companiile naționale care încadrează
personal prin încheierea unui contract individual de muncă
acordă, în condițiile legii, tichete de vacanță.
(3) Tichetele de vacanță se acordă în limitele sumelor
prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după
caz, în bugete locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în
limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de
venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte
categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților
sub forma de tichete de vacanță este contravaloarea a 6 salarii
de bază minime brute pe țară garantate în plată, pentru un
salariat, în decursul unui an fiscal.
(5) Tichetele de vacanță sunt integral suportate de către
angajator, în condițiile art. 3.
(6) Angajatorii acordă tichete de vacanță numai în cazul în
care în anul fiscal anterior au obținut profit sau venit, după caz.
(7) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate
achiziționa prin intermediul tichetelor de vacanță va fi stabilit prin
normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor
fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul
tichetelor de vacanță se face în unități turistice autorizate de
Ministerul Turismului.
(9) Angajatul care beneficiază de tichete de vacanță nu mai
beneficiază de prima de vacanță în cursul anului fiscal.
Art. 2. — (1) Tichetele de vacanță sunt emise de către unități
specializate în domeniul care face obiectul prezentei ordonanțe
de urgență și autorizate de Ministerul Finanțelor Publice,
denumite în continuare emitenți. Autorizația de funcționare se
acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice,
prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea
concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanță de
urgență.
(2) Fiecare tichet de vacanță este valabil dacă are înscrise
următoarele mențiuni:
a) emitentul și datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a tichetului de vacantă;
c) angajatorul și datele sale de identificare;
d) numele, prenumele și codul numeric personal ale
angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță;
e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și
aplicării ștampilei unității afiliate;
f) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre
valoarea tichetului de vacanță și valoarea pachetului de servicii
către utilizatorii tichetelor de vacanță;
g) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanță.
(3) Emitenții tichetelor de vacanță au obligația de a asigura
circulația tichetelor de vacanță în condiții de siguranță.
(4) Tichetul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un
an de la data emiterii.
Art. 3. — (1) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale
legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo
unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților
stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanță cu
care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.
(2) Autoritățile și instituțiile publice din sectorul bugetar vor
contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu
emitenții, în condițiile legislației în vigoare.
(3) Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanță acordate
de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe
profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, în limita a
6 (șase) salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată
pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat
sunt scutite de plata impozitului pe venituri și a impozitelor
sociale aferente. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în
plată este stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(4) Sumele prevăzute la alin. (3) nu se iau în calcul nici
pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor și
obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
Contravaloarea tichetelor de vacanță nu se ia în calcul la
stabilirea venitului salarial.
(5) Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanță
sunt: 10, 20, 30, 40 și 50 lei.
Art. 4. — (1) Operatorii economici cu activitate de turism din
România, autorizați de Ministerul Turismului, conform
Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și
desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările
ulterioare, care dețin structuri de primire turistice clasificate
și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă tichete de
vacanță ca modalitate de plată, se denumesc, în mod
convențional și în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență,
unități afiliate.
(2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în
calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea
pachetului de servicii oferit utilizatorilor tichetelor de vacanță.
Art. 5. — (1) Ministerul Turismului va transmite unităților
emitente lista cu unitățile afiliate.
(2) Orice plată, atât între angajatori și unitățile emitente, cât
și între unitățile emitente și cele afiliate, se face numai prin
intermediul societăților bancare, potrivit legii.
(3) Unitățile emitente vor plăti unităților afiliate cu care au
încheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanță
contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.
Art. 6. — (1) Se interzice unității afiliate acordarea unui rest
de bani la tichetul de vacanță.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către
unitățile afiliate peste valoarea tichetelor de vacanță se suportă
de către salariat.
Art. 7. — (1) Constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea
afiliată spre comercializare a tichetelor de vacanță de către alte
persoane decât titularul tichetului de vacanță.
(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de
la 1.000 la 10.000 lei și retragerea certificatului de clasificare,
respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate
de tichete de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu
îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la
art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de
la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unității afiliate de a da rest în bani
la tichetul de vacanță.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac
de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului
Turismului.
(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)—(3) le sunt aplicabile
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8. — În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Turismului și
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor supune spre
aprobare, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de
aplicare a acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 110/24.II.2009 11
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 18 februarie 2009.
Nr. 8.

3 comments:

Anonymous said...

Ca sa nu ma cert cu dumneavoastra pe terte bloguri:
1. Credeti ca sunteti singurul care stie sa citeasca pe site-uri?
2. V-am cerut sa nu mai interveniti pe marginea comentariile mele. Ati uitat?
Ca ii dominati pe cei de pe blogul Elenei Udrea - si ca le cam conduceti blogul, e problema si placerea dumneavoastra, nu ma priveste, ba chiar gasesc interesant. Ca aveti adevarate ori false nedumeriri pe alte bloguri, iarasi nu e problema mea. Dar pina la mine. Cu stima, Instalatorul.

Bibliotecaru said...

Asta ce înseamnă că ar trebui să tac când îndemnaţi la a vota oameni care nu pot intra în grupurile euro-parlamentare. Realizaţi că aceşti oameni, "indepedenţii", cum este oarecum Lazlo Tokes, rămas pe dinafară, nu au acolo decât statut de observator, nu pot propune nimic pentru că nu au nici un sprijin? Asta doriţi pentru România? Eu de asta am intervenit, nu pentru a vă comenta eventualele simpatii sau antipatii.

În altă ordine de idei, eu nu comentez spusele anumitor oameni, intervin de fiecare dată când consider necesar şi de această dată am considerat necesar. Şi eu sunt împotriva întregii clase politice în acest moment, pentru că face mai multe tâmpenii decât e cazul, dar aici vorbim despre structuri organizate politic, independenţii nu au cum să facă ceva acolo. Şi atunci prefer politicienii care fac de multe ori tâmpenii, dar care au o anumită putere şi un cuvânt de spus, în plus mai fac şi ceva bine, decât nişte simpli privitori care se duc la muncă degeaba.

Anonymous said...

Va cer sa nu va mai amestecati in comentariile mele.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.