21 May 2011

"Belea" de la C.E.


IP/11/586
Bruxelles, 19 mai 2011
Transport aerian: Comisia lansează o procedură în
constatarea încălcării dreptului UE împotriva
României în legătură cu încheierea unui acord cu
Rusia privind tratamentul egal al companiilor aeriene
din UE
Comisia Europeană a lansat astăzi o procedură în constatarea încălcării
dreptului UE împotriva României în legătură cu încheierea unui acord
bilateral privind serviciile aeriene încheiat cu Rusia și a trimis României o
cerere oficială de informaţii cunoscută sub denumirea de „scrisoare de
punere în întârziere”. Comisia este îngrijorată de faptul că acest acord ar
putea compromite tratamentul egal al companiilor aeriene din UE și ar putea
denatura concurenţa dintre acestea.
Libertatea de stabilire
Acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între un stat membru al UE şi
o tară terță trebuie să conțină o „clauză de desemnare a UE” prin care se recunoaște
faptul că termenii respectivelor acorduri se aplică în egală măsură tuturor
companiilor aeriene din UE, nu doar celor ale statului membru în cauză. Această
obligație reprezintă un element esențial al pieței comune europene a serviciilor
aeriene, creată la începutul anilor '90, care le garantează tuturor companiilor aeriene
dreptul de a opera în aceleași condiții oriunde în UE. Cerința privind introducerea
„clauzei de desemnare a UE” a fost confirmată în 2002 de hotărârile Curții de Justiție
privind „cerul deschis” (a se vedea IP/02/1609). Curtea a decis că prevederile din
acordurile privind serviciile aeriene care conferă avantaje numai companiilor aeriene
ale statului membru în cauză contravin normelor UE privind libertatea de stabilire
(prevăzute în prezent la articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene).
De atunci, majoritatea acordurilor cu țări terțe au fost adaptate conform hotărârilor
Curții. Rusia este una dintre puținele țări din lume care nu recunoaște faptul că toți
transportatorii aerieni din UE trebuie tratați în mod egal și că orice acord bilateral
trebuie să includă „clauza de desemnare a UE” și să se aplice tuturor. Acest fapt
generează probleme grave de ordin practic, putând compromite exercitarea
drepturilor de trafic, de exemplu, în cazul companiilor aeriene preluate de un
transportator aerian din alt stat membru al UE.

Etapele următoare
Statele membre au la dispoziţie două luni pentru a răspunde unei scrisori de punere
în întârziere. În absența unei reacții satisfăcătoare, Comisia va transmite un aviz
motivat prin care va solicita României să își modifice acordul bilateral privind
serviciile aeriene încheiat cu Rusia.
Au fost deja trimise scrisori de punere în întârziere Austriei, Finlandei, Franței și
Germaniei în octombrie 2010 (a se vedea IP/10/1425), Belgiei, Danemarcei, Italiei,
Luxemburgului, Țărilor de Jos, Suediei și Regatului Unit în ianuarie 2011 (a se vedea
IP/11/74), Ciprului, Irlandei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei și Spaniei în februarie
2011, Estoniei, Greciei, Ungariei, Lituaniei, Maltei și Sloveniei în martie 2011 (a se
vedea IP/11/298), precum și Republicii Cehe și Bulgariei în aprilie 2011 (a se vedea
IP/11/424).
EU infringement procedures, see MEMO/11/312

(vezi: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/586&format=PDF&aged=0&language=RO&guiLanguage=en)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.