20 May 2011

Perioada și metodele de rambursare a TVA


Pe 12 mai 2011 de Curtea Europeană de Justiţie a dat o hotărâre care se referă la perioada și metodele de rambursare a TVA.Vorbim deci de câteva clarificări relative la aplicarea prevederilor art. 183 din Directiva Consiliului 2006/112/CE, aşa numita Directiva TVA. Fără alte vorbe, voi cita din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.5.2010, C 134/20:

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) la 25 februarie 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor na Direktsiya „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Sofia pri Tsentralno upravelnie na Natsionalnata agentsiya za prihodite
(Cauza C-107/10)
(2010/C 134/30)
Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere
Administrativen Sad Sofia-grad

Părțile din acțiunea principală Reclamantă: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Pârât:
Direktor na Direktsiya „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Sofia pri Tsentralno upravelnie na prihodite na Natsionalnata agentsiya za prihodite

Întrebările preliminare
Articolul 18 alineatul (4) din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare ( 1 ) şi articolul 183 primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ( 2 ) trebuie interpretate în sensul că, în împrejurările din acţiunea principală, permit:

1. prelungirea termenului de rambursare a taxei pe valoarea adăugată până la data adoptării unei decizii rectificative, în urma unei modificări legislative în vederea combaterii fraudei fiscale, întrucât a fost inițiat un control fiscal la persoana impozabilă în termen de 45 de zile de la data depunerii declarației fiscale, fără ca dobânzile aferente sumei ce urmează a fi rambursată să fie datorate pentru această perioadă, deși sunt întrunite, în același timp, următoarele
condiţii:
(a) înainte de această modificare a expirat termenul de 45 de zile prevăzut de lege pentru rambursarea taxei, iar dobânzile aferente sumei ce trebuie rambursate au început să curgă independent de iniţierea controlului fiscal;
(b) controlul fiscal a confirmat exactitatea taxei ce urmează a fi rambursată, menţionată în declaraţie;
(c) singura posibilitate legală a persoanei impozabile de reducere a termenului respectiv constă în constituirea unei garanţii în numerar, în titluri de stat sau a unei garanţii bancare irevocabile şi necondiționate, pe o anumită perioadă, în cuantum egal cu suma ce trebuie rambursată?

2. prevederea unui termen de rambursare a taxei pe valoarea adăugată de 45 de zile de la data depunerii declaraţiei fiscale privind taxa respectivă, precum şi posibilitatea legală de suspendare a acestui termen, apoi de prelungire a acestuia, prin iniţierea unui control fiscal pe durata termenului în discuţie, având în vedere că perioada de stabilire a acestei taxe este de o lună?

3. rambursarea taxei pe valoarea adăugată prin intermediul unei decizii rectificative, prin compensarea sumei ce trebuie rambursată cu datoriile aferente acelei taxe, precum şi cu alte taxe stabilite prin aceeaşi decizie rectificativă şi cu alte creanţe ale statului referitoare la perioade diferite de impunere, precum şi cu dobânzile aferente acestor sume, calculate de la data adoptării deciziei rectificative, în cazul în care controlul a confirmat exactitatea taxei ce urmează a fi rambursată, menţionată în declaraţie şi, în acelaşi timp, sunt întrunite următoarele condiţii:
(a) în cursul controlului fiscal nu s-a constituit o garanţie prealabilă pentru creanţele viitoare ale statului ce urmează a fi constatate în cadrul procedurii de adoptare a unei decizii rectificative;
(b) compensarea creanţelor statului nu este prevăzută de dreptul naţional nici ca mijloc de executare forţată şi nici ca măsură asiguratorie;
(c) nu au expirat termenele de contestare şi de plată voluntară privind sumele principale și dobânzile ce fac obiectul compensaţiei, întrucât acestea sunt stabilite prin aceeaşi decizie rectificativă şi, în parte, fac obiectul unei acţiuni în justiţie?

4. compensarea efectuată de stat cu datoriile fiscale constatate în decizia rectificativă, aferente unor perioade anterioare datei depunerii declaraţiei fiscale în discuţie, precum şi cu dobânzile aferente acestor datorii, la data adoptării deciziei rectificative menţionate, iar nu la data declaraţiei respective, în condiţiile în care controlul a confirmat exactitatea taxei ce urmează a fi rambursată, menţionată în declaraţia fiscală, având în vedere că statul nu are obligaţia să plătească dobânzi pe durata termenului legal de rambursare a sumelor datorate şi că aplică dobânzi la taxele compensate pentru intervalul dintre data depunerii declaraţiei fiscale şi data adoptării deciziei rectificative?

( 1 ) A şasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145. p. 1).
( 2 ) JO L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7.
(sursa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:0020:0021:RO:PDF)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.