02 January 2013

Programul de Guvernare 2013-2016 a noua parte

Episodul trecut:
Programul de Guvernare 2013-2016 a opta parte


DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE

DIRECŢII DE ACTIUNE
1. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
2. Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate.
3. Regionalizare şi descentralizare administrativă şi financiară.
4. Modificarea legislaţiei în vederea eficientizării şi debirocratizării administraţiei publice.
5. Promovarea unor politici stimulative pentru stimularea performanţei profesionale a personalului din administraţia publică.

1. · Analiza urgentă a tuturor sumelor disponibile în cadrul programelor cu finanţare europeană şi realocarea acestora în vederea finanţării proiectelor aflate în listele de rezervă.
· Reinstituirea rolului strategic al Consiliului de Dezvoltare Regională. De asemenea, implementarea strategiilor locale / judeţene / regionale, prin prioritizarea proiectelor de la nivelul UAT-urilor care să conducă la o dezvoltare regională echilibrată.
· Promovarea de acte normative pentru:
- reducerea birocraţiei în sensul eliminării avizelor şi acordurilor la faza de pregătire a proiectelor, având ca sursă de finanţare fonduri publice și/sau europene, şi înlocuirea acestora cu avize de principiu, precum şi scutirea de orice taxe a acestora.
- Reglementarea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărei instituţii implicate în gestionarea şi controlul fondurilor europene pentru eliminarea supracontrolului sau lipsa de control în anumite cazuri.
- Impunerea unui cadru unic de accesare şi rambursare, indiferent de Program / AM / documentaţii tehnicoeconomice, avize, natura cheltuielilor eligibile, contribuţii la
co-finanţarea proiectelor, cereri de finanţare, rapoarte de progres etc.
- Impunerea de termene mai scurte pentru rambursarea cheltuielilor şi pentru încheierea de acte adiţionale la contractele de finanţare.
- Accelerarea procesului de achiziţii publice din fonduri europene prin introducerea noţiunii de prioritate maximă a publicării documentaţiilor de atribuire în SEAP a acestora.
- Introducerea unor măsuri de prevenire a corecţiilor financiare prin standardizarea documentaţiilor de atribuire, inclusiv a caietelor de sarcini şi introducerea standardelor de cost şi calitate pentru toate tipurile de achiziţii (servicii, lucrări, furnizare produse).

2. · Elaborarea unui plan strategic unitar de dezvoltare, care va avea ca obiectiv principal reducerea decalajelor intra şi inter regionale.
· Prioritizarea investiţiilor publice în cadrul planului strategic de dezvoltare şi stabilirea unor indicatori măsurabili, în corelare cu alocările financiare existente şi defalcarea acestora pe fiecare regiune şi judeţ.
· Se vor realiza şi continua următoarele programe:
- Programul „Satul Românesc” – finanţarea prioritară a unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice de tipul: şcoală, biserică, dispensar medical şi farmacie, bibliotecă şi cămin cultural, apă şi canalizare, drumuri locale, iluminat public,
salubrizare, maşină de pompieri, ambulanţă, târg comunal etc. care să asigure un standard minim obligatoriu de civilizaţie şi confort.
- Programul pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor mici si mijlocii.
- Program pentru stimularea dezvoltării marilor aglomerări urbane prin măsuri instituţionale şi legislative.
- Program de modernizare a drumurilor judeţene pentru asigurarea accesibilităţii la reţelele de transport naţionale şi europene.
- Programe de construcţii de locuinţe:
Pentru tineri
Pentru unele categorii socio-profesionale (medici, profesori etc.)
Locuinţe sociale
- Programe de reabilitare termică a clădirilor de locuit și de reducere a riscului seismic.
- Continuarea programului „Termoficare 2006-2015”.
- Alte programe aflate în derulare, necesare şi oportune.
· Continuarea în vederea finalizării proiectelor începute şi neterminate, care se înscriu într-unul din programele ministerului, în baza unor priorităţi şi criterii ce vor fi aprobate după consultarea beneficiarilor.

3. · Definitivarea unui calendar riguros privind descentralizarea administraţiei publice care să conţină:
- repartizarea responsabilităţilor între administraţia publică centrală pe de-o parte şi cea regională şi locală, de cealaltă parte.
- realizarea transferului de competenţe în cadrul unui proces stabil şi transparent.
- evitarea dezechilibrelor financiare.
- asigurarea continuităţii furnizării serviciilor publice.
· Modificarea tuturor actelor normative cu privire la administraţia publică locală în vederea creării cadrului instituţional necesar descentralizării: Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea 340/2006 a instituţiei prefectului, Legea 393/2004 a statutului aleşilor locali, Legea 95/2006 a descentralizării, Legea 315/2004 a dezvoltării regionale etc.
· Procesul de descentralizare trebuie să se realizeze pe trei nivele: local (comune, oraşe, municipii), judeţean şi regional, astfel încât majoritatea serviciilor deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interes judeţean/local în coordonarea/subordinea autorităţilor locale.
· Realizarea cadrului instituţional necesar înfiinţării regiunilor teritorial administrative.
· Organizarea transferului de atribuţii şi de competenţe, între Guvern, pe de o parte şi regiuni şi judeţe, pe de altă parte, se va realiza în baza unor dezbateri publice, în colaborare cu mass-media, ONG-uri şi alte instituţii publice interesate precum şi cu informarea permanentă şi corectă a cetăţenilor.
· Transferul atribuţiilor către regiuni se va realiza în scopul dezvoltării echilibrate a acestora, respectiv:
- dezvoltarea economică a regiunii.
- gestionarea fondurilor europene la nivel regional.
- gestionarea infrastructurii de interes regional cu privire la transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim, aerian.
- gestionarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă medicală la nivel regional.
- promovarea obiectivelor de turism de interes regional.
- amenajarea teritoriului la nivel de regiune.
- dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic şi profesional la nivel regional.
- elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea agriculturii în vederea încurajării accesului produselor românești pe pieţele interne si externe, inclusiv prin crearea de branduri regionale.
- gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional.
- protecţia mediului la nivel regional.
- gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional.
- alte atribuţii etc.
· OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ vor urmări ca la nivelul fiecărei regiuni să existe cel puţin:
- un spital regional (cu medicină de înaltă performanţă).
- sistem regional de intervenţie în situaţii de urgenţă.
- infrastructura rutieră şi feroviară modernizată.
- un aeroport internaţional.
- un centru sportiv regional polivalent de nivel internaţional.
- un centru de afaceri regional.
- un centru cultural de nivel european.
- o universitate acreditată la nivel internaţional.
· Autorităţile centrale vor elabora toate politicile publice naţionale iar autorităţile regionale şi locale își vor elabora propriile politici cu respectarea cadrului, normelor, criteriilor şi standardelor stabilite prin politicile publice naţionale.
· Redefinirea competenţelor prefecţilor în contextul descentralizării şi transferului de competenţe de la autorităţile centrale la autorităţile locale.
· Procesul de descentralizare se va realiza prin asigurarea resurselor financiare corespunzătoare competenţelor transferate.
· Modificarea actelor normative care reglementează finanţele publice locale în vederea realizării următoarelor obiective:
- Asigurarea funcţionării sistemului administraţiei publice locale;
- Asigurarea dezvoltării comunităţilor locale;
- Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor locale;
- Întărirea capacităţii administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi de a finanţa/cofinanţa programele de dezvoltare locală;
- Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice furnizate populaţiei, a standardelor de cost şi a normativelor de personal aferente, astfel încât cheltuielile publice să devină justificate şi transparente. Acestea vor fi stabilite de către Guvern împreună cu structurile asociative ale autorităţilor locale.

4. · Delimitarea clară a răspunderii ordonatorilor de credite aleșilor locali în raport cu funcţionarii din subordine, cu privire la oportunitatea şi legalitatea actelor administrative emise.
· Modificarea prevederilor legale referitoare la atacarea în faţa instanţelor judecătoreşti a actelor administrative de către prefect (vezi suspendarea actului administrativ atacat, termenul de promovare a contestaţiei în instanţă etc.).
· Reconsiderarea rolului şi importanţei primarului şi preşedintelui consiliului judeţean în contextul atribuţiilor şi responsabilităţilor sporite în urma procesului de descentralizare.
· Armonizarea tuturor prevederilor din actele normative în vigoare care guvernează administraţia publică cu responsabilităţile şi competenţele actuale: Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituţia prefectului, Legea nr. 95/2006 privind descentralizarea, Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională, Legea 273/2006 privind finanţele publice locale etc.

5. · Descentralizarea gestiunii funcţiei publice către ordonatorii de credite (recrutare, promovare, detaşare pe funcţie publică pe perioadă determinată) în vederea simplificării şi eficientizării sistemului administrativ.
· Crearea cadrului legislativ pentru încurajarea performanţei profesionale, limitarea exodului de cadre precum şi atragerea de categorii socio-profesionale deficitare la nivelul administraţiei publice, prin introducerea unor elemente stimulative.
· Profesionalizarea corpului funcţionarilor publici prin:
revizuirea sistemului de evaluarea a performanţelor profesionale.
reformarea sistemului de perfecţionare/formare a funcţionarilor publici și crearea unui corp de experţi formatori.
(http://www.gov.ro/upload/articles/117322/program-de-guvernare-2013-2016.pdf)


Acest capitol al Programului de Guvernare este neinteresant, uşor haotic... dar mai ales prost redactat. Sunt foarte nemulţumit. Ce fel de program de guvernare conţine formulări de tipul "Crearea cadrului legislativ pentru încurajarea performanţei profesionale". Păi tocmai aici era momentul exprimării acestui cadru legislativ. Înţeleg lenea şi frica unui politician de a exprima concreteţe în campania electorală, dar dacă ajungi să pui în programul de guvernare gânduri semi-exprimate... Personal cred că este absolut fără scuză. Tot acest capitol este astfel exprimat... parcă aud "vom face totul să nu fie rău şi să fie bine". Pur şi simplu nu am cum să am i părere despre acest capitol pentru că nu-mi transmite absolut nimic.

Episodul viitor:
Programul de Guvernare 2013-2016 a zecea parte

1 comment:

Robert Horvath said...

CE BINE CA ROMANIA ESTE O COLONIE UE !

Când trăieşti într-o societate în care majoritatea politicienilor sunt iresponsabili şi necinstiţi nu poţi decât să te bucuri că puterile occidentale, fie că vorbim de UE, fie de SUA, sunt interesate de ce se întâmplă la tine în ţară.
Legat de revolta lui Crin Antonescu de astă-vară cum că „România nu este colonie a UE", ar trebui să spunem că, dimpotrivă, „România trebuie să rămână colonie a UE". Până când vom avea nişte politicieni responsabili.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.