23 January 2013

Viaţa începe să-mi dea dreptate


După stabilirea rezultatelor alegerilor spuneam că procentul mamut al USL din Parlamentul României nu este deloc benefic. Iată primul act al abuzului Parlamentar.

Pl-x nr. 1/2013
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:7/21-01-2013
- Camera Deputatilor:1/21.01.2013
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuita în 2003
Camera decizionala:Camera Deputatilor + Senatul
Tip initiativa:Propunere legislativa
Caracter:
organic
Procedura de urgenta:da
Stadiu:
adoptată de către plenul reunit
Initiator:6 deputati+senatori
deputati PSD:Neacşu Marian, Zgonea Valeriu Ştefan
deputati PNL:Ruşanu Dan Radu
deputati Mino.:Pambuccian Varujan
deputati PC:Ciucă Liviu-Bogdan
senatori PSD:Sârbu Ilie
Consultati:
Format PDF - 157 kb Expunerea de motive
Format PDF - 795 kb Forma iniţiatorului
Format PDF - 889 kb Avizul Consiliului Legislativ


Derularea procedurii legislative
Data
&nbsp

Actiunea
CD

21.01.2013


înregistrat la Camera pentru dezbatere
PA

21.01.2013


prezentare în Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului


Format PDF - 33 kb Adresa iniţiatorului
CD

21.01.2013


trimis pentru raport la:Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
termen depunere amendamente: 21.01.2013, ora 18:30
termen depunere raport: 22.01.2013, ora 11:00
PA

21.01.2013


trimis pentru aviz la comisie
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor / Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului / termen: 21-01-2013, ora 16,00
CD

22.01.2013


primire aviz de la:PDF format

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţiprimire raport de la:PDF format

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
PA

22.01.2013


înscris pe ordinea de zi a sedintelor comune ale celor doua Camere

22.01.2013


adoptata în sedinta comuna a celor doua Camere
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României209743 b Forma pentru promulgare

(http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13021)

Propunerea a fost depusă pe 21 ianuarie şi a fost votată pe 22 ianuarie... timp în care a trecut şi prin comisii. Nu e bătaie de joc? Nici măcar nu se spune care a fost votul...

Iată forma adoptată de Parlament:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
SENATUL
L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (5) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Deputaţii şi senatorii aleşi ca urmare a organizării unor alegeri parţiale pentru ocuparea locurilor vacantate pe parcursul unei legislaturi vor depune jurământul de credinţă după validarea mandatelor, potrivit aceleiaşi proceduri şi cu aceleaşi consecinţe juridice.”
2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 4
Declaraţia de avere şi declaraţia de interese
(1) După întrunirea legală a Camerelor şi validarea mandatului, fiecare deputat şi fiecare senator este obligat să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese, potrivit legii
2

(2) Deputaţii şi senatorii aleşi ca urmare a organizării unor alegeri parţiale au obligaţia să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese la începutul mandatului şi după validare, potrivit legii.
(3) Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese şi la încetarea mandatului, inclusiv dacă aceasta are loc înainte de termen.
(4) Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se completează personal, se datează, se semnează olograf şi se depun la persoana desemnată în acest scop de secretarul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, care eliberează dovada de primire.
(5) Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se publică pe pagina de Internet a Camerei Deputaţilor şi, respectiv, a Senatului, potrivit legii.
(6) Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a actualiza anual declaraţia de avere şi declaraţia de interese, în condiţiile legii.”
3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 7
Încetarea mandatului
(1) Calitatea de deputat sau de senator încetează:
a) la data întrunirii legale a Camerelor nou-alese;
b) în caz de demisie, de la data menţionată în cuprinsul acesteia, depuse la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
c) în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune pierderea acestor drepturi;
d) în caz de deces, de la data consemnată în certificatul de deces;
e) în caz de incompatibilitate.
(2) Încetarea mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilităţii are loc:
a) la data menţionată în cuprinsul demisiei pentru incompatibilitate, depusă la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
b) la data adoptării unei hotărâri a Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, prin care se constată starea de incompatibilitate;
c) la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se respinge contestaţia la raportul Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea.
(3) În cazul în care deputatul sau senatorul şi-a depus demisia, preşedintele, în prima şedinţă publică a plenului respectivei Camere, îl întreabă pe deputat sau pe senator dacă stăruie în demisie şi, dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în şedinţa de plen pentru a răspunde, preşedintele

3

ia act de demisie şi supune votului plenului Camerei din care face parte, adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator.
(4) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. c) şi d) preşedintele Camerei ia act de situaţia de încetare a mandatului de deputat sau de senator şi supune votului plenului Camerei din care face parte, adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator.
(5) Hotărârile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevăzute la alin. (3) şi (4) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeşte de drept în cazul în care mandatul Camerei din care face parte se prelungeşte de drept în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) şi (4) din Constituţia României, republicată.”
4. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 81, cu următorul cuprins:
„ARTICOLUL 81
Organizarea activităţii parlamentare
(1) Activitatea deputaţilor şi senatorilor, precum şi organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu. În vederea asigurării exercitării mandatului deputaţilor şi senatorilor, resursele financiare aferente desfăşurării activităţii fiecărei Camere sunt prevăzute în bugetul propriu, pe care îl adoptă fiecare Cameră.
(2) Deputaţii şi senatorii constituie comisii permanente şi pot institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale, în condiţiile prevăzute de regulamente. Camerele îşi pot constitui comisii comune, grupuri de prietenie cu alte parlamente şi delegaţii ale Parlamentului României la adunările parlamentare cu caracter european sau internaţional. Condiţiile de constituire, obiectivele activităţii şi procedurile de lucru ale comisiilor se stabilesc în regulamentul fiecărei Camere şi în regulamentul şedinţelor comune ale Camerelor sau ad-hoc pentru comisiile speciale ori de anchetă.”
5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 9
Principiul interesului naţional
Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni şi al locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le reprezintă, respectiv al cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe care îi reprezintă.”

4

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 13
Respectarea regulamentelor
(1) Deputaţii şi senatorii sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentelor, să se supună normelor de conduită civilizată, de curtoazie şi de disciplină parlamentară şi să nu aibă atitudini sau să folosească expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase.
(2) Comisiile Camerei Deputaţilor şi Senatului care au în competenţă analiza problemelor de disciplină parlamentară elaborează, în şedinţă comună, proiectul Codului de conduită al deputaţilor şi al senatorilor şi îl înaintează Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea înscrierii pe ordinea de zi a plenului celor două Camere.
(3) Codul de conduită al deputaţilor şi al senatorilor se adoptă prin hotărâre, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu votul majorităţii membrilor.”
7. Titlul Capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL IV
Incompatibilităţi, interdicţii şi conflictul de interese”
8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 14
Principii cu caracter general
(1) Nicio persoană nu poate fi în acelaşi timp deputat şi senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu calitatea de membru în Parlamentul European.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.”
9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 15
Incompatibilităţi
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor

5

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
b) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. a);
c) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. a);
d) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
e) calitatea de comerciant persoană fizică;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
h) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi confederaţiilor sindicale.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile şi activităţile persoanelor care, conform statutului lor nu pot face parte din partide politice.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică reprezentanţilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru care este prevăzută interdicţia de a face parte din partide politice în statutul propriu.
(5) Alte incompatibilităţi cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege organică.”
10. Articolele 16 şi 17 se abrogă.
11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 18
Procedura declarării incompatibilităţii
(1) Deputatul sau senatorul care, la data intrării în exerciţiul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute în prezentul Statut sau în alte legi speciale are la dispoziţie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate. După expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, în termen de 30 de zile între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale. Demisia deputatului sau a senatorului se aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care acesta face parte.

6

(2) Deputatul sau senatorul care nu şi-a exprimat opţiunea potrivit prevederilor alin. (1) rămâne în stare de incompatibilitate. Biroul permanent al Camerei din care face parte sesizează comisia care are în competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate în vederea întocmirii unui raport, în termen de 15 zile de la sesizare. Comisia competentă solicită punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, care va răspunde solicitării în cel mult 5 zile. Raportul comisiei se înaintează Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, care va informa pe deputatul sau senatorul în cauză şi va supune în prima şedinţă a plenului Camerei din care face parte un proiect de hotărâre de constatare a stării de incompatibilitate şi de încetare a mandatului.
(3) Deputatul sau senatorul aflat într-o stare de incompatibilitate survenită în timpul exercitării mandatului aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care face parte această situaţie, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. La împlinirea termenului de 30 de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(4) Deputatul sau senatorul se poate adresa Biroului permanent al Camerei din care face parte, în vederea clarificării unei eventuale stări personale de incompatibilitate. Biroul permanent înaintează solicitarea comisiei care are în competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate, în vederea întocmirii unui raport, în termen de 15 zile de la sesizare. În cazul în care din raportul comisiei reiese existenţa unei stări de incompatibilitate, deputatul sau senatorul are obligaţia ca în termen de 30 de zile să opteze între calitatea de deputat sau de senator şi funcţia sau funcţiile incompatibile. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Prevederile referitoare la declararea stării de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) – (4) se completează în mod corespunzător cu cele ale regulamentului fiecărei Camere, precum şi cu legislaţia în materie.”
12. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 181, cu următorul cuprins:
„ARTICOLUL 18 1
Interdicţia publicitară
Este interzisă folosirea numelui însoţit de calitatea de deputat sau de senator în orice acţiune publicitară privitoare la orice societate comercială, financiară ori industrială sau altele asemenea cu scop lucrativ.”
13. Articolul 19 se abrogă.
14. După articolul 19 se introduce un nou articol, art. 191, cu următorul cuprins:
„ARTICOLUL 191
Conflictul de interese

7

Deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se sancţionează disciplinar cu interzicerea participării la lucrările Camerei din care face parte deputatul sau senatorul pe o perioadă de cel mult 6 luni.”
15. Denumirea marginală a articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 21
Imunitatea”
16. După alineatul (2) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Deputaţii şi senatorii pot fi chemaţi în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată în calitate de martor. În cazul în care li se solicită să depună mărturie asupra unor fapte sau informaţii de care au luat cunoştinţă în exercitarea mandatului şi care au caracter clasificat, mărturia se va depune în condiţiile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu informarea Biroului permanent al Camerei din care fac parte.”
17. Alineatele (3)-(5) ale articolului 23 se abrogă.
18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 24
Procedura în caz de reţinere, arestare sau percheziţie
(1) Cererea de reţinere, arestare sau percheziţie a deputatului ori a senatorului se adresează de către ministrul justiţiei preşedintelui Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, pentru a fi supusă aprobării plenului Camerei respective, în temeiul art. 72 din Constituţia României, republicată. Cererea trebuie să conţină indicarea cazului prevăzut de Codul de procedură penală şi motivele concrete şi temeinice care justifică luarea măsurii preventive sau dispunerea percheziţiei.
(2) Preşedintele Camerei din care face parte deputatul sau senatorul aduce de îndată cererea la cunoştinţa Biroului permanent, care o trimite comisiei care are în competenţă analizarea situaţiilor privind imunitatea, pentru a întocmi un raport în termen de cel mult 3 zile. Raportul comisiei va face referiri punctuale la motivele concrete, legale şi temeinice invocate. Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi.
(3) Hotărârea privind aprobarea cererii ministrului justiţiei se supune spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei din care face parte deputatul sau senatorul, în termen de 5 zile de la depunerea raportului, cu respectarea prevederilor art. 67 şi ale art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

8

(4) Hotărârea privind aprobarea cererii ministrului justiţiei se adoptă cu votul secret al majorităţii membrilor prezenţi. Aceasta se comunică de îndată ministrului justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Hotărârea intră în vigoare la data comunicării acesteia către ministrul justiţiei.
(5) În condiţiile în care Camera Deputaţilor sau Senatul, după caz, nu este în sesiune, preşedintele Camerei respective ia măsurile necesare respectării termenelor prevăzute în prezentul articol.”
19. După articolul 24 se introduc două noi articole, art. 241 şi 242, cu următorul cuprins:
„ARTICOLUL 241
Reţinerea în caz de infracţiune flagrantă
(1) În caz de infracţiune flagrantă, deputatul sau senatorul poate fi reţinut şi supus percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, asupra reţinerii şi percheziţiei. În cazul în care Camera constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune, imediat, prin hotărâre, revocarea acestei măsuri, cu votul secret al majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârea de revocare a reţinerii se execută de îndată de către ministrul justiţiei şi va fi comunicată şi Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Dacă Parlamentul nu este în sesiune, Camera din care face parte deputatul sau senatorul în cauză va fi convocată de urgenţă de către preşedintele acesteia. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
ARTICOLUL 242
Procedura în cazul cererii de începere a urmăririi penale pentru un ministru care are şi calitatea de deputat sau de senator
(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Camera Deputaţilor sau Senatul, după caz, pentru a cere începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei fapte penale care are legătură cu exercitarea mandatului unui ministru care are şi calitatea de deputat sau de senator, în temeiul art. 109 din Constituţia României, republicată. Sesizarea trebuie să conţină motivele concrete, legale şi temeinice care justifică începerea urmării penale.
(2) Preşedintele Camerei sesizate prezintă Biroului permanent cererea, iar acesta sesizează comisia care are în competenţă analizarea situaţiilor privind imunitatea, pentru întocmirea unui raport, stabilind şi un termen pentru depunerea acestuia, care nu poate fi mai mare de 20 de zile.
(3) Comisia solicită audierea deputatului sau a senatorului respectiv, iar în cazul în care acesta refuză să se prezinte aceasta se consemnează în raportul comisiei.

9

(4) Raportul comisiei va face referiri punctuale la motivele concrete, legale şi temeinice invocate; acesta se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi.
(5) Hotărârea privind aprobarea cererii de începere a urmăririi penale se supune spre dezbatere şi adoptare plenului respectivei Camere în termen de 5 zile de la depunerea raportului. Aceasta se adoptă cu respectarea prevederilor art. 67 şi ale art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. Votul este secret şi se exprimă prin bile.
(6) Hotărârea privind aprobarea cererii de începere a urmăririi penale a unui ministru care are şi calitatea de deputat sau de senator se transmite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Preşedintelui României, de către preşedintele Camerei respective.
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi foştilor miniştri care au calitatea de deputat sau de senator pentru faptele săvârşite în calitate de ministru.”
20. Articolul 25 se abrogă.
21. După alineatul (1) al articolului 29 se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Deputatul sau senatorul poate solicita în scris liderului grupului parlamentar din care face parte permisiunea de a absenta de la lucrările Camerei pentru rezolvarea unor probleme legate de exercitarea mandatului sau pentru rezolvarea unor probleme personale.
(12) În situaţia în care deputatul sau senatorul absentează de la lucrările Camerei datorită apariţiei unor situaţii neprevăzute, acesta se poate adresa în scris Biroului permanent pentru a solicita motivarea respectivelor absenţe.”
22. La articolul 29, literele b) şi d) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„b) participă la activităţi stabilite prin decizia birourilor permanente reunite ale celor două Camere sau a Biroului permanent al Camerei din care face parte ori la invitaţia Guvernului sau a Preşedintelui României;
……………………………………………………………………………
d) are aprobată motivarea absenţei de către liderul de grup sau de către Biroul permanent, după caz.”
23. Alineatul (1) al articolului 30 se abrogă.
24. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Neparticiparea la cel puţin o activitate parlamentară desfăşurată în sediul Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz, în cadrul programului şi ordinii de zi aprobate de Biroul permanent, se consideră absenţă nemotivată şi are drept consecinţă reţinerea a 1% din indemnizaţia lunară brută a deputatului

10

sau a senatorului, cu excepţia motivării absenţelor în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) şi (12).
(3) Regulamentele Camerelor stabilesc procedurile de urmat pentru executarea prevederilor prezentului articol, inclusiv acordarea concediilor cu plata drepturilor băneşti, care nu pot fi mai mari de 8 zile pe durata unei sesiuni şi care se aprobă de preşedintele Camerei pentru cele de până la 4 zile şi de Biroul permanent al Camerei pentru cele de peste 4 zile.”
25. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 32
Dreptul de a fi ales în structuri parlamentare
(1) Deputaţii şi senatorii fac parte, în mod obligatoriu, dintr-o comisie permanentă a Camerei respective, cu excepţiile prevăzute prin regulamentul Camerei Deputaţilor sau al Senatului ori prin hotărâri ale birourilor permanente ale acestora.
(2) Deputaţii şi senatorii au dreptul să fie membri şi să fie aleşi, în condiţiile regulamentului, în Biroul permanent al Camerei din care fac parte, în conducerea unei comisii permanente, în conducerea unui grup parlamentar, în conducerea unei comisii speciale ori a unei comisii de anchetă.
(3) Deputaţii şi senatorii au dreptul să fie membri şi să fie aleşi în conducerea comisiilor comune ale celor două Camere, în comisii de anchetă sau alte comisii comune speciale, în grupuri de prietenie cu alte parlamente şi în delegaţii ale Parlamentului României la adunările parlamentare cu caracter european sau internaţional.”
26. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 33
Dreptul de a alege organele de conducere
(1) Deputaţii şi senatorii au dreptul să îşi aleagă reprezentanţii în structurile de conducere ale Camerei din care fac parte.
(2) Procedura de alegere a deputaţilor şi senatorilor în structurile de conducere se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor celor două Camere.
(3) Pierderea sprijinului politic de către deputat sau senator atrage de drept încetarea calităţii de titular al oricărei funcţii obţinute prin susţinere politică.”
27. La articolul 34 se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:
„(2) Grupurile parlamentare se pot constitui din deputaţi, respectiv senatori, care au candidat în alegeri din partea aceluiaşi partid politic, a

11

aceleiaşi formaţiuni politice ori alianţe politice, alianţe electorale sau din deputaţi ori senatori care au candidat ca independenţi şi au fost aleşi.
(3) Deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au obţinut mandatul de deputat în conformitate cu prevederile legii şi ale Constituţiei României pot constitui un singur grup parlamentar.
(4) Deputaţii sau senatorii care părăsesc grupul parlamentar din care fac parte în conformitate cu alin. (1), devin deputaţi sau senatori neafiliaţi, dacă nu se afiliază unui alt grup parlamentar. Deputaţii şi senatorii rămaşi neafiliaţi nu îşi pot constitui grupuri parlamentare.”
28. Alineatul (2) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Drepturile şi libertăţile se exercită în limitele conţinutului constituţional şi legal al mandatului de deputat sau de senator şi numai în formele şi cu procedura prevăzute în regulamentul fiecărei Camere şi în Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.”
29. După articolul 36 se introduce un nou capitol, Capitolul VII1, cuprinzând articolul 361, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL VII1
Participarea deputaţilor şi senatorilor la activităţi legate de Uniunea Europeană
ARTICOLUL 361
(1) Deputaţii şi senatorii examinează proiecte de acte legislative şi documente consultative ale Uniunii Europene în temeiul drepturilor constituţionale privind controlul parlamentar asupra activităţii Guvernului şi al tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(2) Deputaţii şi senatorii participă la punerea în practică a principiului democraţiei participative, stipulat în art. 10 al Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), prin exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului în domeniul afacerilor europene.
(3) Deputaţii şi senatorii contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii Europene, în temeiul art. 12 al Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), al Protocolului 1 al Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană şi al Protocolului 2 al Tratatului de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, prin participarea la dialogul politic cu instituţiile Uniunii Europene – Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul.
(4) Activitatea deputaţilor şi senatorilor în domeniul afacerilor europene se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, Regulamentul şedinţelor

12

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi cu regulamentele celor două Camere.”
30. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcţie de resursele bugetare, dar nu mai puţin de o indemnizaţie şi jumătate brută a deputatului, respectiv a senatorului.
…………………………………………………………………………….
(3) Deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, aleşi la nivel naţional, pot organiza birouri parlamentare oriunde pe teritoriul României, în limitele sumei prevăzute la alin. (1). Ceilalţi parlamentari pot organiza, în aceleaşi condiţii prevăzute la alin. (1), birouri parlamentare, la solicitarea partidelor politice din partea cărora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau, după caz, al Senatului.”
31. După alineatul (3) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Deputaţii şi senatorii aleşi în circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul în afara României pot organiza birouri parlamentare în afara ţării, cu respectarea legislaţiei statului respectiv sau în România cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, în limita sumei prevăzute la alin. (1).”
32. După alineatul (4) al articolului 38 se introduc două noi alineate, alin. (41) şi (42), cu următorul cuprins:
„(41) Spaţiile destinate birourilor parlamentare nu pot fi închiriate în imobile aflate în proprietatea deputaţilor sau senatorilor, membrilor familiilor sau rudelor acestora până la gradul al III-lea. Interdicţia este aplicabilă şi pentru acele spaţii aflate în patrimoniul unor societăţi comerciale la care deputaţii sau senatorii, membrii familiilor sau rudele acestora sunt asociaţi ori acţionari.
(42) În spaţiile prevăzute la alin. (41) pot fi organizate birouri parlamentare doar dacă aceste spaţii sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit.”
33. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) Chiria aferentă spaţiilor, cheltuielile de întreţinere, drepturile băneşti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor şi alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din suma

13

forfetară pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare alocată deputatului sau senatorului.
(6) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor se face prin încheierea unui contract de muncă sau a unei convenţii civile, ambele pe durată determinată. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă, încadrarea salariaţilor se face la propunerea deputatului sau a senatorului în cauză, iar în cazul convenţiei civile, aceasta se încheie între deputatul sau senatorul în cauză şi persoana fizică.”
34. După alineatul (6) al articolului 38 se introduc trei noi alineate, alineatele (61)-(63), cu următorul cuprins:
„(61) La angajarea personalului birourilor parlamentare se va respecta nomenclatorul funcţiilor prevăzut în hotărârea pentru aprobarea normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori pentru birourile parlamentare.
(62) Membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia până la gradul al III-lea nu pot fi angajaţi la respectivul birou parlamentar.
(6³) Angajaţii cu contract de muncă sau convenţie civilă ai unui birou parlamentar pot fi reangajaţi în biroul parlamentar al aceluiaşi deputat sau senator şi în noul mandat, în cazul realegerii acestuia.”
35. Alineatul (7) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, alocată deputatului sau senatorului, se stabileşte prin hotărâre a birourilor permanente reunite ale celor două Camere, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
36. Alineatul (8) al articolului 38 se abrogă.
37. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:
„ARTICOLUL 381
Relaţia cu cetăţenii
(1) Deputaţii şi senatorii organizează în cadrul birourilor parlamentare din circumscripţia electorală activităţi specifice relaţiilor publice şi audienţelor acordate cetăţenilor.
(2) Deputaţii şi senatorii pot acorda audienţe cetăţenilor şi în alte circumscripţii electorale decât cele în care au fost aleşi, în cadrul altor birouri parlamentare, la solicitarea titularilor acestora, sau în alte spaţii publice corespunzătoare.
(3) Deputaţii şi senatorii se pot adresa în scris, prin intermediul birourilor parlamentare, organelor administraţiei publice centrale şi locale,

14

pentru a transmite sau a se informa asupra solicitărilor şi petiţiilor cetăţenilor din circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pentru rezolvarea, în conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obţine informaţii cu caracter public necesare exercitării mandatului.
(4) Organele administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să răspundă în termen de 30 de zile de la primirea solicitărilor scrise ale deputaţilor şi senatorilor.”
38. Articolului 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 39
Obligaţiile autorităţilor publice centrale şi locale
(1) Consiliile judeţene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, la solicitarea deputaţilor sau senatorilor, precum şi a birourilor permanente ale Camerei din care aceştia fac parte, pun la dispoziţia deputaţilor şi senatorilor spaţii pentru organizarea şi funcţionarea birourilor parlamentare ale acestora.
(2) Cheltuielile de întreţinere şi administrare aferente spaţiilor puse la dispoziţie conform alin. (1) vor fi suportate de către deputat sau senator din suma forfetară alocată pentru organizarea şi funcţionarea biroului parlamentar sau din venituri proprii.
(3) Consiliile judeţene, prefecturile, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pot pune la dispoziţia birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, în limita posibilităţilor, mijloace fixe necesare bunei desfăşurări a activităţii birourilor parlamentare, prin împrumut de folosinţă sau închiriere.
(4) Secretariatul general al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, prin hotărârea birourilor permanente, în funcţie de resursele bugetare alocate poate pune la dispoziţia deputaţilor sau senatorilor mijloace fixe, obiecte de inventar sau servicii, necesare exercitării în bune condiţii a mandatului.
(5) Cheltuielile pentru taxe de poştă şi telecomunicaţii interne, efectuate de deputaţi şi de senatori în exercitarea mandatului, se decontează de secretariatul general al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, până la limita valorică stabilită de Biroul permanent al fiecărei Camere, în funcţie de prevederile bugetare.
(6) Serviciile descentralizate şi deconcentrate ale ministerelor şi ale autorităţilor centrale de reglementare sunt obligate să sprijine prin mijloacele specifice ale activităţii lor organizarea şi funcţionarea legală a birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, precum şi activitatea acestora.”
39. Alineatele (1), (2) şi partea introductivă a alineatului (3) ale articolului 40 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Deputaţii şi senatorii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov, primesc o diurnă de

15

deplasare, pe zi, de 2% din indemnizaţia lunară brută prevăzută pentru deputat sau senator.
(2) Deputaţilor şi senatorilor, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti sau judeţul Ilfov, li se acordă lunar, pe durata mandatului, pe bază de declaraţie pe proprie răspundere care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea Birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcţie de resursele bugetare, dar nu mai puţin de jumătate din indemnizaţia brută a deputatului, respectiv a senatorului.
(3) De diurna prevăzută la alin. (1) şi dreptul de decontare a cazării în teritoriu, în unităţi de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele sau de compensare a cheltuielilor de cazare prin acordarea a 2% din indemnizaţia lunară brută pentru fiecare noapte, beneficiază deputaţii sau senatorii care:”
40. La articolul 40, litera c) a alineatului (3) se abrogă.
41. Alineatul (4) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Deputaţii şi senatorii care se deplasează în timpul vacanţelor parlamentare în cadrul circumscripţiilor electorale în care au fost aleşi, altele decât cele în care au domiciliul, sau la Bucureşti, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiază de diurna de deplasare şi cazare conform alin. (1) – (3), în limita numărului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.”
42. Titlul Capitolului IX se modifică şi va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL IX
Alte drepturi patrimoniale ale deputaţilor şi senatorilor”
43. Alineatul (3) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Indemnizaţia lunară are regimul juridic prevăzut de lege pentru salariu, cu reducerile şi majorările prevăzute de lege, de regulamentele celor două Camere şi de acte normative emise în aplicarea legii.”
44. După alineatul (4) al articolului 41, se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:
„(41) Pe perioada reţinerii sau arestării preventive plata indemnizaţiei deputatului sau senatorului, precum şi plata celorlalte drepturi se suspendă, cu excepţia sumei forfetare alocate funcţionării biroului parlamentar. Drepturile

16

suspendate, aferente perioadei reţinerii sau arestării preventive, vor fi plătite dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se pronunţă achitarea respectivului deputat sau senator.”
45. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 42 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Deputaţilor şi senatorilor care deţin funcţia de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privinţa salarizării, dispoziţiile legale privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.
(3) Drepturile deputaţilor şi senatorilor, membri ai Guvernului, prevăzute la art. 40 şi 44 sunt suspendate pe durata îndeplinirii mandatului de membru al Guvernului.”
46. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Fondul preşedintelui Senatului se aprobă anual, prin bugetul fiecărei Camere. Preşedintele informează Biroul permanent al Camerei respective, anual, cu privire la cheltuirea respectivului fond în anul anterior.
(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare materiale, ajutoare de deces, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse. Ajutoarele materiale, recompensele, stimulentele, contribuţiile la acţiunile umanitare şi bursele nu se acordă deputaţilor şi senatorilor.”
47. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 44
Dreptul la transport
(1) Deputaţii şi senatorii beneficiază, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferată, cu orice categorie de trenuri de călători. Biletele de călătorie se vor elibera pe baza legitimaţiei de deputat sau de senator.
(2) Deputaţii şi senatorii pot beneficia de autoturism pentru desfăşurarea activităţilor legate de exercitarea mandatului.
(3) Opţional, prin renunţarea la dreptul prevăzut la alin. (2), deputaţii şi senatorii pot benefica de o sumă forfetară al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a birourilor permanente, în funcţie de resursele bugetare ale celor două Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţie, pe bază de declaraţie pe propria răspundere, care reprezintă document justificativ.
(4) Deputaţii şi senatorii care folosesc autoturismul pentru a se deplasa din circumscripţia electorală în care au domiciliul la lucrările Parlamentului şi înapoi, cei care au domiciliul în Bucureşti şi se deplasează în circumscripţia

17

electorală în care au fost aleşi şi înapoi, precum şi cei care se deplasează din localitatea de domiciliu în circumscripţia electorală în care au fost aleşi şi înapoi, dacă nu au folosit mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) şi (6), vor primi contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurşi, cel mult pentru un drum dus-întors săptămânal.
(5) Beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (4) deputaţii şi senatorii care se deplasează din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigură transportul la Bucureşti şi înapoi.
(6) Deputaţii şi senatorii care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplasează în municipiul Bucureşti pentru a participa la lucrările Parlamentului, precum şi deputaţii şi senatorii care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplasează în circumscripţia electorală în care au fost aleşi, beneficiază de transport gratuit sau de decontarea cheltuielilor de transport pe liniile aeriene interne pentru o călătorie dus-întors pe săptămână.
(7) Beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (4) deputaţii sau senatorii care efectuează deplasări în ţară, ca urmare a hotărârilor birourilor permanente ale celor două Camere, deciziei preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului, a liderilor de grup şi a preşedinţilor comisiilor permanente, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului.
(8) Deputaţii şi senatorii care se deplasează în timpul vacanţelor parlamentare în cadrul circumscripţiilor electorale în care au fost aleşi sau în municipiul Bucureşti, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiază de un număr de călătorii cu avionul, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului.
(9) La sfârşitul mandatului, pentru o perioadă de 30 de zile, deputaţii şi senatorii care nu au mai fost aleşi au dreptul de a deconta 6 călătorii, cu mijloacele prevăzute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personală în condiţiile prevăzute la alin. (4), pentru efectuarea formalităţilor de lichidare.”
48. Articolul 45 se abrogă.
49. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 48
Dreptul la paşaport diplomatic
Deputaţii şi senatorii au dreptul la paşaport diplomatic, în condiţiile legii.”
50. Titlul Capitolului X se abrogă.
51. După litera d) a articolului 52 se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
„e) încălcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese.”

18

52. La articolul 53, literele a) şi e) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) atenţionarea verbală;
…………………………………………….………………………….
e) avertismentul scris;”
53. La articolul 53, după litera f) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
„g) interzicerea de a participa la lucrările Camerei din care face parte, pe o perioadă de cel mult 6 luni în cazul conflictului de interese.”
54. Alineatul (2) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), deputatul sau senatorul în cauză nu beneficiază de drepturile băneşti şi materiale care i s-ar cuveni pe durata interzicerii participării la lucrările Camerei respective.”
55. Alineatul (3) al articolului 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Abaterile care implică aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. e) şi f) se constată de către comisia care are în competenţă analiza problemelor de disciplină la nivelul Camerei respective, la sesizarea preşedintelui de şedinţă, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adresează preşedintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârşirii faptei.”
56. După alineatul (3) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) În cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are în competenţă analiza problemelor de disciplină întocmeşte un raport prin care constată faptul că raportul Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la existenţa conflictului de interese este definitiv.”
57. Alineatul (4) al articolului 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Comisia care are în competenţă analiza problemelor de disciplină soluţionează sesizarea în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea ei. Raportul comisiei se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în şedinţă secretă.”

19

58. Articolul 57 se abrogă.
59. Alineatul (1) al articolului 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Statutul deputaţilor şi senatorilor este însărcinată cu interpretarea unitară a prevederilor prezentului Statut, cu precădere a principiilor şi regulilor de conduită parlamentară, precum şi cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative referitoare la modificarea şi completarea prezentului Statut.”
60. Articolele 61-65 se abrogă.
Art. II - În caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator în legislatura 2012-2016, pentru ocuparea locului vacant se organizează alegeri parţiale la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales respectivul deputat sau senator, doar dacă acestea nu ar urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni înainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare şi numai dacă în colegiul respectiv a fost atribuit un singur mandat.
Art. III. - Prevederile art. 38 alin. (62) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. IV. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă.
Art. V. – Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

20

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Valeriu Ştefan Zgonea
PREŞEDINTELE
SENATULUI
George-Crin Laurenţiu Antonescu
Bucureşti,
Nr.

(http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2013/pr001_13.pdf)

Vorbim deci despre 19 pagini de text care a fost dezbătut în Parlament şi în Comisii... exact deloc.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.