15 June 2012

De ce plăteşte instituţia şi nu vinovatul?


Se tot aude cum în urma "restrângerilor de personal" pe motiv de criză, prejudiciaţii au dat în judecată statul şi au câştigat bani-bani-bani. Eu nu înţeleg de ce răspunderea este a statului (a instituţiei) şi nu a celui care a încălcat legea şi a provocat prejudiciul ce trebuie plătit? Să plătească nu statul, ci cine este vinovat! Iată ştirea:
Statul este obligat să plătească despăgubiri de peste 14 milioane lei, la care se adaugă alte sume în valută şi daune care nu au fost deocamdată calculate de către diferite ministere, pentru un număr de 850 de persoane care au fost concediate din administraţie şi au acţionat Guvernul Boc în instanţă.

Obligaţia statului de a achita aceste despăgubiri este indicată într-un document analizat la nivelul Guvernului privind "persoanele care au câştigat în instanţă, definitiv şi irevocabil, la nivelul fiecărui minister, în urma destituirilor şi concedierilor efectuate ilegal", au declarat agenţiei MEDIAFAX surse oficiale.

Potrivit acestora, din analiza datelor rezultă că au fost raportate 850 de litigii, reprezentând, în general, acţiuni în contencios administrativ aflate pe rolul instanţelor prin care s-a solicitat anularea actelor administrative emise în temeiul dispoziţiilor OU 37/2009 şi/sau OU 105/2009 şi reîncadrarea în funcţia publică deţinută anterior, cu plata drepturilor salariale şi/sau a daunelor morale.

În aprilie 2009, Guvernul Boc a emis Ordonanţa de Urgenţă 37/2009 prin care toţi directorii de servicii deconcentrate din ţară au fost schimbaţi din funcţii, cu argumentul "îmbunătăţirii activităţii administraţiei publice".

Această ordonanţă a fost declarată neconstituţională, dar Guvernul a revenit cu un nou act normativ similar, respectiv Ordonanţa de Urgenţă 105/2009, prin care a preluat integral conţinutul ordonanţei anterioare. Şi acest act normativ a fost declarat drept neconstituţional de către Curtea Constituţională.

Sursele citate au arătat că din analiza efectuată la nivelul Executivului rezultă că, pentru persoanele care au contestat în instanţă decizia de concediere şi au avut câştig de cauză, statul trebuie să achite despăgubiri totale de peste 14,2 milioane lei, 10.000 euro şi 15.955 dolari, la care se adaugă sume care nu au fost deocamdată calculate de ministerele Agriculturii, Educaţiei, Comunicaţiilor, Afacerilor Externe.

"Unele ministere nu au comunicat sumele cu titlu de despăgubiri, pentru că nu toate obligaţiile de plată, plus dobânzile aferente şi penalităţile, au fost cuantificate prin sentinţele civile pronunţate de către instanţă. Determinarea exactă a sumelor de plată, plus dobânzile aferente şi penalităţile, se va realiza de către direcţiile de specialitate existente la nivelul fiecărui angajator, la momentul punerii în executare a sentinţelor rămase definitive şi irevocabile", au declarat sursele.

Premierul Victor Ponta a declarat, la începutul lunii iunie, că Guvernul va acţiona în instanţă împotriva foştilor demnitari care au creat prejudicii inclusiv prin schimbarea politică a şefilor diferitelor structuri din administraţie, directori demişi care solicită în prezent daune din partea statului.

El a arătat că sute de şefi din administraţie concediaţi la instalarea Guvernului Boc au dat în judecată Executivul şi au câştigat, iar actualul Cabinet trebuie să le achite daunele.

Premierul a precizat că Executivul va încerca să obţină banii de la persoanele care au semnat actele de demitere.

(http://www.mediafax.ro/social/statul-trebuie-sa-achite-despagubiri-de-cel-putin-14-milioane-lei-pentru-concedieri-efectuate-in-2009-9749798/)

Păi să-i obţină de la cei vinovaţi, dar de ce nu au fost dat în judecată DIRECT cei vinovaţi.

OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 37/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 22 aprilie 2009

Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii institutiilor publice si a imbunatatirii actului managerial in conditiile reducerii cheltuielilor bugetare,
luand in considerare opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare,
este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar, inclusiv prin stabilirea unor criterii de performanta in organizarea si coordonarea unor autoritati si institutii publice.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) directorul executiv si directorul executiv adjunct in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;".

2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, in conditiile prezentei legi;".

3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1. — In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare in functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, dispune, dupa caz, amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului."

4 Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. — (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
c) de autoritatile si institutiile publice in a caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
(2) In vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatiie si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs."

5. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Numirea in functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia pubiica centrala si locala."

6. La anexa, la capitolul I litera B, punctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"4. director din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv in cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;".

Art. II
(1) La articolul 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Inspectorul scolar general si directorul Casei Corpului Didactic incheie cu ministrul educatiei, cercetarii si inovarii un contract de management educational pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde directiile si obiectivele din strategia pe educatie, in concordanta cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea conditiilor din contractul de management educational de face trimestrial."
(2) Contractele de management educational incheiate in temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare inceteaza in termen de 15 ziie de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art III
(1) Functiile publice, functiile publice specifice si posturile incadrate in regim contractual, care confera calitatea de conducator al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, care face parte integranta din aceasta, precum si adjunctii acestuia se desfiinteaza in termen de 32 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Functiile publice cu statut special, altele decat cele stabilite in cadrul serviciilor publice deconcentrate prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta si functiile publice de prefect si subprefect se excepteaza de la prevederile alin. (1).
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta vor fi conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai multi adjuncti, in limita numarului de posturi care se desfiinteaza.
(4) Persoanele care urmeaza sa ocupe functii dintre cele prevazute la alin. (3) sunt numite prin act administrate al ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv, in urma evaluarii cunostintelor si abilitatilor manageriale, in conditiile art. IV din prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Poate ocupa o functie dintre cele prevazute la alin. (3) persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
e) are studii universitare de licenia, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma;
f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
h) indeplineste si alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv.
(6) Functiile prevazute la alin. (3) se exercita in baza unui contract de management incheiat cu ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv, pe o perioada de maximum 4 ani, in continutul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta, obiectivele, clauzele contractual care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor, precum si conditiile de incetare si reziliere a acestuia.
(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de munca si confera titularului vechime in munca si in specialitate.
(8) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adauga toate drepturile prevazute de lege pentru functiiie de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) beneficiaza de sporul de vechime si de celelalte sporuri, in conditiile prevazute de legisiatia muncii si de legislatia aplicabila autoritatii sau institutiei publice.
(9) Pe perioada executarii contractului de management, persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) si se aplica prevederile art. 70, 71, 79, 94—98 si 111—114 din cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor pubiice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Modelul-cadru al contractului de management prevazut la alin. (6) va fi stabilit prin hotarare a Guvernului.
(11) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functionarilor publici si personaluiui incadrat in regim contractual, care ocupa posturi dintre cele prevazute la alin. (1), li se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile legale cu privire la incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual in sistemul public, care vor fi numiti in conditiile alin. (4), li se suspenda de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de munca avute anterior numirii, pe durata executarii contractului de management.

Art. IV
(1) Evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, in termen de maximum 32 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Data desfasurarii evaluarii in conditiile alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice.
(3) Candidati depun proiectul de management si un dosar care sa contina urmatoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate;
b) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
c) copie legalizata de pe diploma de studii;
d) cazier judiciar;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
(4) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de maximum 4 ani si vor cuprinde cel putin urmatoarele:
a) identificarea problemelor existente in domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;
b) objective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru imbunatatirea actului managerial;
c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
d) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie ii gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei respective;
e) propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale.
(5) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, formate din specialisti in domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte in mod obligatoriu si un reprezentant ai institutiei prefectului din judetul respectiv.

Art. V
Anexa la prezenta ordonanta de urgenta poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului.


Lista cuprinzand serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale


A. MINISTERUL SANATATII
— directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

B. MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL
— directii judefene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

C. MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI Si MEDIULUi DE AFACERI
1. comisariate regionale pentru protectia consumatorilor;
2. comisariate judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor;
3. oficii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

D. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
1. directii de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti;
2. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";
3. inspectorate teritoriale de munca si al municipiului Bucuresti;
4. case de pensii judetene si a municipiului Bucuresti;
5. agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti;
6. inspectorate sociale regionale;
7. agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti.

E. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
1. directii pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. directii pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. complexuri sportive nationale si municipale;
4. cluburi sportive municipale si orasenesti;
5. casele de cultura ale studentilor;
6. Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" — Bucuresti.

F. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
1. directii generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
2. directii regionale, judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni;
3. sectii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare

G. MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
1. directii pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor;
3. inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare;
4. centre judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de plati si interventie pentru agricultura;
5. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de consultant agricola;
6. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru ameliorare si reproductie in zootehnie;
7. oficii de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit;
8. oficii de studii pedologice si agrochimice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
9. directiile silvice judetene si a municipiului Bucuresti.

H. MINISTERUL MEDIULUI
1. agentii regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de protectia mediului;
2. comisariate ale Garzii Nationale de Mediu regionale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
3. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial "Mediu";
4. directii de ape regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Autoritatii Apele Romane.

I. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
1. directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. directii de statistica regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. unitati teritoriale ale Agentiei Nationaie pentru Resurse Minerale;
4. inspectoratele teritoriale si regionale de stat in constructii.

J. MINISTERUL ECONOMIEI
— filiale teritoriale ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.

K. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATI INFORMATIONALE
1. oficii judetene de posta;
2. directiile regionale de posta.
(http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_masuri_imbunatatire_activitate_administratie_publica_37_2009.php)

Ordonanta de urgenta 105 din 6 octombrie 2009 (OUG 105/2009)

privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

Avand in vedere necesitatea corectarii in regim de urgenta a unor deficiente existente in procesul de aplicare a legislatiei in domeniul functiei publice, constatate in cadrul activitatii de monitorizare si control, luand in considerare necesitatea imediata a cresterii gradului de mobilitate a functionarilor publici intre diferite tipuri de functii si la diferite niveluri ale administratiei publice, precum si a flexibilitatii carierei in cadrul corpului functionarilor publici, in vederea asigurarii continuitatii serviciului public si a mentinerii resurselor umane in cadrul acestui corp profesional in contextul social, politic, economic si administrativ actual, luand in considerare opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar.
Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii institutiilor publice si a optimizarii actului managerial in conditiile reducerii cheltuielilor bugetare si ale reorganizarii institutionale la nivelul administratiei publice din Romania, este considerata prioritara, necesara si oportuna imbunatatirea cadrului normativ si institutional care sa permita implementarea de masuri administrative si manageriale adecvate reducerii cheltuielilor bugetare, prin intarirea controlului managerial, in special cu privire la costurile functionarii aparatului administrativ si in domeniul politicilor de personal din sectorul bugetar.
Tinand seama de urgenta reglementarii cadrului legal care sa asigure utilizarea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru o mai buna monitorizare a performantei in activitatea manageriala si o mai buna gestionare a resurselor publice, in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite cetatenilor de administratia publica, avand in vedere necesitatea reconfigurarii cabinetului demnitarului si, totodata, a cabinetului unora dintre alesii locali, sub aspect numeric, recunoscand rolul si importanta pe care le detine cabinetul demnitarului in procesul de desfasurare a activitatii organelor administratiei publice centrale/locale, sub aspectul eficientizarii functionarii intregului aparat de stat/local, pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare, este necesara reducerea numarului total de posturi prevazute pentru cabinetul demnitarului, respectiv al unor categorii dintre alesii locali, cu un procent de cel putin 20%.
Cunoscand ca neadoptarea de masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor asumate in sensul reducerii cheltuielilor bugetare in contextul economic actual, precum si cu privire la eficientizarea aparatului administrativ, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. — Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) directorul executiv si directorul executiv adjunct in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale, al institutiilor publice subordonate acestora si al altor institutii publice organizate la nivel teritorial, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;”.

2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, in conditiile prezentei legi;”.

3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:
„Art. 221. — In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare in functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, dispune, dupa caz, amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.”

4. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 58. — (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
c) de autoritatile si institutiile publice in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
(2) In vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatile si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs.
(3) In cazul concursurilor prevazute la alin. (1) lit. c), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel putin 20 de zile inainte de demararea procedurilor prevazute de lege.”

5. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Numirea in functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.”

6. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Promovarea in functia publica de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si institutiile publice, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate.”

7. La articolul 65, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 65. — (1) Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza;
c) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.”

8. La articolul 65, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Prevederile art. 58 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.”

9. La articolul 68, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 68. — (1) In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.”

10. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.”

11. La articolul 89, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
„(21) In mod exceptional, detasarea se poate dispune si pe o functie publica din categoria inaltilor functionari publici, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, ale art. 92 alin. (4), daca functionarul public indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice. In acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire a functionarilor publici care ocupa functii publice din categoria inaltilor functionari publici, la propunerea conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public detasat.
(22) Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu aplicarea corespunzatoare a alin. (1)—(21).”

12. La articolul 90, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) In cazul functionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe functii publice de conducere de acelasi nivel
sau, dupa caz, de nivel inferior, ale caror conditii de ocupare si experienta profesionala necesara in vederea ocuparii sunt
similare cu cele ale functiei de pe care se efectueaza transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5). Autoritatile sau institutiile publice intre care se realizeaza transferul sunt obligate sa verifice indeplinirea conditiei de similaritate a conditiilor de ocupare si a experientei profesionale.”

13. La articolul 90, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
„(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul inaltilor functionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la solicitarea justificata a inaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care se gaseste functia publica vacanta pe care urmeaza a fi transferat, cu indeplinirea conditiilor de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute pentru functia publica respectiva si cu respectarea prevederilor alin. (7).”

14. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 91. — (1) Mutarea pe o alta functie publica din cadrul autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporara.
(2) Mutarea definitiva pe o alta functie publica vacanta poate avea loc in urmatoarele situatii: a) cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute in fisa postului. In acest caz este necesar acordul scris al functionarului public;
b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute in fisa postului;
c) in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.
(3) In cazul inaltilor functionari publici, mutarea definitiva se poate dispune de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la solicitarea justificata a inaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care se gaseste functia publica vacanta pe care urmeaza a fi mutat definitiv, cu indeplinirea conditiilor de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute pentru functia publica respectiva.
(4) Mutarea temporara pe o alta functie publica se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.
(5) Mutarea temporara sau definitiva pe o alta functie publica vacanta poate fi solicitata de functionarul public in cazul in care starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, nu ii mai permite desfasurarea activitatii in acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publica pentru care functionarul public indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor si daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii care ii revin.
(6) Daca mutarea se dispune in alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute la art. 90 alin. (3).
(7) Functionarul public poate refuza mutarea in cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice in alta localitate, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 89 alin. (3).”

15. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 92. — (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are in cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate in conditiile prezentei legi.”

16. La articolul 92, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de catre functionari publici sau, dupa caz, de functionari publici cu statut special, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici in conditiile in care, din motive obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.”

17. La articolul 92, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Daca functia publica este temporar vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei publice, pana la expirarea perioadei pentru care a fost aplicata sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, dupa caz, in situatia in care functionarul public de conducere exercita cu caracter temporar o alta functie publica de conducere vacanta sau temporar vacanta ori din categoria inaltilor functionari publici, pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, in conditiile legii.”

18. La articolul 93, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Refuzul neintemeiat al numirilor prevazute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publica. In aceasta situatie, inaltul functionar public intra in corpul de rezerva al functionarilor publici beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o functie publica de conducere sau de executie vacanta, in conditiile prezentei legi.”

19. La articolul 94 alineatul (1), literele a), b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica sau intr-o functie de autoritate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile prevazute la art. 34;
b) este incadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui primar sau, dupa caz, la cabinetul unui presedinte al consiliului judetean ori la cancelaria prefectului;
.................................................................................................
h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii;”.

20. La articolul 95, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru un interes personal legitim, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, fara ca perioadele cumulate de suspendare sa depaseasca 3 ani in cariera functionarului public in cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al functionarului public daca interesul personal legitim este justificat prin desfasurarea de activitati remunerate pe perioada suspendarii raporturilor de serviciu.”

21. La articolul 95, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Suspendarea raportului de serviciu se solicita in scris si motivat de functionarul public, se aproba de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), numai pe baza unor documente justificative.”

22. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 107. — (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) stabilirea de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3);
b) intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a promovarii in clasa si in grad profesional a functionarilor publici;
c) transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate;
d) modificarea calitatii posturilor prin transformarea posturilor ocupate in baza unui contract individual de munca in functii publice, respectiv prin transformarea functiilor publice vacante sau ocupate pentru care nu mai sunt prevazute activitatile cuprinse la art. 2 alin. (1) si (3) in posturi vacante sau ocupate ce urmeaza a fi ocupate in baza unui contract individual de munca;
e) modificarea structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, in cazul in care se modifica structura de functii publice;
f) reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice din care a rezultat modificarea structurii sau denumirii unor functii publice;
g) infiintarea sau desfiintarea unor functii publice;
h) echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale din punctul de vedere al salarizarii si al structurii carierei pe categorii, clase si grade profesionale.
(2) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prealabil si obligatoriu in toate situatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile si institutiile publice pot efectua modificari de natura celor prevazute la alin. (1) lit. b)—d) o singura data pe trimestru.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), avizul pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)—d) se solicita trimestrial.
(5) In situatia in care, dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc masuri din categoria celor prevazute la alin. (1) se aproba cu modificari sau completari, ordonatorii principali de credite din administratia publica locala au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici aceste acte administrative in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data aprobarii lor prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, hotarare a consiliului judetean.
(6) In situatia prevazuta la alin. (5), autoritatile administratiei
publice locale pot pune in aplicare dispozitiile hotararii consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, numai dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. In acest caz, avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se emite in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii actelor administrative prevazute la alin. (5).
(7) Lista documentelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si modalitatea de transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiile publice se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

23. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu urmatorul cuprins:
„Art. 1071. — (1) Pentru respectarea drepturilor de cariera ale functionarilor publici, in cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificari ale structurii organizatorice, reorganizari sau desfiintari de structuri si functii publice, autoritatile si institutiile publice initiatoare sunt obligate sa prevada un termen de minimum 30 de zile in vederea aplicarii procedurilor legale prevazute de prezenta lege.
(2) Dupa aprobarea actelor normative sau administrative in conditiile legii, pentru structura de functii publice care rezulta in conditiile alin. (1) autoritatile si institutiile publice solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conditiile prevazute la art. 107.”

24. La articolul 111, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 111. — (1) Autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3), au obligatia de a stabili functii publice in conditiile prevazute la art. 107 daca cel putin 70% din atributiile fiecarui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publica.”

25. La articolul 111, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) In situatia in care constata ca atributiile posturilor aferente functiilor publice nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publica in conditiile stabilite la alin. (1), autoritatile si institutiile publice au obligatia sa le transforme in posturi de natura contractuala, in termen de maximum 45 de zile de la data constatarii.
(6) in situatia prevazuta la alin. (5), titularul functiei publice transformate poate opta, in termen de maximum 15 zile lucratoare, intre:

a) ocuparea postului in regim contractual;
b) eliberarea din functia publica, in conditiile legii.”

26. La anexa, la capitolul I litera B, punctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„4. director din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv in cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;”.


Art. II. — Alineatele (2) si (3) ale articolului IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care, in mod exceptional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica pana la data de 31 decembrie 2010.”

Art. III. — Alineatul (6) al articolului 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Inspectorul scolar general si directorul Casei Corpului Didactic incheie cu ministrul educatiei, cercetarii si inovarii un contract de management educational pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde directiile si obiectivele din strategia pe educatie, in concordanta cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea conditiilor din contractul de management educational se face trimestrial.”

Art. IV. — (1) Functiile publice, functiile publice specifice si posturile incadrate in regim contractual, care confera calitatea de conducator al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si al celorlalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1, precum si adjunctii acestuia, sunt si raman desfiintate sau, dupa caz, se desfiinteaza.
(2) Functiile publice cu statut special, altele decat cele stabilite in cadrul serviciilor publice deconcentrate prevazute in anexa nr. 1, si functiile publice de prefect si subprefect se excepteaza de la prevederile alin. (1).
(3) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1 sunt conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat, respectiv al celorlalte servicii publice. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai multi adjuncti, in limita numarului de posturi care se desfiinteaza.
(4) Persoanele care urmeaza sa ocupe functii dintre cele prevazute la alin. (3) se numesc prin act administrativ al ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1, in urma evaluarii cunostintelor si abilitatilor manageriale, in conditiile art. V.
(5) Poate ocupa o functie dintre cele prevazute la alin. (3) persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza
de examen medical de specialitate;
e) are studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma;
f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
h) indeplineste si alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1.

(6) Functiile prevazute la alin. (3) se exercita in baza unui contract de management incheiat cu ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1, pe o perioada de maximum 4 ani, in continutul caruia sunt prevazuti indicatorii specifici de performanta, obiectivele, clauzele contractuale care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor, precum si conditiile de suspendare, incetare si reziliere a acestuia.
(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de munca si confera titularului vechime in munca si in specialitate.
(8) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adauga toate drepturile prevazute de lege pentru functiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) beneficiaza de sporul de vechime si de celelalte sporuri, in conditiile prevazute de legislatia muncii si de legislatia aplicabila autoritatii sau institutiei publice.
(9) Pe perioada executarii contractului de management, persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) li se aplica prevederile art. 70, 71, 79, art. 94—96 si art. 111—114 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Modelul-cadru al contractului de management prevazut la alin. (6) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(11) Functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual, care ocupa posturi dintre cele prevazute la alin. (1), li se aplica in mod corespunzator dispozitiile legale cu privire la incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual in sistemul public, care se numesc in conditiile alin. (4), li se suspenda de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de munca avute anterior numirii, pe durata executarii contractului de management.

Art. V. — (1) Evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, precum si celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1.
(2) Data desfasurarii evaluarii in conditiile alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice.
(3) Candidatii depun proiectul de management si un dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate;
b) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
c) copie legalizata de pe diploma de studii;
d) cazier judiciar;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

(4) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de maximum 4 ani si vor cuprinde cel putin urmatoarele:
a) identificarea problemelor existente in domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;
b) obiective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru imbunatatirea actului managerial;
c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
d) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei respective;
e) propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale.

(5) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1, formate din specialisti in domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte in mod obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv.
(6) In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevazute in anexa nr. 1, se aproba:
a) metodologia de evaluare a cunostintelor si aptitudinilor manageriale ale candidatilor pentru ocuparea posturilor in baza unui contract de management;
b) metodologia de evaluare a performantelor profesionale anuale ale directorilor coordonatori si ale directorilor coordonatori adjuncti.
(7) Metodologiile prevazute la alin. (6) se publica pe pagina de internet a autoritatilor si institutiilor publice.

Art. VI. — Pana la data de 31 decembrie 2009 ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici prevazute la art. 12 lit. b)—e) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face si prin concurs, organizat cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) autoritatile si institutiile publice in organigrama carora se afla postul scos la concurs au obligatia sa solicite avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu cel putin 13 zile inainte de data sustinerii concursului;
b) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are obligatia sa emita avizul prevazut la lit. a) in termen de doua zile de la data primirii solicitarii;
c) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are obligatia sa publice conditiile de desfasurare a concursurilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii concursului;
d) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are obligatia de a afisa la sediul sau si, dupa caz, de a publica in presa si pe pagina de internet, cu cel putin 10 zile inainte de data sustinerii concursului, urmatoarele informatii: data organizarii concursului, numarul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concursul si datele de contact pentru obtinerea de informatii suplimentare;
e) candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs pentru inalti functionari publici dosarul de concurs in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului prevazut la lit. c);
f) comisia de concurs pentru inalti functionari publici are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, in termen de maximum 24 de ore de la data expirarii termenului prevazut la lit. e).

Art. VII. — (1) in situatia in care membrii comisiei de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor pentru inaltii functionari publici nu se prezinta la doua sedinte consecutive, mandatul acestora inceteaza de drept.
(2) Constatarea incetarii de drept a mandatului acestora se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor pentru inaltii functionari publici se desemneaza, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor
functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare, cate un membru supleant. Membrul supleant isi desfasoara activitatea in absenta membrului titular corespunzator, in cazul suspendarii mandatului membrului titular corespunzator, respectiv in cazul in care mandatul acestuia a incetat inainte de termen.

Art. VIII. — Persoanele care ocupa functiile prevazute la art. III si art. IV alin. (3) isi pastreaza statutul si celelalte drepturi prevazute de lege, iar contractele de management educational, respectiv contractele de management incheiate de acestea, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi produc efectele pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate sau, dupa caz, pana la data la care intervine un motiv legal de incetare sau reziliere a acestora.

Art. IX. — Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. — in sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publica centrala, denumit in continuare demnitar, se intelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului,
secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si din cadrul ministerelor, precum si conducatorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.”

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. — (1) in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in aparatul ministerelor, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, precum si in aparatul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale se organizeaza si functioneaza, in subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administratia publica centrala, denumit in continuare cabinetul demnitarului.
(2) Numarul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de ministru de stat, iar numarul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de secretar de stat.
(3) Numarul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de ministru, iar numarul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de secretar de stat.”

3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. — Numarul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevazut in anexa nr. 1.”

4. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
Art. X. — Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 66. — (1) Primarii comunelor pot angaja, in limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum doua persoane, la orase si municipii;
b) maximum 4 persoane, la municipii resedinta de judet.”

2. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 67. — (1) Primarul general al municipiului Bucuresti, asimilat demnitarului, poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal si curier personal.”

3. La articolul 67, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Numarul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucuresti este de 13.”

4. La articolul 105, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 105. — (1) Presedintele consiliului judetean poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane.”

Art. XI. — Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant si secretarul cancelariei.”

2. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21 ) Numarul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4.”

Art. XII. — Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. XIII. — Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. XIV. — (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, se abroga.
(2) Hotararea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management ramane in vigoare pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. IV alin. (10).

Art. XV. — (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului.
Anexa 1-2.

15 comments:

nimrod said...

Biblio,

Faptul că în România, fie la stat fie la privat nu poţi concedia pe nimeni, ca în filme, de la o zi la alta, nu e semn de emancipare legislativă ci de comunism sadea. D-aia funcţionarul public, la orice nivel, rămâne arogant şi tupeist în raport cu plătitorul de impozite: fiindcă nu i se poate întâmpla nimic. Am mai spus-o, am un amic bugetar care n-a făcut nimic juma' de an şi când primarul, în sfârşit, i-a tăiat din leafă, s-a supărat crunt. Dincolo de asta,nu uitaţi că între părţi e justiţia română, vectorul comunismului târziu din patria noastră...

Anonymous said...

Pe scurt, adica, pedelistii i-au belit pe liberali (si pe romani in general) iar acum cand si liberalii sunt chemati sa guverneze tara, au posibilitatea sa revina in sistem si au nevoie si de putinii banuti ai statului pentru a tine la suprafata barcuta subrezita...Zic bine?

vib said...

@Bibliotecarul: cati politicieni crezi ca vor sustine impunerea responsabilitatii personale :D? Nu de alta, dar maine se poate intoarce roata... E usor sa infierezi un coleg de breasla (politica in acest caz), dar cand vine vorba sa responsabilizezi breasla - > silentio stampa. Ei prefera sa faca circ pe non-probleme.

Bibliotecaru said...

@ nimrod

Mai întâi că domnul Boc a schimbat Codul Muncii şi a "rezolvat" această problemă.

În al doilea rând nicăieri în lumea civilizată nu poţi să concediezi pe cineva fără motiv, în filme este în filme.

În al treilea rând, şeful se bazează pe faptul că angajaţii nu prea se agaţă de drepturile lor. Dacă angajaţii ar da în judecată de fiecare dată când li se încalcă drepturile... şi şefii s-ar gândi de două ori înainte.

Funcţionarul public are un statut, Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Acolo există drepturi, dar şi îndatoriri. Legea apără funcţionarul public, dar apără şi cetăţeanul... din păcate însă în România LEGEA NU SE APLICĂ.

Bibliotecaru said...

@ epolitikon

Şi mai pe scurt, cel aflat "la putere" se poate purta oricât de abuziv pentru că, la o adică, statul plăteşte.

Bibliotecaru said...

@ vib

Nu este foarte greu, este îndeajuns ca cei care dau în judecată statul să dea în judecată şi pe cel care semnează abuziv hârtia. Astfel cel care face abuzul va plăti în solidar cu statul...

nimrod said...

:)

Eu nu mă refeream concedierile abuzive ci la alea destinate să îndepărteze incompetenţa din sistem cât mai repede cu putinţă.

nimrod said...

errata: la concedierile...

Bibliotecaru said...

@ nimrod

Incompetenţa este un motiv suficient de serios pentru transfer, retrogradare sau concediere... aici chiar nu văd unde ar fi o problemă.

Anonymous said...

@Biblio
Pai da, dar are si politica regulile ei. Nu transferi amanta lui X in poala lui Y...

Deunazi facea vorbire madam Udrea despre amante in administratie...

Cel mai simplu, o dai afara. Dar costa. Si uite ca acum a revenit sponsoru' la putere.

Bibliotecaru said...

Păi am spus care este problema...

Cel care vine pe post, mai ales dacă postul este unul cu numire politică, în loc să-şi facă treaba în SERVICIUL POPORULUI, nu face altceva decât să se simtă pe de o parte stăpân peste tot cei pe care îi are în subordine şi, de cealaltă parte, supus pentru cel care l-a pus pe post (fie direct, fie permiţându-i candidatura).

Când posturile vor fi ocupate de servitori ai poporului, dispare automat şi fenomenul despre care vorbiţi.

nimrod said...

Biblio,

Păi exact aici e problema: incompetenţa e cel mai greu de dovedit: omu' spune în justiţie că tu (serviciul de resurse umane, respectiv) ai avut competenţa să-l angajezi dar n-ai competenţa să-i spui că e incompetent şi să-l dai afară. Mogulul "meu" avea acest obicei prost de a pune carul în faţă, angajând pe salarii astronomice tot felul de hahalere (câteva mai sunt încă active)pentru ca apoi să descopere că nu fac doi bani şi să fie obligat să lupte din greu prin tribunale ca să scape de ele. Mai nou (cred că am mai dat exemplul ăsta), soţia mea a predat o afacere la cheie, extrem de profitabilă, unei nepricepute ifosate care a pus-o pe butuci în câteva săptămâni şi de care acum firma nu poate scăpa "că doar nu mi-aţi dat voi diploma". E greu.
Gata pe azi! Cafeaua şi... valea spre Ţinutul Secuiesc (sic!)! Vă doresc o zi bună şi frumoasă!

Bibliotecaru said...

@ nimrod

Dacă angajatorul este la rândul lui incompetent, este cu totul altceva, este normal să aibă probleme...

Lucrurile nu sunt complicate, este nevoie însă de o anumită procedură şi, desigur, incompetenţa să fie reală.

În primul rând este nevoie de evaluarea prealabilă a salariatului. Aceasta se face conform contractului de muncă şi/sau regulamentului intern.

http://www.rubinian.com/codul_muncii_00.php

Angajatorul are la dispoziţie concursuri şi examene, perioada de probă, respectiv modalităţii de a stabili capacitatea de muncă şi competenţa.

Apoi se aplică art. 61 lit. a, c şi d.

Angajatorii au probleme din faptul că nu au nici un fel de tragere de inimă în a respecta legea şi procedurile normale în astfel de cazuri, respectiv nu-şi dau silinţa pentru a face un regulament intern cu adevărat funcţional şi nici nu întocmeşte o comisie care să facă cercetări disciplinare (art. 251). Ei se aşteaptă să spună cuiva că e concediat şi asta să se întâmple efectiv... Dar aici este ca în reclamă...

Glumiţi?!?! Ştiţi cine sunt eu? Sunt cetăţean european şi am drepturi.

Hellas said...

Nu trebuie sa ne mire nimic. Traim intr-o societate in care cetateanul preia mesaje auzite in massmedia, si le insuseste ca suprem adevar si le “recita” pe unde are ocazia, intr-o societate in care comunicarea este mai importanta (are romanul idei, interpretarile sunt dupa mintea fiecaruia). Daca intrebi pe cineva de unde stie, sigur va spune ca a auzit la tv, a citit undeva etc. Cunostintele acumulate, ideile de o oarecare valoare, studiul? De unde? Imi spunea cineva ca degeaba studiezi, ai cursuri absolvite, daca nu ai scoala vietii esti nimeni. Nu este de mirare ca avem si o clasa politica mediocra si care, odata ajunsa la putere face orice sa nu-si asume responsabilitati ci, doar drepturi conferite de pozitia castigata. Cum sa-si asume responsabilitati, sa plateasca din propriul buzunar ilegalitati? Culmea, pentru a se apara de ilegalitati incropesc legi fara sens. In loc ca legea sa reglementeze niste raporturi, aceasta mai rau face. Este vorba de acele legi facute doar pentru a justifica niste masuri, apoi se pierd in anonimat. Cica, platesc politic la alegeri. Nu vedeti ca azi chiar si perdanti “imbraca” esecul facand calcule care, chipurile, dezastrul nu este asa de mare precum spun rezultatele. Mesajul pagubos ca romanii nici nu-si dau seama cat de bine le va fi, Puterea s-a sacrificat, a adoptat masurile de austeritate, dar asta va fi de bine. Sunt aceiasi care au certat romanii ca stau cu mana intinsa la stat, batranii care vor sa mai muceasca si sunt vinovati ca tinerii nu-si gasesc locuri de munca, tinerii care sunt slab pregatiti fara sa fie examinati cat sunt de pregatiti etc. M-as mira sa plateasca solidar cu statul cei care au semnat disponibilizari incorecte(din moment ce Justitia le-a dat dreptate celor dati afara). Angajerile s-au facut nu pe criteriul competentei si pregatirii ci, pentru a raspunde unor comenzi. Cand se schimba puterea acestia nu-si mai au rostul. Ar fi o explicatie? Pentru a schimba acest sistem trebuie reevaluata competenta tuturor de la un anumit nivel pe baza unei fise de post. Sigur, daca chiar se doreste, in timp se poate rezolva.

Bibliotecaru said...

@ Hellas

Schimbarea personalului într-o instituţie se face schimbând denumirea instituţiei. Este un truc banal. De oricâte ori veţi vedea un minister, o direcţie sau orice tip de instituţie că-şi schimbă numele, rostul acestui tip de schimbare este posibilitatea de a schimba personalul fără nici un fel de bătaie de cap.

Din cele ce le spuneţi mai sus am reţinut necesitatea unui acces direct la cunoaştere, pornind de la cursuri universitare şi ajungând la actele instituţiilor, un gest care să permită ocolirea manipulării... respectiv şi un sistem instituţional în care competenţa să fie linie directoare.

Aveţi o idee salvatoare despre cum s-ar putea face astfel de lucruri? Este evident că "ţara ne vrea proşti" şi politica vrea politicieni şi nu tehnocraţi. Cumva trebuie siliţi să facă ce trebuie.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.