03 May 2009

Care este ordonanţa cu "impozitul forfetar"


2009-04-16 - data intrarii in vigoare
2009-04-16 - Publicata in MOf. nr. 254 din 16 aprilie 2009
2009-04-11 - Emitent: Guvernul
CAPITOLUL V Masuri in domeniul politicii fiscale
Art. 32. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Impozit minim
Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

impozit-minim-CF-art18-3.GIF

(4) Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d).”
2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“n) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.”
3. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
“t) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.”
4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.”
5. La articolul 34, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-infiintati efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.
(8) In cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.”
6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu urmatorul cuprins:
“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) aplica urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv.
(16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) efectueaza in continuare platile anticipate in contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.
(17) In situatia in care contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au inregistrat in anul 2008 pierdere fiscala, acestia efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3).
(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) si alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3).”
7. La articolul 48 alineatul (7), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu urmatorul cuprins:
“l^1) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.”
8. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Cota de impozitare
Art. 107. - (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
(2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderi este mai mic decat impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.
(3) In aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au in vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv.”
9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) si art. 145^1″.
10. Dupa articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1 “Limitari speciale ale dreptului de deducere”, cu urmatorul cuprins:
“Limitari speciale ale dreptului de deducere
Art. 145^1. - (1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.
(2) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (1), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(4) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
(5) In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-147^1.”
11. La articolul 156^1, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (6^1) si (6^2), cu urmatorul cuprins:
“(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156^2 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(6^2) Persoana impozabila care potrivit alin. (6^1) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica, fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala.”
12. La articolul 244^1, dupa alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu urmatorul cuprins:
“(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (8), in termen de 90 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni.”
Art. 33. - Dupa articolul 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 219^1 Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative
(1) Constituie contraventie nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.
(3) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care corecteaza declaratiile recapitulative pana la implinirea termenului legal de depunere a acestora.
(4) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
(5) Amenda prevazuta la alin. (2) se reduce cu 50% in situatia in care persoana impozabila corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative.
(6) Dispozitiile art. 221 alin. (1) si (5) se aplica in mod corespunzator.”

Art. 34. - (1) Prevederile art. 219^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica faptelor constatate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) In cazul declaratiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dispozitiile art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care corecteaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, declaratiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(sursa: http://codfiscal.net)

Nu este chiar impozit forfetar… Impozitul forfetar înseamnă…

FORFETÁR, -Ă, forfetari, -e, adj. (Despre tarife, taxe, impozite etc.) Care este dinainte stabilit la o sumă globală şi invariabilă. – Din fr. forfaitaire.

Acest impozit POGEA nu înseamnă că plăteşti o sumă funcţie de cifra de afaceri sau natura afacerii, ci că plăteşti o sumă minimă funcţie de cifra de afaceri. Pentru că dacă impozitul forfetar devine avantajos în cazul în care impozitul pe profit este mai mare, în impozitul Pogea “avantajul” este distrus. Gândiţi-vă la o firmă de avocatură… la ei cifra de afaceri se traduce în cea mai mare parte în profit, pentru că au cheltuieli mici. Pe ei i-ar avantaja impozitul forfetar. Pentru cei care profitul este 1% sau 5% din cifra de afaceri, cum ar fi cei care fac producţie, sunt dezavantajaţi de impozitul forfetar. În forma în care este acest impozit Pogea, sunt combinate ambele “dezavantaje” ale impozitării, pentru că se aplică cota unică pentru cei care îi avantajează forfetarul şi se aplică impozit minim (adică forfetar) pentru cei care îi avantajează cota unică. Este nevoie să spun că dezavantajarea clară a firmelor se traduce prin “anti-liberalism”?

5 comments:

pescarusul argintiu said...

Utile informatii si precizari, multumiri!
Multe firme sunt lovite prin aceasta regula de impunere "Pogea", nu e de mirare ca sunt fortate sa opteze pentru radiere sau sa ia alte solutii disperate.
Liberalismul este clar subminat de mecanismul acestei "inginerii financiare".
Cat de sfidator si fals mi se pare acum, o data in plus, celebrul indemn "Sa traiti bine!" :(

balbeck said...

E mai bun impozitul forfetar decat impozitul pe profit?Daca e impozit forfetar,atunci nu mai e impozit pe profit, am inteles.

Bibliotecaru said...

Impozitul forfetar şi impozitul pe profit sunt două lucruri distincte. Domnul Pogea le-a pus, prin lege, într-o funcţie.
IMPOZIT = max(forfetar,profit)

Impozitul forfetar este mai bun decât cel pe profit în cazul celor care au profitul foarte mare funcţie de cifra de afaceri. În caz contrar, nu. Conform tendinţei mondiale, soluţia domnului Pogea este corectă, numai că funcţia ar fi trebuit să aibă min şi nu max... dar ce mai contează? Noi să fim sănătoşi.

balbeck said...

Eu l-am criticat dur pe Pogea, fara sa imi dau seama ca e mai bine cu impozitul forfetar.Pe mine ma avantajeaza.Dar falimenteaza pe altii.Sa fim sanatosi.

Bibliotecaru said...

Păi nu vă avantajează, pentru că nu este impozit forfetar.
Este vorba despre un impozit pe profit normal, ca şi acum, dar nu mai puţin de o valoare care este funcţie de cifra de afaceri.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.