12 June 2012

Stenograme de la camerele reunite - a doua parte


Adoptarea Declaraţiei Parlamentului privind aderarea României la principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi acceptarea participării la mecanismul de coordonare şi monitorizare.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

................................................

Cu aceasta trecem la următorul punct din ordinea de zi. La punctul 3 din ordinea de zi avem Adoptarea unei Declaraţii a Parlamentului privind aderarea României la principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi acceptarea participării la mecanismul de coordonare şi monitorizare.

Pentru citirea acestei declaraţii... Am văzut că este semnată de preşedinţii celor două comisii juridice, domnul Iordache şi domnul ...

Domnule senator Ţuţuianu, vă rog.

(Domnul senator Adrian Ţuţuianu, secretar al Senatului, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

Domnul Adrian Ţuţuianu:

Vă mulţumesc, doamna preşedinte.

Textul este următorul: Declaraţie privind sprijinirea implementării noii Strategii Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015.

Parlamentul României, în calitatea sa constituţională de unică autoritate legiuitoare a ţării,

Reafirmând dreptul său suveran de a adopta legislaţia anticorupţie;

Recunoscând rezultatele înregistrate până în prezent de către Direcţia Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională de Integritate, precum şi de alte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi combaterea corupţiei;

Luând act de adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie de către Guvernul României;

Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi exprimă în mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin mijloacele legale corespunzătoare în vederea:

- asigurării stabilităţii cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie;

- sprijinirii îndeplinirii condiţionalităţilor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

În acest scop, Parlamentul României constatând voinţa politică de susţinere a luptei anticorupţie, adoptă prezenta declaraţie, prin care:

1. sprijină principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie;

2. îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a Parlamentului României;

3. susţine şi promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, procedura de soluţionare a cererilor de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării persoanelor care, în virtutea funcţiei publice, beneficiază de imunitate, potrivit legii, precum şi adoptarea modificărilor legislaţiei în materia finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea creşterii transparenţei şi consolidării integrităţii în rândul membrilor săi, în concordanţă cu recomandările GRECO;

4. participă la îndeplinirea condiţionalităţilor stabilite prin mecanismul de cooperare şi monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie, atât la nivelul Platformei de Cooperare a Instituţiilor Independente şi Agenţiilor Anticorupţie, cât şi la nivelul Comisiilor de Monitorizare a Progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare;

5. solicită Guvernului ca, periodic, o dată la 6 luni, să informeze Parlamentul asupra modului de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Strategia Naţională Anticorupţie şi asupra rezultatelor în lupta împotriva corupţiei.

Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012, în conformitate cu art. 1 pct. 22 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă mulţumesc mult.

(Domnul senator Adrian Ţuţuianu, secretar al Senatului, revine la prezidiu.)

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Şi eu vă mulţumesc, domnule senator.

Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare pe marginea acestei declaraţii? Nu sunt.

Atunci supun la vot declaraţia.

Voturi pentru? 261 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abţineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, declaraţia Parlamentului României privind sprijinirea implementării noii Strategii Naţionale Anticorupţie 2012-2015 a fost adoptată.

Am să-l invit acum pe ministrul justiţiei pentru a exprima punctul de vedere al Guvernului. Domnule Titus Corlăţean aveţi cuvântul.

Domnul Titus Corlăţean - ministrul justiţiei:

Doamna preşedinte, domnule preşedinte,

Stimate colege şi stimaţi colegi,

Eu aş dori, în numele Guvernului României, să adresez mulţumiri Parlamentului pentru votul acordat astăzi.

Este un semnal politic - vă garantez - extrem de important, pe care Parlamentul îl lansează către partenerii europeni şi către Comisia Europeană şi este un semnal care confirmă rolul important al Parlamentului în îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Este un semnal politic important pe care toate partidele parlamentare româneşti îl transmit şi voiam să salut, în numele Guvernului, această poziţie a Parlamentului. Mulţumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulţumesc, domnule ministru.

(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=7129&idm=4&idl=1)

5. Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

................................................

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro.

Raport comun al Comisiilor juridice şi Comisiilor pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului.

Este lege organică.

Avem raportul comun al comisiilor juridice şi comisiilor pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului.

Am să-l invit pe domnul vicepreşedinte Florin Iordache pentru a prezenta raportul.

Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc, doamna preşedinte.

Aşa cum aţi precizat, prezint raportul comun al celor patru comisii: cele două Comisii juridice şi două Comisii pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Este vorba de un proiect de lege de modificare a Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene. Membrii celor patru comisii au agreat crearea noului mecanism care este menit să garanteze stabilitatea financiară a zonei euro în ansamblu şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro. Vă mulţumesc mult.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Nefiind amendamente, urmează votul final asupra acestui proiect de lege.

Supun la vot proiectul de lege. Numai o secundă, pentru că nu este nici un secretar aici. Domnule Ţuţuianu, vă rog.

Voturi pentru? 307 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abţineri? O abţinere.

Vă mulţumesc.

(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=7129&idm=5&idl=1)

6. Numirea domnului Radu Călin Cristea ca director interimar al Societăţii Române de Televiziune.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

................................................

Vă rog, domnule Zgonea.

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:

Doamna preşedinte,

Domnule preşedinte,

În conformitate cu prevederile legale, vă cer ca, Comisiile reunite pentru cultură să se întrunească în această perioadă pentru a vota un director general interimar, iar grupurile parlamentare pot face propuneri pentru funcţia de director general interimar. Conform Legii SRTV, maximul pentru mandat interimar este de şase luni de zile.

Vă mulţumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Este o propunere. Există alte intervenţii pe marginea acestei propuneri? Nu sunt alte intervenţii pe marginea acestei propuneri.

Atunci, o supun la vot. Este vorba de întrunirea Comisiilor pentru cultură...

Domnule Zgonea, aţi precizat şi când? Acum. De îndată, da?

Supun la vot această propunere.

Voturi pentru? 240 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 23 de voturi împotrivă.

Abţineri? 7 abţineri.

Acum se convoacă cele două Comisii pentru cultură pentru stabilirea unui interimat la Societatea Română de Televiziune.

................................................

Doamna Roberta-Alma Anastase:

................................................

Cu aceasta, trecem la următorul punct din ordinea de zi, Numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune.

S-au întors comisiile?

Din sală: Da, da.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog.

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulţumesc, doamna preşedinte.

Stimaţi colegi,

Astăzi, în şedinţă comună, Comisiile pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă din cadrul Parlamentului României au dat aviz comun privind numirea domnului Radu Călin Cristea în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune.

(Discuţii la prezidiu)

Avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă din cadrul Senatului şi al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă din cadrul Camerei Deputaţilor privind numirea domnului Radu Călin Cristea în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune.

În urma încheierii dezbaterilor, comisiile reunite au dat aviz favorabil, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi în sală, în momentul votului - 17 voturi, pentru candidatura domnului Radu Călin Cristea pentru funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune.

De asemenea, se propune Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune:

În temeiul prevederilor art. 21 şi având în vedere dispoziţiile articolului 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - (1) Domnul Cristea Radu Călin se numeşte în funcţie de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la numirea unui nou Consiliu de administraţie şi a preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, care este şi directorul general al societăţii.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 2 - Directorul general interimar va exercita atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările ulterioare.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Vă mulţumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Şi eu vă mulţumesc.

Intervenţii din partea grupurilor parlamentare pe marginea raportului?

(Discuţii la prezidiu)

Acum, avem două opţiuni. Se poate considera... şi, pentru că există, să spunem, o dezbatere, este firesc să întreb plenul.

Pe de o parte, există un raport al Comisiilor de cultură, raport care poate fi supus votului dumneavoastră, aşa cum procedăm cu fiecare raport, în sensul ca care votul să se facă deschis prin ridicarea mâinii. Şi există şi precedentul numirii ca director interimar a domnului Sassu.

Iar în al doilea rând, ţinând cont că este vorba totuşi de o persoană, votul poate fi secret şi exprimat pe baza buletinelor de vot.

Am să supun la vot prima propunere care este susţinută - să spunem - de marea majoritate a liderilor de grup, aceea de a fi vot deschis prin ridicarea mâinii, ţinând cont de faptul că votul se dă pe raport.

Voturi pentru? 276 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abţineri? Nu sunt.

Prin urmare, supun la vot raportul Comisiilor de cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind numirea domnului Radu Călin Cristea în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune.

(Discuţii la prezidiu)

Proiectul de hotărâre, corect. Votul este deschis. Acum vreau să vă exprimaţi.

Voturi pentru? 242 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 30 de voturi împotrivă.

Abţineri? 3 abţineri.

Vă mulţumesc.

(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=7129&idm=6&idl=1)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.